Απόφαση 3637/18

Απόφαση 3637/2018: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης αλλαγής χρήσεων γης Ελασσόνας στα οικοδομικά τετράγωνα Γ8, Γ148, Γ155 (Νηπιαγωγείου - συνοικία Αμπελοκήπων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3637/2018: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης αλλαγής χρήσεων γης Ελασσόνας στα οικοδομικά τετράγωνα Γ8, Γ148, Γ155 (Νηπιαγωγείου - συνοικία Αμπελοκήπων), (ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/2018), 17-05-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π..

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Το από 14-06-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 431/Δ/1989) περί Έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Ελασσόνας.

 

15. Την με αριθμό 1131/54072/2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης μελέτης ΓΠΣ των Δημοτικών Ενοτήτων Ελασσόνας και Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας (ΦΕΚ 201/ΑΑΠ/2013).

 

16. Την 13463/07-07-2017 τεχνική έκθεση - εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων - Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων του Δήμου Ελασσόνας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας.

 

17. Την με αριθμό 32/2017 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας.

 

18. Την υπ' αριθμόν 188/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας.

 

19. Το από 13-07-2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό Κωνσταντινίδη Αθανάσιο, θεωρημένο από το Δήμαρχο Ελασσόνας και συνοδεύει την με αριθμό 188/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

 

20. Την με αριθμό 21186/18-10-2017 Βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας σύμφωνα με την οποία δε δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα και δε θίγονται κτίσματα.

 

21. Την με αριθμό 21185/18-10-2017 Βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας σύμφωνα με την οποία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της με αριθμό 188/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελασσόνας.

 

22. Το με αριθμό 21200/18-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος (αριθμός εισερχομένου 8087/24-10-2017).

 

23. Το υπ' αριθμόν 8087/2017/27-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 27-02-2018 εισήγηση της υπηρεσίας και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

24. Το απόσπασμα του 4ου Πρακτικού της 4ης/04-04-2018 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Πράξη 20η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρου 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ισοζύγιο των κοινόχρηστων χώρων διατηρείται σταθερό.

 

4. Μετά τη δημιουργία του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 207 και την κατασκευή του νέου Δημοτικού σχολείου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 148, όπου μετεγκαταστάθηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο, δημιουργήθηκε η ανάγκη ανεύρεσης χώρου ανέγερσης νηπιαγωγείου στη συνοικία Αμπελοκήπων. Το μέγεθος των προσφάτως κατασκευασμένων κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου δεν επιτρέπει τη συνύπαρξη στο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Γ8 Νηπιαγωγείου.

 

5. Με την προτεινόμενη τροποποίηση προτείνεται η αλλαγή χρήσεων στο:

 

οικοδομικό τετράγωνο Γ8 από χρήση Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου σε χρήση μόνο Δημοτικού Σχολείου
οικοδομικού τετραγώνου Γ148 από χρήση Π.Χ. σε χώρο Νηπιαγωγείου
κοινόχρηστου χώρου νότια του οικοδομικού τετραγώνου Γ 148 από χρήση Π.Χ. σε χρήση (Ρ) χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων με παράλληλη τοπική τροποποίηση των ρυμοτομικών γραμμών για επίτευξη της ορθής γεωμετρίας - λειτουργίας των χρήσεων και της προσαρμογής των εμβαδών
οικοδομικού τετραγώνου Γ155 (τμήμα αυτού) από χρήση Βρεφονηπιακού σταθμού σε χρήση κοινόχρηστο χώρο (πάρκο), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο από 13-07-2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο συνοδεύει την με αριθμό 187/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

 

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης χρήσης του ρυμοτομικού σχεδίου Ελασσόνας, και συγκεκριμένα την αλλαγή χρήσεων ως εξής:

 

στο οικοδομικό τετράγωνο Γ8 από χρήση Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου σε χρήση μόνο Δημοτικού Σχολείου - στο οικοδομικό τετράγωνο Γ148 από χρήση Π.Χ. σε χώρο Νηπιαγωγείου
στο κοινόχρηστο χώρο νότια του οικοδομικού τετραγώνου Γ 148 από χρήση Π.Χ. σε χρήση (Ρ) χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων με παράλληλη τοπική τροποποίηση των ρυμοτομικών γραμμών για επίτευξη της ορθής γεωμετρίας - λειτουργίας των χρήσεων και της προσαρμογής των εμβαδών
στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 155 (τμήμα αυτού) από χρήση Βρεφονηπιακού σταθμού σε χρήση κοινόχρηστου χώρου (πάρκο), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο από 13-07-2017 τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συνοδεύει την με αριθμό 187/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

 

2. Τη διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3637.18

 

Η απόφαση με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 03-05-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.