Απόφαση 4380/16

Απόφαση 4380/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 32/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Αποστολοπούλου Ασπασίας, στο οικοδομικό τετράγωνο 565, στην πινακίδα 4Ν, σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4380/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 32/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Αποστολοπούλου Ασπασίας, στο οικοδομικό τετράγωνο 565, στην πινακίδα 4Ν, σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς, (ΦΕΚ 18/ΑΑΠ/2016), 12-02-2016.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 98333/2817/2014 (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ/2014), (ΑΔΑ: ΩΞΙΛ7ΛΗ-40Λ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 155/Α/1929) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα του άρθρου 28 αυτού.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύουν.

 

9. Την υπ' αριθμόν 60/12080/85/1987 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 85/1987) Διευκρινίσεις του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 1/1961, 8/1975, 84/2000, 55/1988 και 18/2003 εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

11. Το από [ΒΔ] 16-11-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 269/Δ/1971) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς και το από 04-10-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 543/Δ/1983) επανέγκριση τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Λειβαδιάς.

 

12. Την υπ' αριθμόν 32/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

 

13. Τα υπ' αριθμούς 171/2014 και 3178/2014 έγγραφα της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ.

 

14. Το υπ' αριθμόν 6/20-10-2015 (θέμα 7ο) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

Και επειδή:

 

Α. Με την υπ' αριθμόν 32/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς έγινε άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία της Αποστολοπούλου Ασπασίας, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 565, πινακίδα 4Ν, σχεδίου πόλης Λιβαδειάς και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για τη σχετική τροποποίηση του σχεδίου πόλης. Η ιδιοκτησία αυτή έχει συνολικό εμβαδόν 1.573,27 m2 και ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου.

 

Β. Με το υπ' αριθμόν 171/2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ, ζητήθηκε από το Δήμο Λεβαδέων να κάνει γνωστό αν επιθυμεί την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, για να διατηρηθεί ο χώρος ως κοινόχρηστος. Ο Δήμος Λεβαδέων δεν απάντησε.

 

Γ. Με το υπ' αριθμόν 3178/2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ προς το Δήμο Λεβαδέων, εστάλη πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης με άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης της πρότασης. Μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν έχει αποστείλει σχετική απόφαση, συνεπώς επειδή παρήλθε άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία των έξι μηνών που ορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο, η διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης συνεχίζεται χωρίς τη γνώμη του.

 

Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 4 του νόμου 2831/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, επιτρέπεται όμως η μείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμόδιων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

Ε. Στην ιδιοκτησία στην οποία αίρεται η ρυμοτομική απαλλοτρίωση πρέπει να επιβάλλεται εισφορά σε γη, ως ποσοστό του ρυμοτομούμενου τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, παράγραφος 2)ε του νόμου 2508/1987, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ρυμοτομούμενη έκταση είναι 1.573,27 m2, και η απαιτούμενη εισφορά σε γη είναι 454,31 m2.

 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση δημιουργείται ένα νέο οικοδομικό τετράγωνο, το 565)δ, το οποίο είναι οικοδομήσιμο, ενώ το απομένον οικοδομικό τετράγωνο 565 παραμένει ως χώρος πρασίνου. Η εισφορά σε γη είναι το τμήμα Τ3'-Τ4'-Τ5-Τ6-Τ7-Τ8-Τ9Τ1-Τ2'-Τ10-Τ14-Τ13-Τ12-Τ11-Τ3' εμβαδού 454,31 m2 και διατίθεται ως κοινόχρηστος χώρος (πεζόδρομος και δρόμος).

 

ΣΤ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με το υπ' αριθμόν 6/20-10-2015 (θέμα 7ο) πρακτικό γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

Ζ. Η υπόψιν τροποποίηση είναι σημειακή-εντοπισμένη και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 186 II.ΣΤ.39 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), συνεπώς είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 32/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία της Αποστολοπούλου Ασπασίας, στο οικοδομικό τετράγωνο 565, πινακίδα 4Ν, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του πολιτικού υπομηχανικού Γιώργου Γουργιώτη, με επιβολή εισφοράς σε γη 454,31 m2.

 

Β. Για το τμήμα της ιδιοκτησίας που γίνεται οικοδομήσιμο ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής.

 

Γ. Επιβάλλουμε εισφορά σε γη 454,31 m2. Η εισφορά αυτή είναι το τμήμα Τ3'-Τ4'-Τ5-Τ6-Τ7-Τ8-Τ9-Τ1-Τ2'-Τ10Τ14-Τ13-Τ12-Τ11-Τ3'.

 

a.4380.16

 

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο της τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 14-01-2016

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.