Απόφαση 5478/18

Απόφαση 5478/2018: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Παναγίας στα οικοδομικά τετράγωνα 15 και 50 του Δήμου Καλαμπάκας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5478/2018: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Παναγίας στα οικοδομικά τετράγωνα 15 και 50 του Δήμου Καλαμπάκας, (ΦΕΚ 142/ΑΑΠ/2018), 06-07-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Το διάγραμμα διανομής του συνοικισμού Παναγίας έτους 1937 και την οριοθέτηση του οικισμού με την υπ' αριθμόν 5006/11-06-1987 Απόφαση Νομάρχη Τρικάλων.

 

15. Την με αριθμό 2807/62/98/1999 απόφαση Νομάρχη Τρικάλων (ΦΕΚ 279/Δ/1999) περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης του οικισμού Παναγίας.

 

16. Την από 26-10-2017 Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμπάκας.

 

17. Την με αριθμό 3/2017 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας.

 

18. Την με αριθμό 9/2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμπάκας.

 

19. Τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο της απόφασης με αριθμό 9/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας την 09-09-2017 και 10-09-2017 σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και η οποία επιδόθηκε στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

 

20. Την με αριθμό 19550/26-10-2017 Βεβαίωση του Δημάρχου Καλαμπάκας σύμφωνα με την οποία δε δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα και δε ρυμοτομούνται νομίμως υφιστάμενα κτίρια.

 

21. Την με αριθμό 19549/26-10-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Καλαμπάκας σύμφωνα με την οποία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της με αριθμό 9/31-01-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμπάκας.

 

22. Την με αριθμό 2844/15-03-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας περί μη ένταξης του οικισμού Παναγίας στις αναφερόμενες περιοχές των παραγράφων 4.2)γ και δ του υπ' αριθμόν 29 του νόμου 2831/2000.

 

23. Το από 03-10-2017 τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Γούλα Χρήστο, θεωρημένο από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Κωνσταντίνο Τόλη στις 26-10-2017 και που συνοδεύει την με αριθμό 9/31-01-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

 

24. Το με αριθμό 20840/14-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμπάκας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος (αριθμός εισερχομένου 8758/15-11-2017).

 

25. Το με αριθμό 8758/2017/21-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 21-03-2018 εισήγηση της υπηρεσίας και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

26. Το απόσπασμα του 5ου Πρακτικού της 5ης/ 16-04-2018 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Πράξη 16η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία και τις αντίστοιχες εγκυκλίους.

 

2. Κατά της 18ης σχετικής απόφασης (9/2017) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως καμία ένσταση, όπως βεβαιώνεται με την με αριθμό 19549/26-10-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Καλαμπάκας.

 

3. Κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της και να τεκμηριώνεται κατά τρόπο απόλυτα εμπεριστατωμένο.

 

Συγκεκριμένα με την προτεινόμενη τροποποίηση προτείνεται:

 

Η μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου 50 στο όριο της ιδιοκτησίας Λιάτη και σε επαφή με το κτίσμα και η μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής ώστε να διατηρηθεί το προκήπιο πλάτους 3 m.
Η μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής στη νότια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 15 στο όριο του υπάρχοντος τοιχείου.

 

4. Οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ισοζύγιο αυξάνεται θετικά κατά 130,54 m2 (177,53 m2 -46,99 m2).

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης σχεδίου πόλης του ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 50 και 15 του οικισμού Παναγίας του Δήμου Καλαμπάκας και συγκεκριμένα:

 

Τη μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου 50 στο όριο της ιδιοκτησίας Λιάτη και σε επαφή με το κτίσμα και τη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής ώστε να διατηρηθεί το προκήπιο πλάτους 3 m.
Τη μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής στη νότια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 15 στο όριο του υπάρχοντος τοιχείου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Τη διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.5478.18

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 06-06-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.