Απόφαση 284/87

Απόφαση ΕΠΑ/284/1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Βεργίνας νομού Ημαθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/284/1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Βεργίνας νομού Ημαθίας, (ΦΕΚ 1085/Δ/1987), 05-11-1987.

 

Ο Νομάρχης Ημαθίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 42 (παράγραφος 5) και του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (άρθρο 2 παράγραφος 5) (ΦΕΚ 414/Δ/1985) που εκδόθηκε σε εκτέλεση της τελευταίας αυτής παραγράφου.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 29.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγραφος 1)α, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του από 02-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 225/Δ/1985).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

9. Την Γ69565/2987/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Κοινοτήτων Βεργίνας - Παλατιτσίων νομού Ημαθίας (ΦΕΚ 1090/Δ/1986).

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΠΑ/39/1986 απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας.

 

11. Το γεγονός ότι ο οικισμός Βεργίνα δεν είναι περιαστικός.

 

12. Την υπ' αριθμόν 56/1986 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Βεργίνας με την οποία γνωμοδοτεί επί της Πολεοδομικής μελέτης.

 

13. Τις με αριθμούς πρωτοκόλλου ΥΠΠΟ/ΑΝΑΣΤ/219/18820/1986 και ΥΠΠΟ/ΑΝΑΣΤ/352/24829/1987 αποφάσεις του Διευθυντή Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων και της Υπουργού Πολιτισμού αντίστοιχα του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

14. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Ημαθίας, όπως φαίνονται στο 4ο πρακτικό (24-02-1987) και 13ο πρακτικό 10-09-1987.

 

15. Τις ενστάσεις κατοίκων της Βεργίνας που υποβλήθηκαν στην Β' της μελέτης.

 

16. Το γεγονός ότι τηρήθηκε η πρέπουσα διαδικασία ανάρτησης της μελέτης κ.λ.π. που ορίζεται από το νόμο, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Βέροια, 14-09-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.