Απόφαση 2320/18

Απόφαση 2320/2018: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 317 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2320/2018: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 317 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου, (ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/2018), 27-04-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π..

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Την απόφαση απαλλοτρίωσης του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως υπ' αριθμόν 27925/1926 (αφορά και το κτηματολογικό διάγραμμα 4129 της 12-04-1937).

 

14. Το από [ΒΔ] 11-05-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 144/Α/1956) Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Ιωνίας (Βόλου).

 

15. Την υπ' αριθμόν 2372/7/1978 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικισμού/Γ4Α του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

16. Το έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας με αριθμό πρωτοκόλλου 2353/01-11-2000.

 

17. Το έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας με αριθμό πρωτοκόλλου 1658/28-03-2002

 

18. Τις αιτήσεις της Δήμητρας Μπουκουβάλα με αριθμό πρωτοκόλλου 7907/27-10-2015 και 1437/01-03-2016.

 

19. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα με ημερομηνία Αύγουστος 2015, που συντάχθηκαν από τον Μηχανικό Έργων Υποδομής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Β. Καρούσο, θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου και συνοδεύει την με αριθμό 535/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

 

20. Την Τεχνική Έκθεση του μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Έργων Υποδομής Βαγγέλη Καρούσου.

 

21. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4485/27-06-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου.

 

22. Την υπ' αριθμόν 226/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

23. Την υπ' αριθμόν 535/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

 

24. Την από 02-01-2017 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Δόμησης, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Υπηρεσιών ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση δε θίγονται άρτια οικόπεδα, δεν υφίστανται μη άρτια οικόπεδα, δεν θίγονται οικοδομές νομίμως υφιστάμενες και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 789/03-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος και με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της υπ' αριθμόν 535/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 676/04-09-2017 έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκαν από το Δήμο Βόλου συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με το θέμα.

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7923/09-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία τα συμπληρωματικά στοιχεία.

 

28. Το με αριθμό 8641/2017/01-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 31-01-2018 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

29. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 2ης/28-02-2018 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων (Πράξη 24Π), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της. Με τη μετατόπιση αυτή επικυρώνεται το τμήμα του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου ο οποίος είναι πλήρως διαμορφωμένος και θεωρείται απαραίτητος για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ευρύτερης περιοχής.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργείται αύξηση κοινοχρήστου χώρου προς όφελος του κοινού συμφέροντος.

 

4. Με την προτεινόμενη τροποποίηση όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα προσαρμόζεται η οικοδομική γραμμή στην υφιστάμενη διαμορφωμένη και δομημένη κατάσταση, εξασφαλίζοντας παράλληλα πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο σε τρεις ιδιοκτησίες.

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 317 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο.

 

2. Τη διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.2320.18

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 02-04-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.