Απόφαση 16613/16

Απόφαση 16613/2016: Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 16613/2016: Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/2016), 22-04-2016.

 

Ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13Α και 33 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (Α' 142).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύουν.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

7. Την υπ' αριθμόν 110082/2008 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) για την υπό έγκριση τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μενεμένης νομού Θεσσαλονίκης, περί εξαιρέσεως από την υποχρέωση εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υπό 21-06-2013 σχετική δημοσίευση στο τύπο.

 

8. Την από Οκτώβριο του 2012 μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης νομού Θεσσαλονίκης.

 

9. Το υπ' αριθμόν 18150/27-12-2011 έγγραφο του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης προς τους αρμόδιους φορείς.

 

10. Το υπ' αριθμόν 466/ΔΤΕ 84/210-1-2012 έγγραφο της εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανώνυμη εταιρεία.

 

11. Το υπ' αριθμόν 429/28-01-2012 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

12. Το υπ' αριθμόν 4723/52/23-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Το υπ' αριθμόν ΦΟ/27-01-2012 έγγραφο της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

14. Το υπ' αριθμόν 7080/10099/30-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

15. Το υπ' αριθμόν 049308/01-02-2012 έγγραφο της Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

16. Το υπ' αριθμόν 492Φ.702.15/2011 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος - ΠΠΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας.

 

17. Το 108/2012 έγγραφο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

 

18. Το υπ' αριθμόν 101/17-02-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης.

 

19. Το υπ' αριθμόν 267/20-2-2012 έγγραφο της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

20. Το υπ' αριθμόν 21244/06-03-2012 έγγραφο της ΓΑΙΑΟΣΕ.

 

21. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/22944/1144/2012 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

22. Το υπ' αριθμόν 73/12-03-2012 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

 

23. Το υπ' αριθμόν Φ900/16/1985/Σ.270/21-03-2012 έγγραφο της 652 προκεχωρημένης αποθήκης υλικού πολέμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

24. Το υπ' αριθμόν 3629/2012 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

 

25. Το υπ' αριθμόν 2999/2012 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.

 

26. Το υπ' αριθμόν 49/2012 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας.

 

27. Το υπ' αριθμόν 1922/2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

28. Το υπ' αριθμόν 95/2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

29. Το γεγονός ότι οι λοιποί φορείς δεν απάντησαν.

 

30. Την 247/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

 

31. Την 3/συνεδρία 10η/17-06-2014 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

32. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνεται η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) που εγκρίθηκε με την 68214/3397/1987 (ΦΕΚ 1274/Δ/1987) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τροποποιήθηκε με την 9767/1831/1995 (ΦΕΚ 194/Δ/1995) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και περιλαμβάνει το σύνολο της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας, όπως τα όριά του φαίνονται με διακεκομμένη γραμμή στον χάρτη Π.2. Το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

1. Την πολεοδομική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 21.108 κατοίκων περίπου στις πολεοδομημένες περιοχές και προς πολεοδόμηση περιοχές με τη δημιουργία 6 πολεοδομικών ενοτήτων, και τριών επιχειρηματικών πάρκων, όπως τα όριά τους φαίνονται στους χάρτες Π.3.1 και Π.3.2, με μέσο συντελεστή δόμησης και μικτή πυκνότητα κατοίκων ανά Ha όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Πολεοδομική Ενότητα

Πυκνότητα (κατ/Ha)

Μέσος Συντελεστής Δόμησης

ΠΕ1

389

2,1

ΠΕ2

509

2,1

ΠΕ3

178

1,18

ΠΕ4

109

1,7

ΠΕ5

94

0,77

ΠΕ6

92

0,68

Επιχειρηματικό Πάρκο ΕΠ 1

-

1,2

Επιχειρηματικό Πάρκο ΕΠ 2

-

1,2

Επιχειρηματικό Πάρκο ΕΠ 3

-

1,2

 

Οι περιοχές επέκτασης αφορούν την ΠΕ4, τις τρεις περιοχές των επιχειρηματικών πάρκων (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3) καθώς και τις περιοχές ΕΜΟ που ενσωματώνονται στα όρια της ΠΕ5 (νότια) και της ΠΕ6 (νοτιοδυτικά) με χρήση μη οχλούσας επαγγελματικής εγκατάστασης.

 

2. Την γενική εκτίμηση αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και τεχνική υποδομή επιπέδου πολεοδομικής ενότητας και επιπέδου δημοτικής ενότητας - πόλης όπως φαίνονται στους χάρτες Π.3.1 και Π.3.2 καθώς και στους πίνακες Π.4.1, Π.3.1Α, Π.3.1Β, Π.3.1Γ, Π.3.1Δ, Π.3.1Ε, Π.3.1ΣΤ που συνδημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

 

3. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στον χάρτη Π.3.1 και ειδικότερα με τον καθορισμό:

 

α. περιοχών αμιγούς κατοικίας, όπως αυτή προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), και στις 6 Πολεοδομικές Ενότητες.

 

β. περιοχών γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του ανωτέρω διατάγματος, με εξαίρεση για τις περιοχές των ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3 τα βαφεία και φανοποιεία εκ των συνεργείων αυτοκινήτων

 

γ. περιοχών κεντρικών λειτουργιών πόλης, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του ανωτέρω διατάγματος με εξαίρεση τα βαφεία και φανοποιεία εκ των συνεργείων αυτοκινήτων στις Πολεοδομικές Ενότητες της προηγούμενης περίπτωσης β'.

 

δ. περιοχών κοινωνικών εξυπηρετήσεων, όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 10 του ανωτέρω διατάγματος στην έκταση του οικοδομικού τετραγώνου 98 επί της οδού Μοναστηρίου, με την πρόβλεψη χωροθέτησης στην περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας 4. Ιερού Ναού.

 

ε. περιοχών ΕΜΟ, όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 5 του ανωτέρω διατάγματος, με εξαίρεση τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης, καθώς και τις αθλητικές εγκαταστάσεις με συντελεστή δόμησης 0.6 και τον περιορισμό ότι οι χώροι συνάθροισης κοινού στις περιοχές των Π.Ε.5. και Π.Ε.6. δεν υπερβαίνουν τα 5.000 m2 (χάρτης Π.3.1.)

 

4. Τον καθορισμό στην περιοχή επέκτασης της ΠΕ4 των χρήσεων γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Στο νότιο τμήμα της παραπάνω επέκτασης, μεταξύ της σιδηροδρομικής γραμμής, του διοικητικού ορίου με το Δήμο Θεσσαλονίκης και της επέκτασης της Εθνικής οδού ΠΑΘΕ, καθορίζεται χρήση κεντρικών λειτουργιών, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του ανωτέρω διατάγματος, με τη διατήρηση μόνο των ακόλουθων δραστηριοτήτων και με περιορισμό μέγιστης δόμησης τα 5000 m2:

 

Ξενώνες, ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες
Εμπορικά καταστήματα εκτός υπεραγορών και πολυκαταστημάτων
Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής
Εμπορικές εκθέσεις

 

5. Την πολεοδόμηση των τριών περιοχών ΕΠ1, ΕΠ2 και ΕΠ3 (χάρτες Π.2 και Π.3.1) με τη μορφή επιχειρηματικών Πάρκων τύπου Β (μέσης και χαμηλής όχλησης) σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) και την κοινή υπουργική απόφαση 11508/18-2-2009 (ΑΑΠ 151), και όπως ρυθμίζεται ειδικότερα ακολούθως:

 

α. Περιοχές Επιχειρηματικών Πάρκων ΕΠ1 (έκτασης 210 στρεμμάτων ανατολικά της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού) και ΕΠ2 (έκτασης 215 στρεμμάτων στο δυτικό όριο του Δήμου).

 

Ο συντελεστής δόμησης στις παραπάνω περιοχές ορίζεται σε 1,2 και επιτρέπεται η χωροθέτηση των ακόλουθων χρήσεων του άρθρου 43 του νόμου 3982/2011:

 

Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης
Επαγγελματικά εργαστήρια
Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα.
Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας, αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών, οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, πλην της αποθήκευσης υγρών ή αέριων καυσίμων κ.λ.π. εύφλεκτων - διαβρωτικών κ.λ.π. (του άρθρου 17 παράγραφος 4 σημεία β και δ του νόμου 3982/2011)
Δραστηριότητες του νόμου 1575/1985 (Συνεργεία αυτοκινήτων, κ.λ.π.)
Πρατήρια καυσίμων και πλυντήρια οχημάτων
Κτίρια γήπεδα στάθμευσης
Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού αποβλήτων.
Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα), σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/2008) Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α. και νόμου 3851/2010 όπως ισχύουν.

 

β. Περιοχή Επιχειρηματικού Πάρκου ΕΠ3 (έκτασης 210 στρεμμάτων, νοτίως του οδικού άξονα της ΠΑΘΕ):

 

Στην περιοχή ΕΠ3 ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,2 και επιτρέπεται η χωροθέτηση των ακόλουθων χρήσεων του άρθρου 43 του νόμου 3982/2011 - Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης.

 

Επαγγελματικά εργαστήρια
Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα.
Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας, αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών, οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, πλην της αποθήκευσης υγρών ή αέριων καυσίμων κ.λ.π. εύφλεκτων - διαβρωτικών κ.λ.π. (του άρθρου 17 παράγραφος 4 σημεία β και δ του νόμου 3982/2011)
Δραστηριότητες του νόμου 1575/1985 (Συνεργεία αυτοκινήτων, κ.λ.π.)
Πρατήρια καυσίμων και πλυντήρια οχημάτων
Κτίρια γήπεδα στάθμευσης
Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων.
Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, μονάδες καθαρισμού αποβλήτων, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού αποβλήτων.
Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα), σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/2008) Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α. και νόμου 3851/2010 όπως ισχύουν.

 

Στο σύνολο του Επιχειρηματικού Πάρκου 3 επιβάλλεται η ρύθμιση μη υπέρβασης των 5.000 m2 στην δόμηση χώρων συνάθροισης κοινού.

 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου 3982/2011, καθώς και την κοινή υπουργική απόφαση 11508/18.2.2009, οι μεταποιητικές δραστηριότητες θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής έκτασης του επιχειρηματικού πάρκου.

 

Κατά την πολεοδόμηση των Επιχειρηματικών Πάρκων θα πρέπει να προβλεφθεί περιμετρική ζώνη υψηλού πρασίνου που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής επιφάνειας του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

6. Την οργάνωση των περιοχών που βρίσκονται εκτός της προς πολεοδόμηση περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης με τον προσδιορισμό Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) και Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) και λοιπών ειδικών ρυθμίσεων (χάρτης Π.2.).

 

7. Τον καθορισμό Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) δραστηριοτήτων μεταποίησης, χονδρεμπορίου και μεταφορών με κωδικό AB. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες με ειδικότερα στοιχεία ΠΕΠΔ AB1 (α, β και γ), ΠΕΠΔ ΑΒ2 (α, β και γ) και ΠΕΠΔ ΑΒ3 (α και β), οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τους όρους και περιορισμούς δόμησης αυτών ως ακολούθως:

 

Στις ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ1Α και ΑΒ1Β βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών (χάρτης Π.2):

 

α. Βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις Βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 m2

 

β. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής και μέσης όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 m2.

 

γ. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

δ. Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους). Ισχύουν όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει.

 

Επιπλέον ορίζεται:

 

Μέγιστος συντελεστής δόμησης 0.3
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7.5 m.
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2

 

Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων μεταφορών και εξυπηρέτησής τους επιτρέπεται η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (Εστιατόρια, αναψυκτήρια, mini market, χώροι προσωρινής φιλοξενίας οδηγών, στεγασμένοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων, κτίρια επισκευής μηχανικών βλαβών των οχημάτων), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης από το κοινό δεν θα υπερβαίνει τα 250 m2

 

ε. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και λιανικού εμπορίου. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει και με το περιορισμό της μη υπέρβασης 250 m2 δομημένης επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων,

 

στ. Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

 

Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει και με το περιορισμό της μη υπέρβασης 250 m2 δομημένης επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων,

 

ζ. Επαγγελματικά εργαστήρια. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

η. Εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που υπάγονται στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων αποβλήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης άχρηστων υλικών κοκ) κατηγορίας Β, όπως αυτές ορίζονται με την υπουργική απόφαση 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012).

 

Στις ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ1Α, ΑΒ1Β νότια των σιδηροδρομικών γραμμών (χάρτης Π.2):

 

α. εγκαταστάσεις αποθήκευσης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 πλην της περίπτωσης ε, του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 m2.

 

β. υπαίθριοι χώροι στάθμευσης.

 

γ. Επαγγελματικά εργαστήρια. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, με περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης τα 600 m2

 

δ. Καταστήματα λιανικού εμπορίου. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει και με τον περιορισμό της μη υπέρβασης 250 m2 δομημένης επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων.

 

Στην ΠΕΠΔ ΑΒ1Γ (χάρτης Π.2):

 

α. Βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011, όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 3137/191/Φ.15/2012 όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις Βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 m2.

 

β. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής και μέσης όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011, όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 3137/191/Φ.15/2012, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 m2.

 

γ. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

δ. Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους) Ισχύουν όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει. Επιπλέον ορίζεται:

 

Μέγιστος συντελεστής δόμησης 0.3
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7.5 m.
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2

 

Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων μεταφορών και εξυπηρέτησης τους επιτρέπεται η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (Εστιατόρια, αναψυκτήρια, mini market, χώροι προσωρινής φιλοξενίας οδηγών, στεγασμένοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων, κτίρια επισκευής μηχανικών βλαβών των οχημάτων), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης από το κοινό δεν θα υπερβαίνει τα 250 m2.

 

ε. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και λιανικού εμπορίου. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει και με το περιορισμό της μη υπέρβασης 250 m2 δομημένης επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων.

 

στ. Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

 

Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει και με το περιορισμό της μη υπέρβασης 250 m2 δομημένης επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων.

 

ζ. Επαγγελματικά εργαστήρια. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

η. Εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που υπάγονται στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων - αποβλήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης άχρηστων υλικών κοκ) κατηγορίας Β, όπως αυτές ορίζονται με την υπουργική απόφαση 1958/2012 ((ΦΕΚ 21/Β/2012), Ομάδα 4η, Παράρτημα IVV) σε εφαρμογή του νόμου 4014/2011.

 

Στις ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ2Α - ΑΒ2Β (χάρτης Π.2):

 

α. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής και μέσης όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011 όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 3137/191/Φ.15/2012 όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου.

 

β. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

γ. Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους). Ισχύουν όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει.

 

Επιπλέον ορίζεται:

 

Μέγιστος Συντελεστής δόμησης: 0.3
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7.5 m.
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2.

 

Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων μεταφορών και εξυπηρέτησής τους επιτρέπεται η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης, (Εστιατόρια, αναψυκτήρια, mini market, χώροι προσωρινής φιλοξενίας οδηγών, στεγασμένοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων, κτίρια επισκευής μηχανικών βλαβών οχημάτων) υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου.

 

δ. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και λιανικού εμπορίου, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει και με τον περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης 600 m2.

 

ε. Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει.

 

στ. Επαγγελματικά εργαστήρια ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

ζ. Εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που υπάγονται στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων - αποβλήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης άχρηστων υλικών κοκ) κατηγορίας Β, όπως αυτές ορίζονται με την υπουργική απόφαση 1958/2012 ((ΦΕΚ 21/Β/2012), Ομάδα 4η, Παράρτημα IVV) σε εφαρμογή του νόμου 4014/2011.

 

Στην ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ2Γ, βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών (χάρτης Π.2):

 

α. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής και μέσης όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011, όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 3137/191/Φ.15/2012 όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων δεν θα υπερβαίνει τα 250 m2.

 

β. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

γ. Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους). Ισχύουν όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει.

 

Επιπλέον ορίζεται:

 

Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0.3
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7.5 m.
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2.

 

Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων μεταφορών και εξυπηρέτησής τους επιτρέπεται η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης, (Εστιατόρια, αναψυκτήρια, mini market, χώροι προσωρινής φιλοξενίας οδηγών, στεγασμένοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων, κτίρια επισκευής μηχανικών βλαβών οχημάτων) υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων δεν θα υπερβαίνει τα 250 m2.

 

δ. Επαγγελματικά εργαστήρια ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

ε. Εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που υπάγονται στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων - αποβλήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης άχρηστων υλικών κοκ) κατηγορίας Β, όπως αυτές ορίζονται με την Υπουργική απόφαση 1958/2012 ((ΦΕΚ 21/Β/2012), Ομάδα 4η, Παράρτημα IVV) σε εφαρμογή του νόμου 4014/2011.

 

Στην ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ2Γ, νότια των σιδηροδρομικών γραμμών (χάρτης Π.2):

 

α. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011, όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 3137/191/Φ.15/2012 όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 m2.

 

β. Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης.

 

γ. Επαγγελματικά εργαστήρια. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, με περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600 m2.

 

δ. Καταστήματα λιανικού εμπορίου. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει και με το περιορισμό της μη υπέρβασης 250 m2 δομημένης επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων.

 

Στις ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ3Α - ΑΒ3Β: (χάρτης Π.2):

 

α. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011, όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 3137/191/Φ.15/2012 όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στο συντελεστή δόμησης του γηπέδου.

 

β. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει.

 

γ. Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους) Ισχύουν όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει.

 

Επιπλέον ορίζεται:

 

Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0.3
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7.5 m.
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2.

 

Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων μεταφορών και εξυπηρέτησής τους επιτρέπεται η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης, (Εστιατόρια, αναψυκτήρια, mini market, χώροι προσωρινής φιλοξενίας οδηγών, στεγασμένοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων, κτίρια επισκευής μηχανικών βλαβών των οχημάτων) υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου.

 

δ. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και λιανικού εμπορίου, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει.

 

ε. Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει.

 

στ. Επαγγελματικά εργαστήρια ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, με περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600 m2.

 

ζ. Εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που υπάγονται στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων-αποβλήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης άχρηστων υλικών κοκ) κατηγορίας Β, όπως αυτές ορίζονται με την Υπουργική απόφαση 1958/2012 ((ΦΕΚ 21/Β/2012), Ομάδα 4η, Παράρτημα IVV).

 

Στην περιοχή ΑΒ3Α πέραν των παραπάνω επιτρέπονται:

 

η. Γραφεία παροχής υπηρεσιών, γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων, γραφεία δημόσιας διοίκησης, αυτοδιοίκησης.

 

Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος όπως ισχύει.

 

θ. Εγκαταστάσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0.2
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20%

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

i. Καταστήματα λιανικού εμπορίου, πολυκαταστήματα, υπεραγορές. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος και επιπλέον:

 

Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0.2
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7.5 m
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2.

 

επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων του ενός κτιρίων στο γήπεδο

 

ι)α. Εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια κ.λ.π). Ισχύουν όροι και περιορισμοί δόμησης της χρήσης

 

(ι) των καταστημάτων λιανικού εμπορίου κ.λ.π.

 

ι)β. Κτίρια και εγκαταστάσεις περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας.

 

Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος και του άρθρου 5 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) προκειμένου για ευαγή ιδρύματα και του άρθρου 6 προκειμένου για νοσοκομεία κλινικές, όπως αυτά ισχύουν.

 

ι)γ. Κατοικία, μέγιστης συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης 200 m2 με απαγόρευση ανέγερσης περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Τον καθορισμό Περιοχής Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) αστικών κεντρικών λειτουργιών και υποδομών με κωδικό ΓΒ, που ορίζεται μεταξύ του ορίου επέκτασης της ΠΕ4, της οδού 26ης Οκτωβρίου και του ορίου της Δημοτικής Ενότητας (Χάρτης Π.2.)

 

Στην περιοχή της ΠΕΠΔ ΓΒ οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οι όροι και περιορισμοί δόμησης αυτών προτείνονται ως ακολούθως:

 

α. Καταστήματα λιανικού εμπορίου, εμπορικές εκθέσεις (εκτός εμπορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 tn), ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος και επιπλέον:

 

μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0.2
μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10%
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7.5 m.
επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από ένα κτιρίων στο γήπεδο

 

β. Εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης κ.λ.π.), ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος και επιπλέον:

 

μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0.2
μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10%
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7.5 m.
επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από ένα κτιρίων στο γήπεδο

 

γ. ξενώνες, ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος και 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος. Για το σύνολο των προαναφερόμενων επιτρεπόμενων χρήσεων η συνολική επιφάνεια εσωτερικών χώρων χρήσης από το ευρύ κοινό να μη υπερβαίνει τα 5.000 m2.

 

9. Τον καθορισμό Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ). Ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας στην ΔΕ Μενεμένης νοούνται τα ρέματα, οι περιοχές περιαστικού πρασίνου και το θαλάσσιο μέτωπο (Χάρτης Π.2) και ειδικότερα:

 

α. Στις ΠΕΠ των ρεμάτων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας. Στις περιοχές των ρεμάτων είναι δυνατόν να ισχύσουν επιπλέον περιορισμοί και διαχειριστικά μέτρα του άρθρου 19 του νόμου 1650/1986. Η οριοθέτηση των ρεμάτων προηγείται της εκπόνησης των Πολεοδομικών Μελετών.

 

β. Στις ΠΕΠ των περιοχών περιαστικού πρασίνου κατισχύουν οι ρυθμίσεις του καθεστώτος χαρακτηρισμού τους.

 

γ. ΠΕΠ του Θαλασσίου Μετώπου της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης (Χάρτης Π.2):

 

Να συνταχθεί μελέτη σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) ώστε να χαρακτηρισθεί ως Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) της παραγράφου 1.δ του ιδίου άρθρου. Για τη διαμόρφωση της πρότασης να ληφθεί υπόψη η ανάγκη περιβαλλοντικής αναβάθμισης και διαμόρφωσης του θαλασσίου μετώπου από την περιοχή Καλοχωρίου μέχρι την ΣΤ' προβλήτα, συμπεριλαμβανομένων των εκβολών του Δενδροποτάμου, μέσω ρυθμίσεων θεσμικής προστασίας και χαρακτηρισμού της Ζώνης ως ζώνης περιβαλλοντικής εξυγίανσης, εκπόνησης μελετών διαχείρισης, οικολογικής αναβάθμισης, τοπιακής οργάνωσης και υλοποίησης παρεμβάσεων περιβαλλοντικής εξυγίανσης χωρίς να θίγεται η λειτουργία των νομίμως υφισταμένων βιομηχανικών και εμπορικών εγκαταστάσεων της περιοχής.

 

Για την περιοχή της ΠΕΠ του Θαλασσίου Μετώπου της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης, μέχρι την θεσμοθέτηση της ΠΕΧΠ, οι επιλεγμένες χρήσεις και οι όροι - περιορισμοί δόμησης αυτών, εντάσσονται ως εξειδικευμένες ρυθμίσεις στα περιεχόμενα των ΠΕΠΔ ΑΒ1Α, ΑΒ1Β και ΑΒ2Γ, που αφορούν στα αντίστοιχα τμήματα των ζωνών νότια της σιδηροδρομικής γραμμής.

 

Την διατήρηση των διατάξεων του άρθρου 15 του νόμου 2508/1997 (χάρτης Π.3.2.), σε τμήμα της θεσμοθετημένης, από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 1995, περιοχής εφαρμογής του άρθρου 13 του νόμου 1337/1983. (χάρτης Π.3.2).

 

10. Παραμένει σε τμήμα της ΠΕ 6 η οριοθέτηση Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) όπως καθορίσθηκε με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 1995. Στην εν λόγω περιοχή ο Κοινωνικός Συντελεστής (ΚΣ) ορίζεται σε 0,8. Ήτοι ΣΔ 0,8 + ΚΣ 0,8 = 1,6. Ο εν λόγω Κοινωνικός Συντελεστής στοχεύει στην στεγαστική αποκατάσταση μεταστέγαση των κατοίκων του οικισμού Αγίας Βαρβάρας.

 

11. Διερεύνηση με ευθύνη του Δήμου, καταρχήν της αναγκαιότητας και στην συνέχεια της χωροθέτησης νέας προσωρινής εγκατάστασης Σκηνιτών στην ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ3Α, καθ' ότι η περιοχή του υπάρχοντος τοπικού ρυμοτομικού καλύπτεται από την ΖΠ Ι από ΒΑΜΕ. Ακολούθως κατάργηση του τοπικού ρυμοτομικού (ΦΕΚ 1214/Δ/2003) Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Μενεμένης νομού Θεσσαλονίκης, για τον καθορισμό χώρου οικισμού προσωρινής διαμονής Σκηνιτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

 

12. Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στους χάρτες Π.2 και Π.3.1 σε κλίμακα 1:5.000.

 

13. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και τα δίκτυα υποδομών όπως:

 

α. του συγκοινωνιακού σχεδιασμού με την ιεράρχηση του κύριου υπερτοπικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας καθώς και του οδικού δικτύου στις περιοχές των οικισμών με τις προτεινόμενες οδικές συνδέσεις, τους προτεινόμενους χώρους στάθμευσης και λοιπές ρυθμίσεις, όπως φαίνονται στα περιεχόμενα των χαρτών Π.2. και Π.3.1

 

β. Των λοιπών υποδομών όπως το ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, το τηλεπικοινωνιακό κ.λ.π. όπως φαίνονται στον χάρτες Π.3.3 σε κλίμακα 1:5.000.

 

14. Τη λήψη μέτρων για την πυροπροστασία και την προστασία από σεισμό και άλλες φυσικές καταστροφές όπως φαίνονται στον χάρτη Π.3.3.

 

15. Το Πρόγραμμα έργων και δράσεων ενεργοποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος (πίνακας 4.1)

 

16. Γενικές διατάξεις

 

Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται σε 10.000 m2. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία πληρούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης τις αρτιότητες του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.
Κτίρια και εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής ενέργειας και δίκτυα διανομής ενέργειας, εγκαταστάσεις και δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης, καθώς και κτίρια εγκαταστάσεις και δίκτυα συλλογής - μεταφοράς - επεξεργασίας λυμάτων, στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης αδρανών δύνανται να οριοθετούνται, σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές καθώς και στις περιοχές των Επιχειρηματικών Πάρκων, ύστερα από διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία νόμος 3010/2002, νόμος 4014/2011 και νόμος 4042/2012, και τις ρυθμίσεις της παρούσας.
Συμπλήρωση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996) Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεων χώρου στάθμευσης... ώστε να ενταχθεί η Δημοτική Ενότητα Μενεμένης στις πόλεις που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του. Πέραν αυτού επιβάλλεται η εφαρμογή του εν λόγω προεδρικό διάταγμα στο σύνολο της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας.
Εμπλουτισμός των χρήσεων στην περιοχή του τοπικού ρυμοτομικού (ΦΕΚ 501/Δ/1988) Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του δήμου. Μενεμένης Θεσσαλονίκης για τον καθορισμό χώρου εγκατάστασης πρακτορείων εμπορευματικών μεταφορών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού που εμπίπτει στα όρια προτεινόμενου Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ3).

 

Λοιπές περιοχές με εγκεκριμένα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια, περιοχές με ίδιο νομικό καθεστώς και περιοχές με χρήσεις συγκεκριμένου προορισμού (όπως αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Νομάρχη, εκμισθώσεις του Δήμου για συγκεκριμένη χρήση κ.λ.π.) εξακολουθούν να ισχύουν και να διέπονται από τους ειδικούς όρους τους. Ενδεχόμενη τροποποίηση ή αλλαγή των διαταγμάτων, αποφάσεων και των λοιπών ρυθμίσεων οφείλει να συμμορφώνεται προς τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης όσον αφορά στις επιτρεπόμενες χρήσεις.

 

Στις περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας.
Οι ρυθμίσεις των αρχαιολογικών χώρων και των ζωνών προστασίας τους καθορίζονται από τις κείμενες περί αυτών διατάξεις και κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας απόφασης εφόσον οι προβλεπόμενοι όροι, περιορισμοί και ρυθμίσεις είναι δυσμενέστεροι της παρούσας. Οι ρυθμίσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας περί δασών και δασικών εκτάσεων κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος εφόσον οι προβλεπόμενοι όροι, περιορισμοί και ρυθμίσεις είναι δυσμενέστεροι της παρούσας.
Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων/ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, που θα χωροθετούνται σύμφωνα με το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει (Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, απόφαση με αριθμό 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/2008)) καθώς και μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων.
Νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις βιοτεχνίας - βιομηχανίας σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η χρήση με τις διατάξεις της παρούσας, μπορούν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται εντός των ορίων του γηπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), μετά από διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
Νομίμως υφιστάμενα λοιπά κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις της παρούσας, δύνανται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και να εκσυγχρονίζονται μετά από τήρηση της περιβαλλοντικής και λοιπής κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 6 του νόμου 2831/2000, όπως αυτό τροποποιήθηκε.
Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου κατά μήκος των οδών του εθνικού, του επαρχιακού και δημοτικού δικτύου, τηρουμένων των γενικών και ειδικών διατάξεων της εκτός σχεδίου δόμησης και της εκάστοτε ισχύουσας για την χρήση νομοθεσίας.
Σε όλες τις περιοχές του εξωαστικού χώρου επιτρέπονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τηρουμένων των κατά το νόμο αποστάσεων από τους οικισμούς.
Για έργα και δραστηριότητες των οποίων η ίδρυση και λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Μέχρι την πολεοδόμηση των Επιχειρηματικών Πάρκων, οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι αυτές που ορίζει το άρθρο 43 του νόμου 3982/2011 και εφαρμόζονται κατά επιτρεπόμενη χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει, με εξαίρεση των χρήσεων των εδαφίων β' και δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιασδήποτε νέας εγκατάστασης και μονάδας, που εμπεριέχεται στις ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/2007), στη Δημοτική Ενότητα Μενεμένης.
Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και μονάδων Seveso, όταν ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν αυξάνει την επικινδυνότητα της εγκατάστασης.
Επιβάλλεται η βελτίωση της ασφάλειας για όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και μονάδες Seveso εντός δεκαετίας από την ισχύ της παρούσας η οποία αποδεικνύεται με μελέτη ασφαλείας, όπως αυτή καταχωρίζεται. Σε αντίθετη περίπτωση δεν χορηγείται καμία άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή άδεια παράτασης λειτουργίας. Τα δεδομένα που αφορούν την ανάλυση επικινδυνότητας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας, πρέπει να είναι προσβάσιμα από τους κατοίκους μέσω του διαδικτύου και σε μορφή κατάλληλη ώστε να είναι κατανοητά από άτομα χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.
Στις περιοχές των ΠΕΠΔ AB επιτρέπεται η εγκατάσταση κτιρίων - γηπέδων στάθμευσης.
Στις ΠΕΠΔ ΑΒ1Α και ΑΒ1Β δεν επιτρέπεται οι εργασιακοί χώροι να συγκεντρώνουν περισσότερους από 100 (εκατό) εργαζόμενους σε κάθε κτίριο και τα κτίρια δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 3 ορόφους κατειλημμένους από εργαζομένους.
Οι λοιποί όροι δόμησης (εκμετάλλευση - ποσοστό κάλυψης - συντελεστής δόμησης - αποστάσεις από όρια - επιτρεπόμενα ύψη κ.λ.π.) διέπονται από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985 όπως ισχύουν ανάλογα με την χρήση εφόσον αυτή προβλέπεται από την παρούσα απόφαση και εφόσον δεν επιβάλλεται διαφορετική ρύθμιση από αυτή.
Ιδιοκτησίες εκτός των πολεοδομημένων και προς πολεοδόμηση περιοχών που εμπίπτουν σε περισσότερες της μίας ζώνης χρήσεων γης με την έγκριση της παρούσας θεωρείται ότι εμπίπτουν στο σύνολό τους στη ζώνη χρήσεων γης όπου ανήκει το μεγαλύτερο τμήμα τους.
Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε περιοχές που δεν επιτρέπεται η αναφερόμενη στην άδεια χρήση, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν και μέσα στα όρια του χρόνου ισχύος τους. Μετά τον χρόνο ισχύος τους, δεν αναθεωρούνται ως προς τον χρόνο ισχύος πλην της περίπτωσης ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναθεώρησης εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας.
Στην περίπτωση που έχουν κατατεθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία πλήρεις φάκελοι για έκδοση οικοδομικής άδειας για περιοχές που δεν επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση, οι άδειες αυτές εκδίδονται με τα δεδομένα του χρόνου υποβολής τους και εκτελούνται μέσα στα όρια του χρόνου ισχύος τους. Μετά τον χρόνο ισχύος τους, δεν αναθεωρούνται ως προς τον χρόνο ισχύος πλην της περίπτωσης ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναθεώρησης εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας.
Νομίμως υφιστάμενα κελύφη κτιρίων σε περιοχές, εκτός των επεκτάσεων πρώτης κατοικίας και εκτός του υφιστάμενου εγκεκριμένου σχεδίου, που κατασκευάστηκαν με νόμιμες οικοδομικές άδειες με συγκεκριμένη αναγραφόμενη στην οικοδομική άδεια χρήση, που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση για την περιοχή και που έπαυσαν να λειτουργούν, δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για χρήση όμοια ή παρεμφερή με την αναγραφόμενη στην οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση κτιρίου μεταποίησης επιτρέπεται η εγκατάσταση νέας επιχείρησης μόνον εφόσον είναι χαμηλής όχλησης χωρίς πάντως δυνατότητα καμίας περαιτέρω κτιριακής επέκτασης.

 

Β. Αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση των χαρτών Π.2, Π.3.1, Π.3.2 και Π.3.3 και των πινάκων Π.4.1, Π.3.1.α, Π.3.1.β, Π.3.1.γ, Π.3.1.δ, Π.3.1.ε και Π.3.1.στ, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών με την 16613/2016 πράξη του συνδημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

 

Γ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.16613.16.1

a.16613.16.2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-03-2016

 

Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.