Απόφαση 58/15

Απόφαση 58/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Αγιάς, με έγκριση πεζοδρόμου πλάτους 5 m στο οικοδομικό τετράγωνο 106Ζ και δημιουργία των νέων οικοδομικών τετραγώνων 106Ζ και 106Θ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 58/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Αγιάς, με έγκριση πεζοδρόμου πλάτους 5 m στο οικοδομικό τετράγωνο 106Ζ και δημιουργία των νέων οικοδομικών τετραγώνων 106Ζ και 106Θ, (ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/2015), 10-03-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την με αριθμό 2033/1991 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας, περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης ένταξης σε σχέδιο του οικισμού Αγιάς νομού Λάρισας (ΦΕΚ 303/Δ/1991).

 

13. Την με αριθμό 751/1995 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή νομού Λάρισας περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Αγιάς νομού Λάρισας (ΦΕΚ 419/Δ/1995).

 

14. Την με αριθμό 549/2014 αίτηση του Ντάφη Τιμολέοντα.

 

15. Την από 19-06-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς.

 

16. Την με αριθμό 27/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς.

 

17. Την με αριθμό 135/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς.

 

18. Την με αριθμό 1119/2014 βεβαίωση του Δημάρχου Αγιάς, σύμφωνα με την οποία, με την προτεινόμενη ρύθμιση οικόπεδα άρτια δεν καθίστανται μη άρτια και οικοδομές που έχουν ανεγερθεί νόμιμα και σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο ρυμοτομίας ή οικόπεδα που έχουν τακτοποιηθεί βάσει του σχεδίου δεν θίγονται.

 

19. Την με αριθμό 840/2014 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης του δήμου Αγιάς, σύμφωνα με την οποία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της με αριθμό 135/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς.

 

20. Το με ημερομηνία Ιούνιος 2014 Τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Κασίδα Αθανάσιο, θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγιάς, που συνοδεύει την με αριθμό 135/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς και την παρούσα εισήγησή μας.

 

21. Την από 17-06-2014 τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού Κασίδα Αθανασίου.

 

22. Το με αριθμό 841/2014 έγγραφο του Δήμου Αγιάς, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος.

 

23. Το με αριθμό 13443/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 14-11-2014 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

24. Το απόσπασμα του πρακτικού της 11ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με το οποίο το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, (όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές με το θέμα εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

2. Κατά της 15ης σχετικής απόφασης (135/2014) του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως καμία ένσταση, όπως βεβαιώνεται με την με αριθμό 840/2014 σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγιάς.

 

3. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η δημιουργία πεζοδρόμου στο οικοδομικό τετράγωνο 106Ζ, ο οποίος θα αποτελεί συνέχεια του εγκεκριμένου από σχέδιο πόλης πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 106Ε και 106Α καθώς και του πεζοδρόμου που εγκρίθηκε στο οικοδομικό τετράγωνο 106Η, με την τροποποίηση που έγινε με την υπ' αριθμόν 751/1995 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή νομού Λάρισας (ΦΕΚ 419/Δ/1995), διευρύνοντας έτσι το υπάρχον δίκτυο των πεζοδρόμων στην περιοχή.

 

4. Η παραπάνω ιδιωτική οδός πλάτους 5 m έχει αφεθεί σε κοινή χρήση σύμφωνα με το με αριθμό 2376/1982 συμβόλαιο, είναι διαμορφωμένη (τσιμεντοστρωμένη) και διέρχονται απ' αυτή δίκτυα κοινής ωφέλειας.

 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστων χώρων, άλλα αύξηση τους με την έγκριση του πεζοδρόμου της οδού Κ. Βιανέλλι.

 

7. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποβλέπει σε κοινή ανάγκη ή ωφέλεια και είναι αιτιολογημένη πολεοδομικά και κυκλοφοριακά.

 

8. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγιάς με έγκριση πεζοδρόμου πλάτους 5 m στο οικοδομικό τετράγωνο 106Ζ και δημιουργία των νέων οικοδομικών τετραγώνων 106Ζ και 106Θ, σύμφωνα με το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.58.15

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 19-01-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.