Απόφαση 19049/15

Απόφαση 19049/2015: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 1321 της συνοικίας Αγίων Αναργύρων της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 252/2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου και θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 19049/2015: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 1321 της συνοικίας Αγίων Αναργύρων της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 252/2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου και θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής, (ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/2015), 31-12-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Το ισχύον στην περιοχή εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ένταξη στο σχέδιο πόλης με το από 15-12-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 54/Δ/1987) με χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας ως Χώρος Αποθηκών Δημοσίων Εγχώριων Προϊόντων (ΚΥΔΕΠ) και τροποποίηση με αλλαγή χαρακτηρισμού από αποθήκες ΚΥΔΕΠ σε Χώρο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την υπ' αριθμόν ΤΚ/1487/1997 (ΦΕΚ 674/Δ/1997) απόφαση του Νομάρχη.

 

14. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 52368/2143/1985 (ΦΕΚ 566/Δ/1985) υπουργική απόφαση που αφορά έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος των Δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας (Νέας Ιωνίας Μελισσάτικα, Φυτόκο) και των κοινοτήτων Αγριάς, Ανακασιάς (Ανακασιά, Κήπια) Άνω Βόλου (Άνω Βόλος, Ιωλκός) Διμηνίου, Άλλης Μεριάς (Άλλη Μεριά, Γορίτσα) και Αγίου Ονούφριου (Μαγνησίας).

 

15. Την υπ' αριθμόν 252/2013 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (τμήμα Β' τριμελές) με την οποία έγινε δεκτό αίτημα για άρση επιβληθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατά το μέρος που ρυμοτομείται το ακίνητο της προσφεύγουσας εταιρείας, συνολικής έκτασης 10.058,40 m2.

 

16. Το υπ' αριθμόν 58453/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού με το οποίο γνωστοποιείται η αδυναμία καταβολής του τιμήματος για το εν λόγω ακίνητο.

 

17. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Π4042/2014 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.

 

18. Την υπ' αριθμόν 155/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 1321 της συνοικίας Αγίων Αναργύρων.

 

19. Την υπ' αριθμόν 488/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, με την οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 1321 στη συνοικία των Αγίων Αναργύρων, ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

20. Το υπ' αριθμόν 7178/2014 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία κατά της 488/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.

 

21. Την από 14-10-2014 αίτηση επίσπευσης της ανώνυμης εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ.

 

22. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 11802/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Υπουργείο με το οποίο απευθύναμε ερώτημα για τη δυνατότητα εισφοράς σε γη με τη σύνταξη της ενιαίας πράξης εφαρμογής, όταν αυτή κυρωθεί.

 

23. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 12061/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης / Τμήμα Β' Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την ύπαρξη υφιστάμενου κτιρίου εντός της εν λόγω ιδιοκτησίας, που καθιστά δυνατή την εισφορά σε γη με τη σύνταξη και κύρωση της ενιαίας πράξης εφαρμογής βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 7 του νόμου 1337/1983... η εισφορά σε γη μπορεί να μετατρέπεται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή που διατίθεται αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών.

 

24. Την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνία της Υπηρεσίας μας με αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3162/2015 έγγραφο με ερώτημα σχετικά με τη χρήση που νομιμοποιούμαστε να προσδιορίσουμε στο συγκεκριμένο ακίνητο.

 

25. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 12420/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Δήμο Βόλου / Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης / Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με το οποίο ζητήσαμε τη λήψη συμπληρωματικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου σχετικά με τη χρήση του ακινήτου μετά τον αποχαρακτηρισμό του.

 

26. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6539/2015 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου, το οποίο απαντήθηκε με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 14074/2015 έγγραφο.

 

27. Την υπ' αριθμόν 681/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, με την οποία κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να δοθεί η χρήση Εμπορικό Κατάστημα στο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 1321 για το οποίο προτείνεται η ρύθμιση.

 

28. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Δημήτρη Νιζάμη και συνοδεύει την υπ' αριθμόν 488/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και την από 30-11-2015 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

29. Τα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 7178/19-09-2014, 8584/10-11-2014 και 5506/09-11-2015 έγγραφα του Δήμου Βόλου, με τα οποία διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης και τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν.

 

30. Το υπ' αριθμόν 17860/01-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 30-11-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

31. Την υπ' αριθμόν 107η/10-12-2015 (πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης) ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

32. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Με την απόφαση που αναφέρεται στο 15ο σχετικό, εντέλλεται η Διοίκηση να προβεί σε ρύθμιση του Πολεοδομικού καθεστώτος τμήματος της ιδιοκτησίας όπου διαπιστώνεται συνδρομή λόγων άρσης απαλλοτρίωσης.

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ\ΓΔΠ\ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε ανωτέρω 10, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία επιβεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με απόφαση Νομάρχη και ήδη η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στους αιρετούς Περιφερειάρχες με το 1ο σχετικό.

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

Με την υπ' αριθμόν 488/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 1321 της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων.

 

Με την υπ' αριθμόν 681/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ο αποχαρακτηρισμός του τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 1321 για το οποίο εκδόθηκε η ανωτέρω δικαστική απόφαση και η χρήση Εμπορικό Κατάστημα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού (ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βόλου), αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βόλου στο οικοδομικό τετράγωνο 1321 της συνοικίας Αγίων Αναργύρων στην ιδιοκτησία της Ανώνυμης Εταιρείας Εμπορική ΑΕ, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 252/2013 απόφαση του Β' Τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 15-12-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 54/Δ/1987) και τροποποιήθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας με το υπ' αριθμόν ΤΚ/1487/1997 (ΦΕΚ 674/Δ/1997) με χαρακτηρισμό του ιδίου ακινήτου από Αποθήκες ΚΥΔΕΠ σε Χώρο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον αποχαρακτηρισμό του παραπάνω τμήματος επιφάνειας 10.058,40 m2 με τη δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 1321 στο οποίο δίνεται η χρήση Εμπορικό Κατάστημα και τη θέσπιση όρων δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής στη συνοικία Αγίων Αναργύρων, σύμφωνα με το διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Η επιβολή εισφοράς καθίσταται δυνατή με τη σύνταξη και τελική κύρωση της ενιαίας πράξης εφαρμογής, όπως προβλέπονται από το άρθρο 8, παράγραφος 7 (όπως ισχύει με τις διατάξεις του νόμου 4315/2014) και το άρθρο 12 παράγραφος 8 του νόμου 1337/1983.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.19049.15

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 21-12-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.