Απόφαση 6598/17

Απόφαση 6598/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας στα οικοδομικά τετράγωνα Γ2067 και Γ 2078 για την ανάπτυξη του ισόπεδου κόμβου της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Φερεκύδη Ν στη συνοικία Αβέρωφ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6598/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας στα οικοδομικά τετράγωνα Γ2067 και Γ 2078 για την ανάπτυξη του ισόπεδου κόμβου της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Φερεκύδη Ν στη συνοικία Αβέρωφ, (ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/2017), 04-10-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π..

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Το από 22-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 354/Δ/1988) περί Έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης και Τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας.

 

15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7102/1993 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 1437/Δ/1993) περί Τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Λάρισας.

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3414/1993 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας (ΦΕΚ 677/Δ/1993) περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Λάρισας.

 

17. Την Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Λάρισας με την με αριθμό ΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ15/17000/763/2008 (ΦΕΚ 162/ΑΑΠ/2008).

 

18. Την με αριθμό 5625/59708/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης της Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Λαρισαίων.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4642/13-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο ζητήθηκε η εν λόγω τροποποίηση για την ανάπτυξη του ισόπεδου κόμβου.

 

20. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6261/22-11-2016 απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί της έγκρισης της οριστικής μελέτης οδοποιίας και κόμβων της Λεωφόρου Καραμανλή του οδικού τμήματος από ΧΘ 3+330 έως ΧΘ 5+590.

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2837/21-04-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων.

 

22. Την με αριθμό 24/2017 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων.

 

23. Την με αριθμό 316/2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.

 

24. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3787/25-05-2017 ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο της απόφασης με αριθμό 316/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων την 29-05-2017 και 30-05-2017 σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες.

 

25. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3790/25-05-2017 ειδοποίηση της με αριθμό 316/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, η οποία επιδόθηκε στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

 

26. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4998/11-07-2017 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτιστεί με νόμιμη άδεια του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και δεν καθίσταται μη άρτιο κανένα οικόπεδο.

 

27. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4999/11-7-2017 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της με αριθμό 316/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

 

28. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5000/11-07-2017 Αιτιολογική Έκθεση του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, του Δήμου Λαρισαίων.

 

29. Το από 21-03-2017 Τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό Κουτούδη Ιωάννη, θεωρημένο από την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων, που συνοδεύει την με αριθμό 316/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων και την παρούσα εισήγηση μας.

 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5001/11-07-2017 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχόμενου 5351/17-07-2017).

 

31. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5351/20-07-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 20-07-2017 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

32. Το υπ' αριθμόν 37 απόσπασμα Πρακτικού της 6ης/09-08-2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Πράξη 37η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης και το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ' αριθμόν 120/31-08-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, (όπως αυτά ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

2. Κατά της 23ης σχετικής απόφασης (316/2017) του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως καμία ένσταση, όπως βεβαιώνεται με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4999/2017 σχετική βεβαίωση του αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων.

 

3. Κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της και να τεκμηριώνεται κατά τρόπο απόλυτα εμπεριστατωμένο.

 

4. Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στην υλοποίηση της μελέτης εφαρμογής, που εφαρμόζεται τμηματικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/ε/918/20-12-2004 για την έγκριση της μελέτης Βελτίωση Υφιστάμενης Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Λάρισας που αφορά τμήμα του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου που διέρχεται από την πόλη της Λάρισας (Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης δηλαδή τη Λεωφόρο Καραμανλή). Συγκεκριμένα η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του ισόπεδου κόμβου στη συμβολή της αρτηρίας Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Φερεκύδη Ν. στα οικοδομικά τετράγωνα Γ2067 και Γ2078.

 

5. Η ανάγκη διαμόρφωσης των κόμβων μνημονεύεται και στη μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με το ανωτέρω 28ο σχετικό έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΣ 538/2014).

 

6. Οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστων χώρων, αλλά αύξηση τους κατά 85,63 m2 (62,87 m2 και 22,76 m2).

 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας, στη συνοικία Αβέρωφ, με απότμηση τμήματος της Νοτιοανατολικής πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου Γ 2067 και απότμηση της Βόρειας πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου Γ2078, όπως περιγράφονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.6598.17

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 06-09-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.