Απόφαση 53975/15

Απόφαση 53975/1739/2015: Απόρριψη πρότασης τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 980 στην περιοχή Κόμβος - πανόραμα - Ζώνη Ειδικών Χρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 53975/1739/2015: Απόρριψη πρότασης τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 980 στην περιοχή Κόμβος - πανόραμα - Ζώνη Ειδικών Χρήσεων, (ΦΕΚ 142/ΑΑΠ/2015), 02-07-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησής τους, (ΦΕΚ 181/Δ/1985), 03-05-1985.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 164/1993 (ΦΕΚ 902/Δ/1993) απόφαση Νομάρχη Κοζάνης περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Πανοράματος - Κόμβου-Ζώνης ειδικών χρήσεων πόλης Κοζάνης.

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΠΕΧΩ/1106/2001 (ΦΕΚ 841/Δ/2001) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ταυτόχρονη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Κοζάνης στις περιοχές Σκ'ρκα - Αγίας Νικάνορας και Κόμβος - Πανόραμα - Ζώνη Ειδικών Χρήσεων στο οικοδομικό τετράγωνο 686, με χαρακτηρισμό οικοπέδου σε πλατεία και δημιουργία κοινόχρηστου χώρου σε τμήμα οικοπέδου στο οικοδομικό τετράγωνο 980.

 

11. Την από 05-12-2013 αίτηση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την από 18-12-2013 συμπληρωματική αυτής προς το Δήμο Κοζάνης, με συνημμένη τεχνική έκθεση του Πανεπιστημίου, με τις οποίες ζητείται η εν λόγω τροποποίηση.

 

12. Την υπ' αριθμόν 284/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω τροποποίηση.

 

13. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2986/2014 διαβιβαστικό του Δήμου Κοζάνης με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω τροποποίησης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, καμιά ιδιοκτησία δεν γίνεται μη άρτια και δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου χώρου.

 

14. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 116301/6653/14/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

15. Την υπ' αριθμόν 57528/2325/2012 (ΦΕΚ 517/ΥΟΔΔ/2012) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 18/2015 γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 5η Συνεδρίαση, θέμα 3ο στις 11-05-2015.

 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κοζάνης, με την υπ' αριθμόν 284/2014 ομόφωνη απόφαση του γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοζάνης στην περιοχή Κόμβος - πανόραμα - Ζώνη Ειδικών Χρήσεων, στο οικοδομικό τετράγωνο 980 και συγκεκριμένα την προσθήκη της χρήσης κτίρια εκπαίδευσης.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγηση της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πολεοδομική ανάγκη για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 980 και συγκεκριμένα την προσθήκη της χρήσης κτίρια εκπαίδευσης στην ισχύουσα χρήση και αυτό γιατί σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα περιμετρικά του οικοδομικού τετραγώνου 980, επιτρέπεται η ίδια χρήση δηλαδή η χρήση οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 με εξαίρεση των κτιρίων εκπαίδευσης, των κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και των οχλουσών βιομηχανιών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολεοδομική Μελέτη των πολεοδομικών ενοτήτων Πανόραμα, Κόμβος και μιας ζώνης ειδικών χρήσεων του Δήμου Κοζάνης. Η Πολεοδομική Μελέτη αυτή ταυτίζεται με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοζάνης, το οποίο χαρακτηρίζει την περιοχή που βρίσκεται το οικοδομικό τετράγωνο 980 ως Ζώνη μη οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

 

Με την διατήρηση των ισχυόντων χρήσεων στο οικοδομικό τετράγωνο 980, εξασφαλίζεται η ομοιομορφία των χρήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και δεν αλλοιώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του.

 

Επιπλέον, η παραμονή του πανεπιστημιακού τμήματος στο οικοδομικό τετράγωνο 980 είναι προσωρινή καθώς όπως αναφέρεται και στην τεχνική έκθεση του Πανεπιστημίου, το κτίριο που στεγάζεται το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο οικοδομικό τετράγωνο 980 είναι μισθωμένο και το πανεπιστημιακό τμήμα θα μεταφερθεί στην πανεπιστημιούπολη της Κοζάνης μόλις κτιστούν οι νέες εγκαταστάσεις στο άμεσο μέλλον.

 

3. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην 5η Συνεδρίαση θέμα 3° στις 11-05-2015, γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά, σύμφωνα και με την αιτιολογία της εισήγησης της Υπηρεσίας.

 

4. Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την απόρριψη της πρότασης τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 980 και συγκεκριμένα την προσθήκη της χρήσης κτίρια εκπαίδευσης, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

3. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

a.53975.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 10-06-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.