Απόφαση 16159-2014/15

Απόφαση 16159/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας, με αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως του οικοδομικού τετραγώνου 672Β, δημιουργία του νέου οικοδομικού τετραγώνου 627Γ, έγκριση πεζοδρόμου πλάτους 2.50 m. Μεταξύ των δύο οικοδομικών τετραγώνων Και θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής, σε συμμόρφωση στην υπ' αριθμόν 251/2005 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Α' Τριμελές), στη συνοικία Φιλιππούπολη, στην ιδιοκτησία των σημερινών ιδιοκτητών Βασιλικής Τσιαβδαρούδη - Αλεξογιάννη, Θεοδώρας Βάγγια, Παύλου Τσιαβδαρούδη, Ελένης Τσιαβδαρούδη - Ζάχου, Δήμητρας Τσιαβδαρούδη - Ελευθεριάδη, Χαράλαμπου Λακούλη, Σοφιάνα Λακούλη - Τρακάλα και Δήμητρα Λακούλη - Μπαρλή, με ταυτόχρονη επιβολή εισφοράς σε γη (νόμος 3212/2003 και νόμος 4067/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 16159/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας, με αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως του οικοδομικού τετραγώνου 672Β, δημιουργία του νέου οικοδομικού τετραγώνου 627Γ, έγκριση πεζοδρόμου πλάτους 2.50 m. Μεταξύ των δύο οικοδομικών τετραγώνων Και θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής, σε συμμόρφωση στην υπ' αριθμόν 251/2005 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Α' Τριμελές), στη συνοικία Φιλιππούπολη, στην ιδιοκτησία των σημερινών ιδιοκτητών Βασιλικής Τσιαβδαρούδη - Αλεξογιάννη, Θεοδώρας Βάγγια, Παύλου Τσιαβδαρούδη, Ελένης Τσιαβδαρούδη - Ζάχου, Δήμητρας Τσιαβδαρούδη - Ελευθεριάδη, Χαράλαμπου Λακούλη, Σοφιάνα Λακούλη - Τρακάλα και Δήμητρα Λακούλη - Μπαρλή, με ταυτόχρονη επιβολή εισφοράς σε γη (νόμος 3212/2003 και νόμος 4067/2012), (ΦΕΚ 27/ΑΑΠ/2015), 17-02-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Το ισχύον στην περιοχή εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ένταξη στο σχέδιο πόλης με το από 04-01-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 121/Δ/1979), το οποίο αναθεωρήθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Λάρισας με αριθμό 5657/1989 (ΦΕΚ 550/Δ/1989), αναδημοσίευση στο (ΦΕΚ 77/Δ/2003) και έχει καθοριστεί ως Κοινόχρηστος Χώρος.

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5625/59708/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/2009).

 

14. Την από 13-02-2009 αίτηση των προσφευγόντων συγκυρίων κατά ½ ιδιοκτητών προς το Δήμο Λαρισαίων, για τροποποίηση του σχεδίου πόλης Λάρισας, σε συμμόρφωση στην με αριθμό 251/2005 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (τμήμα Α' Τριμελές).

 

15. Την με αριθμό 251/2005 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (τμήμα Α' Τριμελές) με την οποία έγινε δεκτό αίτημα για άρση επιβληθέντος ρυμοτομικού βάρους στην ιδιοκτησία των φερόμενων συγκυρίων κατά 1/2 ιδιοκτητών, εντός του σχεδίου πόλεως Λάρισας, στη συνοικία Φιλιππούπολη.

 

16. Την από 05-02-2013 αίτηση, συνοδευόμενη από φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, των ιδιοκτητών στο σύνολό τους προς το Δήμο Λαρισαίων, για τροποποίηση του σχεδίου πόλης Λάρισας σε συμμόρφωση στην με αριθμό 251/2005 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (τμήμα Α' Τριμελές).

 

17. Την απόφαση με αριθμό 708/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 50/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την με αριθμό 204/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία:

 

Α. υπέρ της τροποποίησης του θέματος.

 

Β. Κρίνει ότι δεν υπάρχει πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης του εν λόγω χώρου ως κοινωφελούς.

 

Γ. Δηλώνει ότι ο Δήμος δεν έχει την πρόθεση και δυνατότητα να αποζημιώσει άμεσα την ιδιοκτησία εμβαδού 1.020,80 m2 με την προσήκουσα αποζημίωση με βάση τις αντικειμενικές αξίες. Η κρίση του Δήμου περί αδυναμίας αποζημίωσης είναι αιτιολογημένη από συγκεκριμένα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης όλων των προσφάτων ετών από τα οποία προκύπτει η πραγματική αδυναμία εξεύρεσης χρημάτων για την απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου, συνεκτιμώντας και τις προτεραιότητες για την απόκτηση άλλων χώρων πολύ πλέον κρίσιμων προς εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

18. Την απόφαση με αριθμό 151/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας με την οποία απορρίφθηκαν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της υπ' αριθμόν 708/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμό πρωτοκόλλου 1704/06-02-2013 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Λαρισαίων και της υπ' αριθμόν 11/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1588/15-04-2013 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού / Διεύθυνση Πολεοδομίας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από νέο υπολογισμό εισφοράς σε γη για γνωμοδότηση σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας.

 

20. Την απόφαση υπ' αριθμόν 37/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την εν λόγω τροποποίηση, με ταυτόχρονη εισφορά σε γη 108,98 m2 (νόμος 2508/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

21. Την απόφαση με αριθμό 383/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων με την οποία κατά πλειοψηφία αποφασίζει υπέρ της τροποποίησης του θέματος.

 

22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 10166/24-09-2013 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας, σύμφωνα με την οποία κατά της με αριθμό 383/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

23. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Ντέλιο Γεώργιο και συνοδεύει την με αριθμό 383/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Λάρισας και την από 28-08-2014 εισήγησή μας.

 

24. Το με αριθμό 10681/13/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 28-08-2014 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

25. Την με αριθμό 11/84η/03-12-2014 ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Με την απόφαση που αναφέρεται στο 15ο σχετικό, εντέλλεται η Διοίκηση να προβεί σε ρύθμιση του Πολεοδομικού καθεστώτος τμήματος της ιδιοκτησίας όπου διαπιστώνεται συνδρομή λόγων άρσης απαλλοτρίωσης.

 

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ/ΓΔΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε ανωτέρω 10), τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία επιβεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με Απόφαση Νομάρχη και ήδη η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στους αιρετούς Περιφερειάρχες με το 1ο σχετικό

 

3. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και ο νόμος 4067/2012.

 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997), προκύπτει ότι το μέγεθος της οφειλόμενης εισφοράς σε γη για το αποδεσμευόμενο τμήμα της ιδιοκτησίας αντιστοιχεί σε έκταση 108,98 m2, η έκταση όμως που τελικά εισφέρεται είναι ίση με 168,55 m2 και επιβάλλεται ταυτόχρονα με την άρση της απαλλοτρίωσης.

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λαρισαίων παραπλεύρως του οικοδομικού τετραγώνου 672Β στην ιδιοκτησία των Βασιλικής Τσιαβδαρούδη-Αλεξογιάννη, Θεοδώρας Βάγγια, Παύλου Τσιαβδαρούδη, Ελένης Τσιαβδαρούδη - Ζάχου, Δήμητρας Τσιαβδαρούδη - Ελευθεριάδη, Χαράλαμπου Λακούλη, Σοφιάνα Λακούλη - Μπαρλή, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 251/2005 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Α' Τριμελές), για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 04-01-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 121/Δ/1979) το οποίο αναθεωρήθηκε με την με την απόφαση του Νομάρχη Λάρισας με αριθμό 5657/1989 (ΦΕΚ 550/Δ/1989), αναδημοσίευση στο (ΦΕΚ 77/Δ/2003) και ειδικότερα για τμήμα της ιδιοκτησίας εμβαδού 1.020,80 m2 που απαλλοτριώθηκε για τη δημιουργία Κοινόχρηστου Χώρου παραπλεύρως του οικοδομικού τετραγώνου 672Β και τον αποχαρακτηρισμό του παραπάνω τμήματος επιφάνειας 1.020,80 m2 με τη δημιουργία του νέου οικοδομικού τετραγώνου 672Γ και την έγκριση πεζοδρόμου μεταξύ των δύο οικοδομικών τετραγώνων, σύμφωνα με το διάγραμμα κλίμακας 1:500, διορθωμένο όπως υποδείχθηκε από την ανωτέρω 25 σχετική Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Τη Διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Την επιβολή εισφοράς σε γη 168,55 m2, όπως φαίνεται αναλυτικά στο υπόμνημα του σχετικού πρωτότυπου διαγράμματος σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και το οποίο αποδίδεται αυτοδικαίως σε Κοινή Χρήση με την ισχύ της παρούσας απόφασης.

 

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.16159.15

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 16-01-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.