Απόφαση 242190/16

Απόφαση 242190/2016: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 596, του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με χαρακτηρισμό όλου του οικοπέδου στο οποίο στεγάζονται το 3° Νηπιαγωγείο και το παλαιό 3° Δημοτικό Σχολείο, σε χώρο τρίτου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Παιδικού Σταθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 242190/2016: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 596, του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με χαρακτηρισμό όλου του οικοπέδου στο οποίο στεγάζονται το 3° Νηπιαγωγείο και το παλαιό 3° Δημοτικό Σχολείο, σε χώρο τρίτου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, (ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/2016), 13-04-2016.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3 παράγραφος θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011).

 

3. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού.

 

4. Το νόμο 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 44.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

6. Τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

 

7. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Το νόμο 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και το νόμο 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Το άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ39/1895/2015 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής.

 

11. Το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Την από 16-05-2006 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 513/Δ/2006) Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.

 

13. Την υπ' αριθμόν 40/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

 

14. Της υπ' αριθμόν 75/25-02-2015 απόφαση της του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου.

 

15. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, της 9ης συνεδρίασης/09-11-2015/Θέμα 3ο.

 

16. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου, όπως συμπληρώθηκε.

 

Και επειδή:

 

Α. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγίου Δημητρίου, μετά την υπ' αριθμόν 40/25-02-2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο 596 του Δήμου Αγίου Δημητρίου με το χαρακτηρισμό όλου του οικοπέδου στο οποίο στεγάζονται το 3ο Νηπιαγωγείο και το παλαιό 3ο Δημοτικό Σχολείο, σε χώρο 3ου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

 

Κατά της απόφασης αυτής, η οποία αναρτήθηκε, δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νόμιμα, δεν υπεβλήθησαν Ενστάσεις, όπως βεβαιώνεται με την με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 12706/20-04-2015 Βεβαίωση του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου.

 

Β. Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 129852/01-10-2015 εισήγηση το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, πρότεινε την αποδοχή της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 596 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, επειδή, ύστερα από μελέτη του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

α. Τεκμηριώνεται σοβαρή πολεοδομική ανάγκη για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, και το χαρακτηρισμό οικοπέδου σε χώρο ΚΦ Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

 

β. Αποσκοπεί στο κοινό όφελος.

 

γ. Δεν επιφέρει μείωση του κοινόχρηστου χώρου.

 

δ. Τηρήθηκε από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου η κατά νόμο διαδικασία, σύμφωνα με το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα, όπως ισχύει σήμερα.

 

Γ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με την υπ' αριθμόν 9ης συνεδρίασης / 09-11-2015 / Θέμα 3ο απόφασή του, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο 596 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 129852/01-10-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας.

 

Δ. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη τροποποίηση, δεν ευρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) καθώς και την υπ' αριθμόν 29829/2012 Εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: Β4ΛΔ0-ΛΔ2), εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 596 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με:

 

Τον χαρακτηρισμό του οικοπέδου με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ στο οικοδομικό τετράγωνο 596 σε χώρο Κ.Φ - Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
Τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο νέο κοινωφελή χώρο του οικοδομικού τετραγώνου 596, σύμφωνα με τους ισχύοντες της περιοχής, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 33445/ΣΤ1/2009 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), δηλαδή:

 

oΚάλυψη 60%
oΌροφοι 2

 

όπως αναλυτικά φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ, αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

a.242190.16

 

Η απόφαση αυτή, και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει, να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.