Απόφαση 2758/18

Απόφαση 2758/2018: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 72 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2758/2018: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 72 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου, (ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/2018), 11-05-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π..

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Το από [ΒΔ] 11-05-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 144/Α/1956) Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Ιωνίας (Βόλου).

 

15. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 3018/167095/2016 (ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/2016) περί Έγκρισης Μελέτης Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.

 

16. Την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου.

 

17. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4781/06-06-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου.

 

18. Τη με αριθμό 116/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.

 

19. Την υπ' αριθμόν 394/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.

 

20. Τα Τοπογραφικά Διαγράμματα με ημερομηνία Σεπτέμβριος 2017, που συντάχθηκαν από τον Τοπογράφο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ν. Χατζηπαρασίδη, θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και συνοδεύουν την με αριθμό 394/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Βόλου.

 

21. Την από 03-10-2017 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης-Βιώσιμης Κινητικότητας με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν θίγονται άρτια οικόπεδα, δεν υφίστανται μη άρτια οικόπεδα, δεν θίγονται οικοδομές νομίμως υφιστάμενες και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8824/05-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος και με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της 394/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

23. Το με αριθμό 7702/2017/13-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 05-02-2018 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

24. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 3ης/03-04-2018 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων (Πράξη 27-π), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων, σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει αύξηση των κοινωφελών χώρων, όπως αυτή προκύπτει από το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

4. Στη συγκεκριμένη συνοικία υπάρχουν το 13ο και 14ο Νηπιαγωγείο, από τα οποία το πρώτο φιλοξενείται στο κτίριο του Α' Βρεφονηπιακού Σταθμού όπου η κατάσταση είναι ασφυκτική λόγω του αυξημένου αριθμού νηπίων και έλλειψης χώρων, ενώ το 14ο Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο ακίνητο, το οποίο δεν πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

5. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 72 με στοιχεία α,β,γ,δ,α χαρακτηρίζεται ως Χώρος Νηπιαγωγείου καθώς εξασφαλίζεται κτίριο, το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου και μπορεί να καλύψει τις προδιαγραφές καθώς και τις απαιτήσεις σε απαραίτητο αύλειο χώρο.

 

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 72 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο.

 

2. Τη Διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.2758.18

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 18-04-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.