Απόφαση 225540/17

Απόφαση 225540/837/2017: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος πεζοδρόμου σε εκτέλεση της με αριθμό 36/2011 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στα οικοδομικά τετράγωνα 81 και 83, του οικισμού Δίου του Δήμου Δίου - Ολύμπου Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 225540/837/2017: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος πεζοδρόμου σε εκτέλεση της με αριθμό 36/2011 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στα οικοδομικά τετράγωνα 81 και 83, του οικισμού Δίου του Δήμου Δίου - Ολύμπου Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, (ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2017), 19-06-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

5. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

 

8. Την υπ' αριθμόν 81320/77909/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/2016) Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

9. Τη με αριθμό οίκοθεν ΓΠΚΜ/82/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/94/2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 8895(49)/11-01-2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση Υπαλλήλων των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

12. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 30149/387/2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/642/2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

14. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις .

 

15. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

17. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

18. Τη με αριθμό ΤΠ/6524/1985 (ΦΕΚ 44/Δ/1986) απόφαση Νομάρχη Πιερίας, με την οποία καθορίστηκαν τα όρια του οικισμού Δίου.

 

19. Τη με αριθμό ΤΠ/8939/1989 (ΦΕΚ 675/Δ/1989) απόφαση Νομάρχη Πιερίας Έγκριση πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης οικισμού Δίου νομού Πιερίας και τροποποίηση όρων δόμησης του υπάρχοντος σχεδίου, με την οποία εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του εν λόγω οικισμού. Από το διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή διαπιστώνεται ότι η ιδιοκτησία των Ελένης και Θεοχάρη Γεωργαντά ρυμοτομήθηκε κατά ένα τμήμα της για την δημιουργία πεζοδρόμων και δρόμου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα αυτής εμπίπτει εντός του οικοδομικού τετραγώνου 83.

 

20. Την υπ' αριθμόν 36/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία αποφασίστηκε η άρση του ρυμοτομικού βάρους σε τμήμα της ιδιοκτησίας των Ελένης και Θεοχάρη Γεωργαντά, που εμπίπτει σε πεζόδρομο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Δίου του Δήμου Δίου- Ολύμπου.

 

21. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες συνοδεύονταν από όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου που ζητήθηκαν και προβλέπονται από το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012.

 

22. Τις με αριθμό 132/2012, 180/2012, 49/2015 και 276/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου - Ολύμπου, με τις οποίες διατυπώνεται η οικονομική αδυναμία του Δήμου για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους και γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Δίου του Δήμου Δίου - Ολύμπου, στα οικοδομικά τετράγωνα 83 και 81 και τον αποχαρακτηρισμό τμήματος πεζοδρόμου, σε εκτέλεση της με αριθμό 36/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

 

23. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη τήρησε τη διαδικασία δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

24. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά των 132/2012, 180/2012, 49/2015 και 276/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου

 

25. Τη διαπίστωση ότι δεν συντρέχουν αθροιστικά οι δύο προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και επομένως την υποχρεωτική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 83 και 81, σε εκτέλεση της με αριθμό 36/2011 δικαστικής απόφασης και τον χαρακτηρισμό του ως απλού οικοδομήσιμοι χώρου με τους αυτούς όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής.

 

26. Τις με αριθμό 2η/47η Συνεδρία/06-09-2016 και 1η/54η Συνεδρία/16-03-2017 πράξεις γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, σύμφωνα με τις από 28-07-2016 και 23-02-2017 εισηγήσεις του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

27. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014, σύμφωνα με την οποία οι τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ), επιτρέπεται όμως η μείωση αυτή όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

28. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 07-06-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.