Απόφαση 2727/15

Απόφαση 2727/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Aγιάς με αλλαγή χρήσης της οδού Ερυσίχθωνος από πεζόδρομο σε δρόμο ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 115Α και 115Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2727/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Aγιάς με αλλαγή χρήσης της οδού Ερυσίχθωνος από πεζόδρομο σε δρόμο ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 115Α και 115Β, (ΦΕΚ 75/ΑΑΠ/2015), 06-05-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 2033/1991 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας, περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης ένταξης σε σχέδιο του οικισμού Αγιάς νομού Λάρισας (ΦΕΚ 303/Δ/1991).

 

13. Την υπ' αριθμόν 4/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί έγκρισης της κυκλοφοριακής Μελέτης της πόλης Αγιάς του νομού Λάρισας.

 

14. Την από 21-05-2013 αίτηση του Πολύμερου Χριστόφορου.

 

15. Την τεχνική έκθεση της Πολιτικού Μηχανικού Χατζηνίκου Αθηνάς.

 

16. Το τοπογραφικό διάγραμμα που θεωρήθηκε από την υπηρεσία Δόμησης Αγιάς και συνοδεύει την υπ' αριθμόν 198/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

 

17. Την από 04-10-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγιάς, προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

18. Την υπ' αριθμόν 38/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς.

 

19. Την υπ' αριθμόν 198/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς.

 

20. Την υπ' αριθμόν 3674/2014 βεβαίωση του Δημάρχου Αγιάς, σύμφωνα με την οποία, με την προτεινόμενη ρύθμιση οικόπεδα άρτια δεν καθίστανται μη άρτια και οικοδομές που έχουν ανεγερθεί νόμιμα και σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο ρυμοτομίας ή οικόπεδα που έχουν τακτοποιηθεί βάσει του σχεδίου δεν θίγονται.

 

21. Τις δημοσιεύσεις σε δύο τοπικές εφημερίδες στις 11-12-2013 και 12-12-2013 καθώς και τις επιδόσεις της υπ' αριθμόν 198/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς στους θιγόμενους άμεσα και έμμεσα.

 

22. Την από 23-12-2013 ένσταση των Ντανταλή Αποστόλη κ.λ.π. (συν. 3).

 

23. Την υπ' αριθμόν 99/2014 εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγιάς προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

24. Την υπ' αριθμόν 1/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς.

 

25. Την υπ' αριθμόν 49/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς, με την οποία αποφαίνεται αιτιολογημένα για την ανωτέρω σχετικό 19 ένσταση των Ντανταλή Αποστόλη κ.λ.π. (συν. 3).

 

26. Το υπ' αριθμόν 278/2014 έγγραφο του Δήμου Αγιάς, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος.

 

27. Την από 10-04-2014 αίτηση επίσπευσης του Πολύμερου Χριστόφορου.

 

28. Το υπ' αριθμόν 5259/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 30-01-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

29. Το υπ' αριθμόν 11 απόσπασμα του πρακτικού της 2ης Συνεδρίασης/19-02-2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με το οποίο το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, (όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές με το θέμα εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

2. Κατά της 16ης σχετικής απόφασης (135/2014) του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η ένσταση των Ντανταλή Αποστόλη κ.λ.π. (συνεδρία 3), η οποία απορρίφθηκε αιτιολογημένα με την υπ' αριθμόν 1/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Σύμφωνα με την παραπάνω ένσταση, ο ισχυρισμός ότι με την υπ' αριθμόν 198/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς επιχειρείται να εξυπηρετηθεί ο Πρασσάς, μισθωτής του καταστήματος ιδιοκτησίας Χριστόφορου Πολυμέρου ή και οι δύο σε βάρος της επιχείρησης των ενιστάμενων δεν ευσταθεί διότι τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την προτεινόμενη, με την υπ' αριθμόν 198/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς πολεοδομική ρύθμιση είναι καθαρά τεχνικά και πολεοδομικά και για λόγους κοινής ωφέλειας. Με την συγκεκριμένη τροποποίηση για αλλαγή χρήσης της οδού Ερυσίχθωνος από πεζόδρομο σε οδό κυκλοφορίας οχημάτων, βελτιώνονται οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η κυκλοφορία των πεζών από το δίκτυο των υπολοίπων πεζοδρόμων. Επίσης η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη της πόλης Αγιάς του νομού Λάρισας όπως αυτή θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων - Κοινοτήτων και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 30/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

 

3. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται άμεση προσπέλαση σε Κοινόχρηστο Χώρο Στάθμευσης που βρίσκεται επί της οδού Αγίων καθώς και στους χώρους Λαϊκής Αγοράς και γηπέδου. Επίσης δεν θα επιβαρύνεται κυκλοφοριακά ο κόμβος της οδού Λαρίσης με Αγίων.

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής συγκοινωνίας ασφάλειας οικονομίας και αισθητικής τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστων χώρων.

 

6. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποβλέπει σε κοινή ανάγκη ή ωφέλεια και είναι αιτιολογημένη πολεοδομικά και κυκλοφοριακά.

 

7. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγιάς με αλλαγή χρήσης της οδού Ερυσίχθωνος από πεζόδρομο δε δρόμο ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 115Α και 115Β, σύμφωνα με το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.2727.15

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 31-03-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.