Απόφαση 206267-4313/19

Απόφαση 206267/4313/2019: Χωροθέτηση δραστηριότητας ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Μονάδα Προηγμένης Τεχνολογίας), στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Ιωαννιτών επί της Εθνικής Οδού (17) Σταύρου Νιάρχου, στα τεμάχια με αριθμό 18Α Διανομής Αγροκτήματος Πεδινής έτους 1929 και με αριθμό 24 Αναδασμού Πεδινής έτους 1966


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 206267/4313/2019: Χωροθέτηση δραστηριότητας ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Μονάδα Προηγμένης Τεχνολογίας), στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Ιωαννιτών επί της Εθνικής Οδού (17) Σταύρου Νιάρχου, στα τεμάχια με αριθμό 18Α Διανομής Αγροκτήματος Πεδινής έτους 1929 και με αριθμό 24 Αναδασμού Πεδινής έτους 1966, (ΦΕΚ 8/Δ/2020), 27-01-2020.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

6. Το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985) περί τροποποίησης των όρων και περιορισμών δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων ειδικότερα του άρθρου 3 παράγραφος 1 και της εγκυκλίου 43518/2012 Καθορισμός χρήσεως γης....

 

8. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 (ΦΕΚ 58/Δ/1986) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

9. Τις διατάξεις του από 05-05-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 297/Δ/1989) καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου στις εκτός σχεδίου περιοχές Δήμου Ιωαννιτών και την τροποποίηση αυτού με το από 30-03-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 389/Δ/1993), όπου το τεμάχιο με αριθμό 24 ανήκει στη ζώνη 1X και το τεμάχιο με αριθμό 18Α ανήκει στη ζώνη Χ.

 

10. Το προεδρικό διάταγμα 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης άρθρου 10 Τεχνόπολις - Τεχνολογικό Πάρκο, όπως ισχύει σήμερα.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) άρθρου 3, 10 Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα.

 

12. Τη με αριθμό 1684/141/08-01-2018 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ/ΩΘ1Φ7Λ9-2ΧΖ), περί της Έγκρισης Αναθεωρημένης έκδοσης (Γ) Οριστικών Μελετών της μελέτης με τίτλο Οριστική μελέτη οδού Νιάρχου.

 

13. Τη με αριθμό 3/15/14-03-2018 (ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/2018) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί της Κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: Οδός Σταύρου Νιάρχου.

 

14. Τη με αριθμό 6/22/10-04-2019 (ΦΕΚ 210/Δ/2019) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί της τροποποίησης της απόφασης κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: Οδός Σταύρου Νιάρχου.

 

15. Την από 19-12-2019 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

16. Το Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης/23-12-2019 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 2°/ΗΔ) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

17. Το γεγονός ότι η εν τω θέματι χωροθέτηση, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

18. Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Α. Την έγκριση της Χωροθέτησης δραστηριότητας ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Μονάδα Προηγμένης Τεχνολογίας), στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Ιωαννιτών επί της Εθνικής Οδού (17) Σταύρου Νιάρχου, στα τεμάχια με αριθμό 18Α Διανομής Αγροκτήματος Πεδινής έτους 1929 και με αριθμό 24 Αναδασμού Πεδινής έτους 1966, βάσει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης άρθρο 10 Τεχνόπολις - Τεχνολογικό Πάρκο.

 

Ειδικότερα στο τεμάχιο με αριθμό 18Α συνολικού εμβαδού 37.670,06 m2, με στοιχεία (Α4-Α13-Α14-Α15-Α1-Α2-Α3-Α4) (τμήμα 1) και εμβαδόν ίσο με 15.103,58 m2, με στοιχεία (Β6-Β7-Β8-Β9-Β10-Β11-Β12-Β13-Β14-Β15-Β16-Β17-Β18-Β19-Β1-Β2-Β3-Β4-Β5-Β6) (τμήμα 2) και εμβαδόν ίσο με 22.566,48 m2, και στο τεμάχιο 24 με στοιχεία (Γ1-Γ2-Γ3-Γ4-Γ1) και εμβαδόν 8.158,65 m2, όπως φαίνεται στο συνημμένο, από Δεκέμβριο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα συνταγμένο από την τοπογραφική υπηρεσία και θεωρημένο αρμοδίως από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, σε κλίμακα 1/1000.

 

Β) Τον καθορισμό των όρων δόμησης εντός των τεμαχίων με αριθμό (18Α) στη Διανομή Αγροκτήματος Πεδινής έτους 1929 και με αριθμό (24) του Αναδασμού Πεδινής έτους 1966, απομένουσας έκτασης μετά την απαλλοτρίωση λόγω διάνοιξης δρόμων, σύμφωνα με τα κάτωθι:

 

Συντελεστής Δόμησης 0.8
Συντελεστής Κάλυψης 40%
Επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος κτιρίων 8 m.

 

Γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι δόμησης των εκτός σχεδίου περιοχών από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις χρήσεις του από 05-05-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 297/Δ/1989) 'καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου ZOE στις εκτός σχεδίου περιοχές Δήμου Ιωαννιτών, όπως τροποποιήθηκε με το το από 30-03-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 389/Δ/1993), και ισχύει (ειδικότερα στις ζώνες Χ και 1X), καθώς και των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης άρθρο 10 Τεχνόπολις - Τεχνολογικό Πάρκο.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010 όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευσή της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.206267.19

 

Ιωάννινα, 03-01-2020

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.