Απόφαση 392/18

Απόφαση 392/2018: Τροποποίηση χρήσης χώρου Κεντρικής Πλατείας (Πνευματικό Κέντρο) σε οικοδομήσιμο, με παράλληλη τροποποίηση αλλαγής χρήσης τμήματος οικοδομικού τετραγώνου (ανατολικά του γηπέδου ποδοσφαίρου) σε Κοινόχρηστο Χώρο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 392/2018: Τροποποίηση χρήσης χώρου Κεντρικής Πλατείας (Πνευματικό Κέντρο) σε οικοδομήσιμο, με παράλληλη τροποποίηση αλλαγής χρήσης τμήματος οικοδομικού τετραγώνου (ανατολικά του γηπέδου ποδοσφαίρου) σε Κοινόχρηστο Χώρο, (ΦΕΚ 29/ΑΑΠ/2018), 23-02-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Το από [ΒΔ] 06-10-1950 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 229/Α/1950) περί Έγκρισης του πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Τσαριτσάνη Ελάσσονος και των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού...

 

15. Την με αριθμό 1131/54072/2013 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης μελέτης ΓΠΣ των Δημοτικών Ενοτήτων Ελασσόνας και Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας (ΦΕΚ 201/ΑΑΠ/2013).

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 12121/21-06-2017 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων - Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων του Δήμου Ελασσόνας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας.

 

17. Την με αριθμό 25/2017 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας.

 

18. Την υπ' αριθμόν 157/2017 Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας.

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 12360/26-06-2017 ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο της απόφασης με αριθμό 157/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας την 04-07-2017 και 05-07-2017 σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και η οποία επιδόθηκε στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

 

20. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 16873/28-08-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας σύμφωνα με την οποία δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτιστεί με νόμιμη άδεια του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και δεν καθίσταται μη άρτιο κανένα οικόπεδο.

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 16874/28-08-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας σύμφωνα με την οποία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της με αριθμό 157/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελασσόνας.

 

22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 20325/05-10-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας.

 

23. Το από 30-08-2017 Τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό Κωνσταντινίδη Αθανάσιο και συνοδεύει την με αριθμό 157/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας και την παρούσα απόφαση.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 16970/28-08-2017 έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου 6569/01-09-2017).

 

25. Το με αριθμό 6569/31-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 31-10-2017 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

26. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 9ης/05-12-2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Πράξη 67η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, όπως αυτά ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και τις αντίστοιχες εγκυκλίους.

 

2. Κατά της 18ης σχετικής απόφασης (157/2017) του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως καμία ένσταση, όπως βεβαιώνεται με την με αριθμό πρωτοκόλλου 16874/28-08-2017 σχετική βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας.

 

3. Κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της και να τεκμηριώνεται κατά τρόπο απόλυτα εμπεριστατωμένο.

 

4. Οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστων χώρων, αλλά το ισοζύγιο διατηρείται θετικό με αύξηση των κοινόχρηστων χώρων κατά 3,52 m2

 

5. Η έκταση της προβλεπόμενης πλατείας είναι σχεδόν πλήρως δομημένη και από τον χρόνο έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου μέχρι και σήμερα δεν απαλλοτριώθηκε κανένα ακίνητο της έκτασης αυτής. Η πρώην κοινότητα Τσαριτσάνης προέβη στην ανέγερση δημοτικού κτιρίου μέσα στην έκταση αυτή (ιδιοκτησία αριθμός 6) το 1998 βάσει της υπ' αριθμόν 13/1989 οικοδομικής άδειας. Η οικοδομική άδεια του προς ανέγερση κτιρίου προέβλεπε κτίριο διώροφο με υπόγειο, το οποίο δεν αποπερατώθηκε έως σήμερα (έχει αποπερατωθεί έως την οροφή του υπογείου). Ο Δήμος σε συνέχεια των ενεργειών της πρώην κοινότητας Τσαριτσάνης επιθυμεί να ολοκληρώσει τις οικοδομικές εργασίες στο ημιτελές δημοτικό κτίριο για να μπορέσει να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες.

 

Λόγω της ανάγκης δημιουργίας κοινόχρηστης πλατείας, με τη διάρκεια του χρόνου, η κοινότητα προχώρησε στη δημιουργία πλατείας όπου στο ισχύον ρυμοτομικό απεικονίζεται ως κοίτη ποταμού. Με την οριοθέτηση του ρέματος (ποτάμι) και την κατασκευή τεχνικού (κοιτόστρωση - τοιχία) μέρος της όχθης διαμορφώθηκε σε κοινόχρηστο χώρο κεντρικής πλατείας του οικισμού.

 

6. Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στην απολύτως απαραίτητη μερική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού και της επέκτασης αυτού και συγκεκριμένα τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης του χώρου της προβλεπόμενης κεντρικής πλατείας σε οικοδομήσιμο και τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πλατείας γειτονιάς σε έκταση οικοδομήσιμη σήμερα, ιδιοκτησίας του Δήμου, η οποία βρίσκεται ανατολικά του ρέματος και σε απόσταση περίπου 300 m από την προβλεπόμενη κεντρική πλατεία.

 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης χρήσης χώρου Κεντρικής Πλατείας (Πνευματικό Κέντρο) σε οικοδομήσιμο με παράλληλη τροποποίηση αλλαγής χρήσης τμήματος οικοδομικού τετραγώνου (ανατολικά του γηπέδου ποδοσφαίρου) σε Κοινόχρηστο Χώρο (πλατεία γειτονιάς), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο από 30-08-2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.

 

2. Τη διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.392.18

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 29-01-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.