Απόφαση 3456/15

Απόφαση 3456/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα Στρατώνες με την επιβολή οδού πλάτους 7 m στο οικοδομικό τετράγωνο Γ500, με προκήπιο πλάτους 3 m εκατέρωθεν αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3456/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα Στρατώνες με την επιβολή οδού πλάτους 7 m στο οικοδομικό τετράγωνο Γ500, με προκήπιο πλάτους 3 m εκατέρωθεν αυτής, (ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/2015), 06-05-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1557/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Το από 30-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 278/Δ/1985) περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Στρατώνες της πόλης Τρικάλων.

 

13. Την με αριθμό 4097/1989 απόφαση Νομάρχη Τρικάλων περί κύρωσης πράξης εφαρμογής σχεδίου επέκτασης πόλεως Τρικάλων, περιοχής Στρατώνες Πολεοδομικής Ενότητας Στρατώνες του Δήμου Τρικκαίων.

 

14. Την από 14-05-2010 αίτηση των ενδιαφερόμενων (συνημμένο 8).

 

15. Την από 01-03-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

16. Την με αριθμό 58/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

17. Την με αριθμό 177/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

 

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2013/2012 βεβαίωση της Διευθύντριας Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 177/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

 

19. Το από 25-04-2012 αποδεικτικό επίδοσης.

 

20. Τις από 24-04-2012 και 25-04-2012 δημοσιεύσεις στον τύπο.

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2014/2014 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4381/12/2013 έγγραφο μας, με τα οποία ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 43897/2013 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων με το οποίο απάντησε στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο μας (σχετικό 18).

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 67759/2014 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων.

 

25. Τους θεωρημένους από τον Δήμο Τρικκαίων, Κτηματολογικούς Πίνακες και το διάγραμμα της πράξης εφαρμογής στρατώνων, που κυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 4097/1989 απόφαση Νομάρχη Τρικάλων.

 

26. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα που θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων και συνοδεύει την με αριθμό 177/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

 

27. Το με αριθμό 14229/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Πολεοδομικής Ενότητας Τρικάλων, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 21-11-2014 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

28. Το απόσπασμα του 1ου Πρακτικού της Συνεδρίασης της 21-01-2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Πολεοδομικής Ενότητας Τρικάλων (Πράξη 1η), με το οποίο το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, (όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές με το θέμα εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

2. Κατά την σύνταξη της πράξης Εφαρμογής της περιοχής Στρατώνες (κυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 4097/1989 απόφαση Νομάρχη Τρικάλων), η ιδιοκτησία των αιτούντων (σχετικό 11°) με ΚΑ 031840 στο οικοδομικό τετράγωνο Γ500 δεν αποτελεί ενιαίο ακίνητο, όπως αναγράφεται στους κτηματολογικούς πίνακες της πράξης εφαρμογής, αλλά 5 αυτοτελής διαιρετές ιδιοκτησίες, με ιδιωτική οδό πλάτους 4 m εκατέρωθεν αυτών, σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας.

 

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως αντικαταστήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003):

 

{Η πράξη εφαρμογής μετά την κύρωση της γίνεται οριστική και, με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου, αμετάκλητη.

 

Η Διοίκηση κατ' εξαίρεση μόνο επιτρέπεται να ανακαλεί εν όλω ή εν μέρει την πράξη εφαρμογής, για λόγους νομιμότητας ή για πλάνη περί τα πράγματα που αποδεικνύεται από τα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ...

 

Κατά τη σύνταξη της διορθωτικής πράξης λαμβάνεται υπόψη η πραγματική και νομική κατάσταση που είχαν οι ιδιοκτησίες κατά το χρόνο σύνταξης της αρχικής πράξης.}

 

4. Η αναγραφόμενη στους τίτλους ιδιωτική οδός πλάτους 4 m εντός του οικοδομικού τετραγώνου Γ500, υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 1337/1983, όπου αναφέρεται ότι ιδιωτικοί δρόμοι που έχουν σχηματιστεί με οποιοδήποτε τρόπο έστω και κατά παράβαση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων και που βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στον οικείο Δήμο.

 

5. Τα ρυμοτομούμενα τμήματα των ιδιοκτησιών, πέραν του αρχικού πλάτους της πρώην ιδιωτικής οδού των 4 m, εμπίπτουν εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία των αιτούντων, και ως εκ τούτου η διάνοιξη καθίσταται εφικτή από πλευράς Δήμου Τρικκαίων.

 

6. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δημιουργούνται δύο νέα οικοδομικά τετράγωνα, το νέο οικοδομικό τετράγωνο Γ500 και του νέο οικοδομικού τετραγώνου Γ500Α, όπως αυτά φαίνονται στο διορθωμένο και συμπληρωμένο με κόκκινο χρώμα τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και προβλέπεται η επιβολή οδού πλάτους 7 m με προκήπια 3 m εκατέρωθεν, σε συνέχεια με την οδό Ελπίδας, εξυπηρετώντας καλύτερα την κυκλοφορία των κατοίκων στην περιοχή, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται αύξηση των κοινόχρηστων χώρων, τόσο με την επιβολή της οδού, όσο και με την επιβολή πρασιάς εκατέρωθεν αυτής.

 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της.

 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστων χώρων.

 

9. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποβλέπει σε κοινή ανάγκη ή ωφέλεια και είναι αιτιολογημένη πολεοδομικά και κυκλοφοριακά.

 

10. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα Στρατώνες, με την επιβολή οδού πλάτους 7 m στο οικοδομικό τετράγωνο Γ500, τον καθορισμό προκηπίων πλάτους 3 m εκατέρωθεν αυτής και τη δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων, του νέου οικοδομικού τετραγώνου Γ500 και του νέου οικοδομικού τετραγώνου Γ500Α, όπως αυτά φαίνονται στο διορθωμένο και συμπληρωμένο με κόκκινο χρώμα τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Τον καθορισμό στα νέα οικοδομικά τετράγωνα Γ500 και Γ500Α των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.3456.15

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 07-04-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.