Απόφαση 3210/18

Απόφαση 3210/2018: Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στην Πολεοδομική Ενότητα Μπόρα - Αλώνια Μπάρας και στα οικοδομικά τετράγωνα Γ1371 - Γ1370 και Γ1372Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3210/2018: Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στην Πολεοδομική Ενότητα Μπόρα - Αλώνια Μπάρας και στα οικοδομικά τετράγωνα Γ1371 - Γ1370 και Γ1372Α, (ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/2018), 04-06-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων VII (Μπάρα - Αλώνια Μπάρας) του Δήμου Τρικκαίων (νομού Τρικάλων) - (ΦΕΚ 918/Δ/1993).

 

15. Την Αιτιολογική Έκθεση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων.

 

16. Την με αριθμό 10/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.

 

17. Την υπ' αριθμόν 153/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

 

18. Τη δημοσίευση της περίληψης της παραπάνω απόφασης στις 11 και 12-05-2017 σε δύο τοπικές εφημερίδες.

 

19. Την κοινοποίηση της με αριθμό 153/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων στους άμεσα και έμμεσα ενδιαφερομένους.

 

20. Την επί του τοπογραφικού διαγράμματος βεβαίωση του Δημάρχου Τρικκαίων σύμφωνα με την οποία κανένα οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο και δεν ρυμοτομείται κανένα νομίμως υφιστάμενο κτίριο.

 

21. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 33862/04-09-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων με την οποία βεβαιώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 153/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

 

22. Τα Τοπογραφικά διαγράμματα, που συντάχθηκαν από την Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό Ελένη Μισιάκα, θεωρήθηκαν από τη Διευθύντρια Πολεοδομίας Δήμου Τρικκαίων Ζωή Πισκόια και συνοδεύουν την με αριθμό 153/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45329/04-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος.

 

24. Το με αριθμό 6696/2017/22-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 20-02-2018 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

25. Το απόσπασμα του 5ου Πρακτικού της 5ης/16-04-2018 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (πράξη 15η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, όπως αυτά ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και τις αντίστοιχες εγκυκλίους.

 

2. Κατά της 17ης σχετικής απόφασης (153/2017) του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως καμία ένσταση, όπως βεβαιώνεται με την με αριθμό πρωτοκόλλου 33862/04-09-2017 σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων.

 

3. Κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της και να τεκμηριώνεται κατά τρόπο απόλυτα εμπεριστατωμένο.

 

4. Οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση επέρχεται αύξηση των κοινόχρηστων χώρων κατά 390,18 m2

 

5. Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3929/31-01-2017 αίτηση των Φλιούκα Παναγιώτη και Δημητρίου υποβλήθηκε αίτημα για τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στα οικοδομικά τετράγωνα Γ 1370 - Γ 1371 και Γ 1372Α, στην περιοχή που συντάσσεται η πράξη εφαρμογής Μπάρα - Αλώνια Μπάρας.

 

6. Κατά τη Γ' Ανάρτηση της πράξης εφαρμογής της περιοχής Μπάρα - Αλώνια Μπάρας, διαπιστώθηκε ότι στα οικοδομικά τετράγωνα Γ 1368, Γ 1374, Γ 1376, Γ1381, Γ 1383 υπάρχουν πυλώνες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που δεν απεικονιζόταν στα αρχικά διαγράμματα της πράξης εφαρμογής, των Α' και Β' αναρτήσεων του σχεδίου πόλεως καθώς δεν είχαν υποβληθεί δηλώσεις ιδιοκτησίας και τοπογραφικά διαγράμματα από τον αρμόδιο φορέα.

 

7. Με την προτεινόμενη τροποποίηση εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, η ασφάλεια κυκλοφορίας και υγιεινής των πολιτών, όχι μόνο πέριξ των οικοδομικών τετραγώνων όπου βρίσκονται οι πυλώνες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, αλλά ολόκληρης της πολεοδομικής γειτονιάς.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα Μπάρα - Αλώνια Μπάρας και στα οικοδομικά τετράγωνα Γ 1371 - Γ 1370 και Γ 1372Α και τη διαβίβαση του θέματος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έκδοση σχετικής απόφασης Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

2. Τη διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3210.18

 

Λάρισα, 16-05-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.