Απόφαση 210453/17

Απόφαση 210453/3423/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης περιοχής Χαρισίου στα οικοδομικά τετράγωνα 190 και 195 - Αναδιάταξη κοινοχρήστων χώρων με την κατάργηση προβλεπόμενου πεζοδρόμου και με τη δημιουργία νέου κοινόχρηστου χώρου (Κ/Χ) στάθμευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 210453/3423/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης περιοχής Χαρισίου στα οικοδομικά τετράγωνα 190 και 195 - Αναδιάταξη κοινοχρήστων χώρων με την κατάργηση προβλεπόμενου πεζοδρόμου και με τη δημιουργία νέου κοινόχρηστου χώρου (Κ/Χ) στάθμευσης, (ΦΕΚ 188/ΑΑΠ/2017), 30-08-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 58041/2358/1985 (ΦΕΚ 471/Δ/1985) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που αφορά την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σπάρτης Λακωνίας.

 

10. Το από 31-01-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 88/Δ/1990) έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής Ενότητας Χαρισίου του Δήμου Σπάρτης του νομού Λακωνίας.

 

11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4906/2008 απόφαση Νομάρχη Λακωνίας με την οποία κυρώθηκε διορθωμένη η μελέτη Πράξη Εφαρμογής Επεκτάσεων σχεδίου πόλης Σπάρτης περιοχών Χαρισίου - Αγίας Ειρήνης - Πλατανιστά του Δήμου Σπαρτιατών νομού Λακωνίας, τα κτηματογραφικά διαγράμματα, τους πίνακες και τα διαγράμματα της πράξης εφαρμογής που τη συνοδεύουν.

 

12. Τη μεταγραφή της παραπάνω κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Υποθηκοφυλακείο Σπάρτης, τόμος 259, αριθμός 340/21-11-2008.

 

13. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 607.5/550/62/46503/09-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης και το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 607.5/550/75/51917/23-11-2015 έγγραφο της ίδιας Διευθύνσεως με τα οποία υποβλήθηκε προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Σπάρτης αίτημα με στοιχεία και δικαιολογητικά για έγκριση εντοπισμένης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Χαρισίου του Δήμου Σπάρτης, στα οικοδομικά τετράγωνα 190 και 195.

 

14. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 37374/2015/15-02-2016 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Σπάρτης.

 

15. Την απόφαση με αριθμό 65/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5568/06-04-2016 ανακοίνωση - πρόσκληση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Σπάρτης με την οποία κλήθηκαν οι ιδιώτες ή φορείς που έχουν έννομο συμφέρον να λάβουν γνώση της υπ' αριθμόν 65/2016 απόφασης του Δ.Σ. και του συνοδευτικού διαγράμματος προκειμένου να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις. Η παραπάνω δημοσιεύθηκε: α) στην εφημερίδα ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ στις 13 και 14 Απριλίου 2016 και β) στην εφημερίδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ στις 13 και 14 Απριλίου 2016 και επιδόθηκε σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν 1959Γ', 1960Γ', 1961Γ', 1962Γ', 1963Γ', 1964Γ', 1965Γ', 1966Γ', 1967Γ', 1968Γ', 1969Γ', 1970Γ', 1971Γ', 1972Γ', 1973Γ' εκθέσεις επίδοσης στους ιδιοκτήτες των όμορων ιδιοκτησιών της περιοχής που πρόκειται να τροποποιηθεί.

 

17. Την από 21-04-2016 ένσταση των 1) Δημητρούλας Πλειώτα - Συνοδινού του Δημητρίου, 2) Χρήστου Πλειώτα του Παναγιώτη, 3) Ευφροσύνης Μπαντουβά του Γεωργίου, 4) Ιωάννη Μπαντουβά του Γεωργίου και 5) Μαρίας - Δήμητρας Μπαντουβά του Γεωργίου κατά της 65/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, με την οποία οι ενιστάμενοι διαφωνούν με την τροποποίηση του θέματος: 1) γιατί η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος, δεν υπαγορεύεται από πολεοδομικούς λόγους και κοινή ανάγκη, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων που δεν συνιστά πολεοδομική ανάγκη, αφού για τη δημιουργία του καταργείται πεζόδρομος, θα μπορούν να σταθμεύσουν μόνο τρία οχήματα ενώ θα καταργηθούν δύο θέσεις στάθμευσης επί της οδού Κιλκίς, θα εξυπηρετεί μόνο την ιδιοκτησία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 2) επειδή θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ισοδυναμεί με κατάργηση του κοινόχρηστου χώρου, 3) με την κύρωση της Περιφερειακής Ενότητας η ιδιοκτησία 02 έχει εμβαδόν 675,76 m2 και αυτή μετά την τροποποίηση θα μειωθεί κατά 28,03 m2, ενώ η ιδιοκτησία του Ιδρύματος θα μειωθεί κατά 13,68 m2 και με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ίσης συμμετοχής των πολιτών στα πολεοδομικά βάρη, 4) η επιχειρούμενη τροποποίηση καταργεί την ΠΕ και ενώ αυτή είχε αποδώσει στην ιδιοκτησία 02 προσκυρωτέο τμήμα 130,88 m2 με την τροποποίηση αφαιρείται τμήμα 28,03 m2, ενώ στην όμορη ιδιοκτησία 04 επιστέφεται έκταση 12,41 m2

 

18. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 18264/30-09-2016 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Σπάρτης επί της παραπάνω ενστάσεως.

 

19. Την υπ' αριθμόν 421/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης.

 

20. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 35948/05-12-2016 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Σπάρτης, με το οποίο διαβιβάστηκε σχετικός φάκελος με τα συνημμένα δικαιολογητικά και σχέδιο της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

21. Την εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθμό πρωτοκόλλου 322925/5787/2016/10-02-2017, η οποία διαβιβάστηκε με σχετικό φάκελο στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Με αυτή προτείνεται η απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 17 και η αποδοχή του αιτήματος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) όπως αυτή απεικονίζεται στο από Σεπτέμβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που έχει συνταχθεί από τον Διπλωματούχο Μηχανικό Χατζίκ Μανουκιάν, το οποίο έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Σπάρτης.

 

22. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 6/12-06-2017 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, με το οποίο διαβιβάστηκε η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση με αριθμό 18, από το πρακτικό 1/2017 της 10-04-2017 συνεδρίασής του. Με αυτή προτείνεται η απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 17 και η αποδοχή του αιτήματος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

 

23. Και επειδή:

 

Α. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος και δεύτερο σκέλος της ένστασης της παραγράφου 17 η πρόταση τροποποίησης εξυπηρετεί λόγους δημοσίου συμφέροντος καθότι συνδυάζεται με τη χρήση του κοινωφελούς χώρου.

 

Ο προτεινόμενος χώρος στάθμευσης αν και δεν είναι μεγάλος σε έκταση θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες στάθμευσης των δικύκλων που θα διαμένουν στην Μαθητική - φοιτητική εστία εφόσον ολοκληρωθεί η κατασκευή της καθώς και των λοιπών περιοίκων. Συνεπώς δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της αποκλειστικής χρήσης του Κοινόχρηστου Χώρου αλλά αυτός είναι ελεύθερος σαν τους υπόλοιπους ΚΧ του Ρυμοτομικού σχεδίου. Ως προς το τρίτο σκέλος αναφέρουμε ότι είναι σαφές ότι με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής έχουν υπολογιστεί σε όλες τις ιδιοκτησίες που συμμετέχουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από την ισχύουσα ρυμοτομία κατά την ημερομηνία της κύρωσης. Το νομικό πλαίσιο που Πράξης Εφαρμογής και συγκεκριμένα προβλέπει τη σύνταξη νέας Πράξης εφαρμογής προκειμένου να εφαρμοστεί το τροποποιημένο σχέδιο.

 

Από τις αναφορές που γίνονται στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 18264/30-09-2016 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Σπάρτης προκύπτει ότι δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0202002 του οικοδομικού τετραγώνου 195 ο κυρωμένος πίνακας της Περιφερειακής Ενότητας, κατά συνέπεια με τη νέα πράξη θα μπορεί να γίνει συμψηφισμός των υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας. Τέλος είναι εντελώς αυθαίρετοι οι χαρακτηρισμοί περί παραβίασης της συνταγματικής αρχής της ίσης συμμετοχής των πολιτών στα πολεοδομικά βάρη γιατί οι ιδιοκτησίες που επηρεάζονται δηλαδή 0202004 και 0202002 παραμένουν στην αρχική τους θέση και η νέα ρυμοτόμηση επιβάλλεται εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία 0202001. Ως εκ τούτου προτείνεται η απόρριψη της ένστασης στο σύνολό της.

 

Β. Ο προβλεπόμενος με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης οδός πλάτους 2 m (από 31-01-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 88/Δ/1990) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας Χαρισίου του Δήμου Σπάρτης νομού Λακωνίας) έχει πολύ μικρό πλάτος και προφανώς δημιουργήθηκε για να διαχωριστούν οι χρήσεις του Κοινωφελούς Χώρου - Χώρος Μαθητικής Εστίας του οικοδομικού τετραγώνου 190 με τον οικοδομήσιμο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου 195. Οδοί, όμως με τόσο μικρό πλάτος μπορεί να προορίζονται μόνο για τη χρήση πεζοδρόμου, διότι είναι προσβάσιμοι οριακά σε μικρά ΙΧ και βέβαια χωρίς καμία διαμόρφωση πεζοδρομίου για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών. Παράλληλα κατά την πολεοδόμηση σε οδό με πλάτος <4 m θα έπρεπε να επιβάλλεται πρασιά ικανού πλάτους στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο σε αυτόν ώστε να εξασφαλίζονται ικανές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.

 

Γ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι: ο δρόμος σήμερα είναι αδιάνοικτος, οι προβλεπόμενες χρήσεις των δύο Οικοδομικών Τετραγώνων θα μπορούσαν να διαχωριστούν με συμβολισμό του ορίου Κοινωφελούς Χώρου - Μαθητικής Εστίας, οι ιδιοκτησίες του οικοδομικού τετραγώνου 195 έχουν πρόσωπο στις οδούς Αφεταϊδος και Κιλκίς, δύναται να ικανοποιηθεί το αίτημα που υποβλήθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

 

Δ. Με την συγκεκριμένη τροποποίηση επιχειρείται αναδιάταξη των κοινοχρήστων χώρων και διατηρείται το ισοζύγιο μεταξύ ΚΧ και οικοδομήσιμων χώρων. Συγκεκριμένα με την προτεινόμενη τροποποίηση διατηρείται θετικό το ισοζύγιο κοινοχρήστων - οικοδομήσιμων χώρων ως προς τα κοινόχρηστα, αφού το εμβαδόν του καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου (πεζόδρομου) ανέρχεται σε 73,86 m2 και είναι μικρότερο από το εμβαδόν του προτεινόμενου κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης (74,00 m2).

 

Ε. Η δημιουργία ΚΧ - χώρου στάθμευσης θα μπορεί να εξυπηρετεί τη στάθμευση ικανού αριθμού δικύκλων των μαθητών του λειτουργούντος σήμερα Μουσικού Σχολείου Σπάρτης, καθώς και στους μελλοντικά διαμένοντες φοιτητές στη Μαθητική - Φοιτητική εστία που προβλέπεται να δημιουργηθεί.

 

ΣΤ. Η προτεινόμενη πολεοδομική ρύθμιση δεν επιφέρει αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης ούτε αλλαγή των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης της περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), δυσμενέστερη για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και επιπλέον δεν είναι αντίθετη με τις διατάξεις και κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

Ζ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:

 

Α1. Την απόρριψη της από 21-04-2016 εμπρόθεσμης ένστασης των 1) Δημητρούλας Πλειώτα - Συνοδινού του Δημητρίου, 2) Χρήστου Πλειώτα του Παναγιώτη, 3) Ευφροσύνης Μπαντουβά του Γεωργίου, 4) Ιωάννη Μπαντουβά του Γεωργίου και 5) Μαρίας - Δήμητρας Μπαντουβά του Γεωργίου (ιδιοκτήτες οικοπέδων ΟΤ 195) κατά της 65/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης με το αιτιολογικό της παραγράφου 23.Α.

 

Α2. Την έγκριση του αιτήματος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), που αναφέρεται σε όλως εντοπισμένη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Χαρισίου του Δήμου Σπάρτης στα οικοδομικά τετράγωνα 190 και 195 και συγκεκριμένα:

 

α) στην ενοποίηση των οικοδομικών τετραγώνων 190 και 195,

 

β) στην ονομασία του νέου ενοποιημένου οικοδομικού τετραγώνου ως οικοδομικό τετράγωνο 195 (κατάργηση του οικοδομικού τετραγώνου 190),

 

γ) στην κατάργηση του προβλεπόμενου κοινόχρηστου πεζόδρομου με τα στοιχεία (ΑΒΓΔΑ) μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 190 και 195 και

 

δ) στη δημιουργία νέου κοινόχρηστου χώρου με προορισμό την στάθμευση οχημάτων με τα στοιχεία (ΕΖΗΘΕ) σε βάρος του ακινήτου της Μαθητικής - Φοιτητικής Εστίας,

 

ε) στα συγκεκριμένα ακίνητα στο νέο οικοδομικό τετράγωνο 195 εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης που προβλέπονται στο από 31-01-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 88/Δ/1990) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας Χαρίσι του Δήμου Σπάρτης νομού Λακωνίας.

 

Β. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.210453.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 11-08-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.