Απόφαση 23562/17

Απόφαση 23562/766/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (παλιό) πόλης Ηγουμενίτσας νομού Θεσπρωτίας, εντός του οικοδομικού τετραγώνου 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 23562/766/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (παλιό) πόλης Ηγουμενίτσας νομού Θεσπρωτίας, εντός του οικοδομικού τετραγώνου 41, (ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/2017), 30-06-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα το άρθρο 31 αυτού ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και ειδικότερα το άρθρο 62 αυτού, καθώς και της εγκυκλίου 10/2012.

 

9. Τις διατάξεις του από [ΒΔ] 23-03-1948 βασιλικού διατάγματος, με το οποίο έγινε η έγκριση του σχεδίου της πόλης Ηγουμενίτσας όπως αναθεωρήθηκε με το από [ΒΔ] 17-10-1953 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 307/Α/1953) και τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 15-06-1964 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 115/Δ/1964), καθώς επίσης τις διατάξεις του από [ΒΔ] 23-12-1965 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 14/Δ/1966) περί αναθεώρησης όρων και περιορισμών δόμησης ρυμοτομικού σχεδίου.

 

10. Την με αριθμό 1485/1993 απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας χαρακτηρισμού χώρου για ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού-Κέντρου Νεότητας Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 698/Δ/1993).

 

11. Την με αριθμό 2707/1993 (ΦΕΚ 1040/Δ/1993) απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας περί έγκρισης και αναθεώρησης πολεοδομικής μελέτης Ηγουμενίτσας, καθώς και 2701/1997 (ΦΕΚ 779/Δ/1997) όμοια περί της έγκρισης πινακίδων σε κλίμακα 1:500 εφαρμογής σχεδίου παλιάς πόλης Ηγουμενίτσας... όπως τροποποιήθηκε με την 445/2002 όμοια (ΦΕΚ 146/Δ/2002) και ισχύει.

 

12. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 73578/4964/2010 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 575/ΑΑΠ/2010) συμπεριλαμβάνοντας το χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού-Κέντρου Νεότητας στο οικοδομικό τετράγωνο 41 ειδικότερα στην Π.Ε.3 (τομέας Β).

 

13. Τη συνταχθείσα από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ηγουμενίτσας με αριθμό-6/1966 πράξη αναλογισμού, τακτοποίησης και προσκύρωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 41, η οποία θεωρείται διοικητικά ότι δεν είχε τελεσιδικήσει, διότι δεν μεταγράφηκε απόφαση κύρωσης αυτής στο οικείο υποθηκοφυλακείο, επιπλέον δεν εκδόθηκε δικαστική απόφαση περί του καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 7 παράγραφος 1 και 11 παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 και του νόμου 2882/2001 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ως εκ τούτου η απαλλοτρίωση δεν είχε συντελεστεί.

 

14. Την με αριθμό 49/2004 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας και την με αριθμό 127/2008 απόφαση Εφετείου Κερκύρας με τις οποίες διαδοχικά αναγνωρίσθηκαν ως συγκύριοι οι Νικόλαος και Ιωάννα Μπέμπη, οικοπέδου εμβαδού 242,50 m2 και ορισμένων σημείων και διαστάσεων, εντός της έκτασης του χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού - Κέντρου Νεότητας στο οικοδομικό τετράγωνο 41.

 

15. Τις με αριθμό 154/2013 και 194/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηγουμενίτσας μετά θετικές εισηγήσεις (αριθμοί 21/2013 και 48/2016 αποφάσεις) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ηγουμενίτσας, κατά των οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις σύμφωνα με τις με αριθμό 35797/16-12-2013 και 4646/14-03-2017 βεβαιώσεις Δημάρχου, τηρούμενης της νόμιμης διαδικασίας δημοσίευσης στις εφημερίδες και αναρτήσεως σχεδίων.

 

16. Τα με αριθμό 79634/3715/05-08-2014, 57030/1661/26-05-2015, 74791/2307/16-07-2015 και 85188/2650/02-09-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη διαβίβαση φακέλου τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ηγουμενίτσας οικοδομικό τετράγωνο 41.

 

17. Το με αριθμό 6402/11-02-2016 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας, Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζα Γης, Τμήμα Β'.

 

18. Το με αριθμό 14414/387/22-02-2016 έγγραφο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, προς το Δήμο Ηγουμενίτσας.

 

19. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου-128529/5542/13/12-02-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

 

20. Το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης/04-07-2014 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (θέμα 5°) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

Επειδή η εν λόγω περιοχή δεν εμπίπτει, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

Το γεγονός ότι η εν τω θέματι τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα, με αυτήν δεν προκαλείται μείωση ή κατάργηση κοινόχρηστων χώρων, αλλά σε συμμόρφωση των αποφάσεων με αριθμό 49/2004 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας και με αριθμό 127/2008 Εφετείου Κερκύρας αναγνωρίζεται ως κυριότητα Νικολάου και Ιωάννας Μπέμπη τμήμα 242,50 m2 από το κοινωφελές στο οικοδομικό τετράγωνο 41, όπως προβλεπόταν από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (παλιό) πόλης Ηγουμενίτσας νομού Θεσπρωτίας, εντός του οικοδομικού τετραγώνου 41 με τον επαναπροσδιορισμό των ορίων του Κοινωφελούς χώρου χαρακτηρισμένου ως χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού - Κέντρου Νεότητας εντός του οικοδομικού τετραγώνου 41, σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις με αριθμό 49/2004 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας και με αριθμό 127/2008 Εφετείου Κερκύρας, με τις οποίες κρίθηκαν και αναγνωρίσθηκαν ως συγκύριοι οι Νικόλαος και Ιωάννα Μπέμπη, οικοπέδου εμβαδού 242,50 m2 και ορισμένων σημείων και διαστάσεων, εντός της έκτασης του χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού - Κέντρου Νεότητας στο οικοδομικό τετράγωνο 41, δεσμεύοντας τη διοίκηση τηρουμένων των διαδικασιών να άρει το ρυμοτομικό βάρος επ' αυτού.

 

Συγκεκριμένα η πρόταση τροποποίησης, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο αφορά χαρακτηρισμό οικοπέδου με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Α) εμβαδού 242,50 m2 ως οικοδομήσιμου, απομένοντας έκταση εμβαδού 2.021,00 m2 για τον χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού - Κέντρου Νεότητας, όπως φαίνεται κατάλληλα χρωματισμένο, στο θεωρημένο αρμοδίως από το Δήμο Ηγουμενίτσας συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:500.

 

Ισχύουν οι όροι δόμησης της περιοχής όπως εγκρίθηκαν με το από [ΒΔ] 23-12-1965 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 14/Δ/1966) και την με αριθμό 2707/1993 (ΦΕΚ 1040/Δ/1993) απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό και με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ηγουμενίτσας όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 73578/4964/2010 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 575/ΑΑΠ/2010) συμπεριλαμβάνοντας ειδικότερα το οικοδομικό τετράγωνο 41 στην Π.Ε.3 (τομέας Β) με καθορισμένες χρήσεις της αμιγούς κατοικίας.

 

Με τις κανονιστικές διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.23562.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 15-06-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.