Απόφαση 191335/12

Απόφαση 191335/3540/2012: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1079 του Δήμου Αγρινίου περιοχή επεκτάσεων 1991


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 191335/3540/2012: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1079 του Δήμου Αγρινίου περιοχή επεκτάσεων 1991, (ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/2012), 16-03-2012.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την υπ' αριθμόν 2115/2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 133/Β/2011) Περί Άσκησης Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

3. Το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010).

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 70 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985.

 

6. Την υπ' αριθμόν 55/1988 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Δ/2003), του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 και άρθρο 8 του νόμου 1337/1983.

 

8. Τις διατάξεις των παραγράφων 1)β και 4, του άρθρου 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί άσκησης πολεοδομικών αρμοδιοτήτων.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Την υπ' αριθμόν 6/2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Το σχέδιο πόλης του Αγρινίου (ΦΕΚ 535/Δ/1998) και Πολεοδομική ενότητα ΓΚΕΝΟΒΑ (ΦΕΚ 125/Δ/1991).

 

12. Την 4/1998 Πράξη Εφαρμογής που κυρώθηκε με την 3617/13-12-2002 απόφαση Νομάρχη και μεταγράφηκε στις 27-12-2002 στον τόμο 153, αριθμός 651.

 

13. Οι υπ' αριθμούς 19Α/2011 και 46/2011 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θετική εισήγηση της τροποποίησης.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 307/2008, 196/2011 και 350/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.

 

15. Το από 04/2011 Τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Μελετών Σχεδίου Πόλης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Αγρινίου και συνοδεύει τις υπ' αριθμούς 196/2011 και 350/2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

 

16. Η υπ' αριθμόν 74435/22-08-2011 ένσταση της Τζογάνη Χαρίκλειας του Βασιλείου.

 

17. Η υπ' αριθμόν 83516/21-09-2011 Βεβαίωση του Δημάρχου Αγρινίου ότι στην περιοχή της υπόψη τροποποίησης δεν ρυμοτομείται κτίσμα με νόμιμη άδεια και δεν καθίσταται οικόπεδο μη άρτιο.

 

18. Το υπ' αριθμόν 84655/26-09-2011 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου της Διεύθυνσης Μελετών, τμήμα Σχεδίου Πόλης - Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών εφαρμογών εισήγηση προς Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

 

19. Η υπ' αριθμόν 2/2011/30-09-2011 πράξη, θέμα 4ο του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της υπόψη τροποποίησης.

 

20. Το υπ' αριθμόν 2364/2011 έγγραφο της Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Μεσολογγίου με το οποίο μας διαβίβασε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά της υπόψη τροποποίησης, επειδή:

 

Η προτεινόμενη τροποποίηση αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών τις οποίες δημιουργεί η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της περιοχής λόγω μεγάλης ανάγκης δημιουργίας κοινωφελών χώρων για την ανέγερση σχολικών κτιρίων και οι χώροι αυτοί (οι οποίοι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις) είναι δύσκολο να εξευρεθούν, επειδή η πόλη του Αγρινίου είναι ήδη διαμορφωμένη και πυκνοδομημένη.

 

Το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ1079 πληροί ορισμένες προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί κοινωφελής χώρος για την ανέγερση σχολικού κτιρίου δηλαδή:

 

1. Η προτεινόμενη χρήση του χώρου δεν είναι ασυμβίβαστη με τις λοιπές υφιστάμενες χρήσεις στη γειτονιά, το ευρύτερο περιβάλλον και τον χαρακτήρα της περιοχής (δηλαδή δεν υπάρχει πλησίον νοσοκομείο ή νεκροταφείο που είναι χρήσεις ασυμβίβαστες με το σχολείο).

 

2. Οι ισχύοντες όροι και περιορισμοί δόμησης στην περιοχή δεν απαγορεύουν την προτεινόμενη χρήση.

 

3. Η τοπική κυκλοφορία δεν παρακωλύει την λειτουργία και την ασφαλή προσπέλαση προς το χώρο ή και αντίθετα (δηλαδή δεν υπάρχει άξονας ταχείας κυκλοφορίας που να διαχωρίζει το σχολικό κτίριο από την εξυπηρετούμενη περιοχή κατοικίας).

 

4. Η διαμόρφωση του εδάφους δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά που να εμποδίζουν την ανάπτυξη των προτεινόμενων εγκαταστάσεων δηλαδή δεν έχουμε έντονες υψομετρικές διαφορές.

 

Το οικόπεδο στο οποίο θα κατασκευαστεί το σχολικό κτίριο στο οποίο θα στεγαστεί το 10ο Νηπιαγωγείο είναι αδιάθετο οικόπεδο του Δήμου Αγρινίου (τράπεζα γης της 4/1998 Πράξης Εφαρμογής) και δεν απαιτούνται αποζημιώσεις ιδιοκτησιών.

 

Κατά της υπ' αριθμόν 196/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου υπεβλήθη η υπ' αριθμόν 74435/22-08-2011 ένσταση της Τζογάνη Χαρίκλειας του Βασιλείου στην οποία δεν αναφέρονται πολεοδομικοί λόγοι που να αναιρούν την προτεινόμενη τροποποίηση, αποφασίζουμε:

 

Απορρίπτουμε την υπ' αριθμόν 74435/22-8-2011 ένσταση της Τζογάνη Χαρίκλειας του Βασιλείου για τους ανωτέρω λόγους και Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1079 για την δημιουργία κοινωφελούς χώρου (σχολικό κτίριο - νηπιαγωγείο) σε αδιάθετο οικόπεδο, εντός του οικοδομικού τετραγώνου Γ1079 με κωδικό 04Ν του Δήμου Αγρινίου (τράπεζα γης της 4/1998 Πράξης Εφαρμογής) όπως προβλέπεται από το άρθρο 45 παράγραφος 8 του κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (νόμος 1337/1983).

 

a.191335.12

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Πάτρα, 07-02-2012

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.