Απόφαση 51916/16

Απόφαση 51916/1620/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής ενότητας XXIII Δήμου Ιωαννιτών στο οικοδομικό τετράγωνο-Γ514 περιοχή Ζευγάρια, επί της οδού Εφύρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 51916/1620/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής ενότητας XXIII Δήμου Ιωαννιτών στο οικοδομικό τετράγωνο-Γ514 περιοχή Ζευγάρια, επί της οδού Εφύρας, (ΦΕΚ 174/ΑΑΠ/2016), 24-08-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160, 161 (παράγραφος 1), 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

6. Την πολεοδομική μελέτη της περιοχής Ζευγάρια ενότητας XXIII Δήμου Ιωαννιτών η οποία εγκρίθηκε με το από 17-02-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 62/Δ/1986).

 

7. Την με αριθμό 574/2004 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 158/Δ/2004) με την οποία επανεγκρίθηκε η ως άνω πολεοδομική μελέτη βασιζόμενη στα κτηματολογικά διαγράμματα που εκπονήθηκαν στα πλαίσια σύνταξης της μελέτης πράξης εφαρμογής, (η π.ε. ως διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε).

 

8. Το από 19-10-2011 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 310/ΑΑΠ/2011) με το οποίο επανεγκρίθηκε για δεύτερη φορά η πολεοδομική μελέτη βασιζόμενη στα κτηματολογικά διαγράμματα της πρώτης επανέγκρισης του σχεδίου, σε εφαρμογή και του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ιωαννίνων το οποίο είχε εγκριθεί με την απόφαση 71877/3169/1986 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 58/Δ/1987), ενώ η μελέτη αναθεώρησης του βρίσκεται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Χωροταξίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

9. Την με την υπ' αριθμόν 495/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά αποφασίζοντας την αποδοχή της υπ' αριθμόν 72/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στην περιοχή Ζευγάρια ΟΤ- Γ514 με μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής.

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 26064/704/2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

11. Το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης/20-04-2016 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 6ο/ΗΔ) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

12. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα με την μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής στο οικοδομικό τετράγωνο Γ514 στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ-202850605024 Αγλαΐας Σιούτη, έτσι ώστε αυτή να ταυτίζεται με την αρχική έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με το από 17-02-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 62/Δ/1986) και να μην ρυμοτομείται και επομένως να μη θίγεται ο φέρων οργανισμός του νομίμου υφιστάμενου διωρόφου κτιρίου βάσει της με αριθμό 2/1990 οικοδομικής αδείας.

 

13. Η εν τω θέματι περιοχή δεν εμπίπτει σε ζώνη 500 m από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

14. Η ως άνω πρόταση τροποποίησης δεν αντίκειται στις διατάξεις των εγκυκλίων 55/1988, παράγραφος 4 και 18/2003, παράγραφος VII, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αφού αποβλέπει σε θεραπεία των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τις πράξεις της διοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής ενότητας XXIII Δήμου Ιωαννιτών στο οικοδομικό τετράγωνο Γ514 περιοχή Ζευγάρια, επί της οδού Εφύρας, με την μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής στο οικοδομικό τετράγωνο Γ514 στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ202850605024 Αγλαΐας Σιούτη, έτσι ώστε αυτή να ταυτίζεται με την αρχική έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με το από 17-02-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 62/Δ/1986) και να μην ρυμοτομείται και επομένως να μη θίγεται ο φέρων οργανισμός του νομίμου υφιστάμενου διωρόφου κτιρίου βάσει της με αριθμό 2/1990 οικοδομικής αδείας.

 

Η μετατόπιση φαίνεται και στο θεωρημένο αρμοδίως από το Δ.Ι. συνημμένο σχέδιο Μαρτίου 2016 κλίμακας 1:500 (χρωματισμένες κόκκινες γραμμές).

 

Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.51916.16

 

Ιωάννινα, 22-06-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.