Απόφαση 6599/17

Απόφαση 6599/2017: Τροποποίηση σχεδίου πόλης με αποχαρακτηρισμό τμήματος του Γ1815 (Ρ) και τμήματος οδού μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου Γ1814 και Γ1815 (Ρ), ενοποίηση της ιδιοκτησίας του Ελευθερίου Δούρου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1814, δημιουργία πεζοδρόμου, επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (16,90 m2 του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), μετά από την υπ' αριθμόν 263/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας. Σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 319/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την υπ' αριθμόν 34/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6599/2017: Τροποποίηση σχεδίου πόλης με αποχαρακτηρισμό τμήματος του Γ1815 (Ρ) και τμήματος οδού μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου Γ1814 και Γ1815 (Ρ), ενοποίηση της ιδιοκτησίας του Ελευθερίου Δούρου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1814, δημιουργία πεζοδρόμου, επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (16,90 m2 του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), μετά από την υπ' αριθμόν 263/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας. Σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 319/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την υπ' αριθμόν 34/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, (ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/2017), 06-10-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π..

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/24-12-2014).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Την ένταξη της ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης με το από 04-01-1979 προεδρικό διάταγμα περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων (ΦΕΚ 121/Δ/1979) το οποίο αναθεωρήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα περί έγκρισης Πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 15, 16 και 17 τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 7, 8 και 13 του Δήμου Λάρισας και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή (ΦΕΚ 388/Δ/1989) με τη δέσμευση για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης και την εξακολούθηση της δέσμευσης με την υπ' αριθμόν 811/1989 απόφαση Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 138/Δ/1989) περί αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Λάρισας στις πολεοδομικές ενότητες Α, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Β3, Β4, Β6, Γ7, Γ1, Γ2, Γ3, ΓΑ, η οποία επαναδημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 42/Δ/2003).

 

14. Την υπ' αριθμόν 263/2014 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Α' Τριμελές Τμήμα) σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή του φερόμενου ιδιοκτήτη, ακύρωσε τη σιωπηρή απόρριψη από τη νυν Περιφέρεια Θεσσαλίας της από 17-05-2013 αίτησης της προσφεύγοντος και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί στην κατά το σκεπτικό οφειλόμενη ενέργεια.

 

15. Την υπ' αριθμόν 319/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η εν θέματι τροποποίηση καθώς ... ο Δήμος Λαρισαίων δεν έχει την πρόθεση και δυνατότητα να αποζημιώσει άμεσα την παραπάνω ιδιοκτησία ποσού συνολικά 32.279 € (169 m2 * 191,00 €/m2), με την προσήκουσα αποζημίωση με βάση τις αντικειμενικές αξίες.

 

16. Την υπ' αριθμόν 34/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λάρισας, κατόπιν της υπ' αριθμόν 60132/16-09-2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Μαβίδη, με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση του σχεδίου πόλης με αποχαρακτηρισμό τμήματος του Γ1815 (Ρ) και τμήματος της οδού μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου Γ 1814 και Γ 1815 (Ρ), ενοποίηση της ιδιοκτησίας του Ελευθερίου Δούρου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 1814, δημιουργία πεζοδρόμου, επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (16,90 m2 του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), μετά από την υπ' αριθμόν 263/2014 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό, στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου.

 

17. Την υπ' αριθμόν 573/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λάρισας, με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση της εν λόγω τροποποίησης της ιδιοκτησίας του Ελευθερίου Δούρου, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου.

 

18. Το τοπογραφικό διάγραμμα, που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιακωβάκη Κωνσταντίνο, το οποίο συνοδεύει την υπ' αριθμόν 573/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας και την από 23-03-2017 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

19. Την έκθεση ελέγχου τίτλων του ακινήτου του Δούρου Ελευθέριου υπογεγραμμένη από δύο δικηγόρους και θεωρημένη από το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

 

20. Το υπ' αριθμόν 761/24-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Λάρισας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 23-03-2017 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

21. Το 6ο απόσπασμα πρακτικού (πράξη 36η) της ομόφωνης Γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Με την απόφαση που αναφέρεται στο 17ο σχετικό, εντέλλεται η Διοίκηση να προβεί σε ρύθμιση του Πολεοδομικού καθεστώτος τμήματος της ιδιοκτησίας όπου διαπιστώνεται συνδρομή λόγων άρσης απαλλοτρίωσης.

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ\ΓΔΠ\Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (βλέπε ανωτέρω 10, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία επιβεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με Απόφαση Νομάρχη και ήδη η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στους αιρετούς Περιφερειάρχες με το 1ο σχετικά.

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι καταργούμενες - μεταβατικές διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

Με την υπ' αριθμόν 573/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης με αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου Γ1815 (Ρ) και τμήματος οδού μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου Γ 1814 και Γ 1815(Ρ), ενοποίηση της ιδιοκτησίας του Ελευθερίου Δούρου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 1814, δημιουργία πεζοδρόμου, επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (16,90 m2 του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), μετά από την υπ' αριθμόν 263/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.

 

Με την υπ' αριθμόν 319/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λάρισας η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης καθίσταται αναγκαία, καθώς ο Δήμος αδυνατεί να αποζημιώσει την ιδιοκτησία του Ελευθερίου Δούρου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1815 και τμήματος της οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ1814 και Γ1815 επί της οδού Καζαντζάκη, στη συνοικία Αγ. Γεωργίου, καθώς δεν υπάρχει η πρόθεση και δυνατότητα να αποζημιώσει συνολικά 32.279 € (169 m2 * 191,00 €/m2) με την προσήκουσα αποζημίωση με βάση τις αντικειμενικές αξίες. Η κρίση του Δήμου περί αδυναμίας αποζημίωσης αιτιολογείται από τα συγκεκριμένα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης όλων των προσφάτων ετών, συνεκτιμώντας και τις προτεραιότητες για την απόκτηση άλλων χώρων πολύ πλέον κρίσιμων προς εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λάρισας με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου Γ 1815 (Ρ) και τμήματος οδού μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου Γ 1814 και Γ 1815 (Ρ) επιφάνειας 169,00 m2 από κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης σε οικοδομήσιμο χώρο, στην ιδιοκτησία του Ελευθερίου Δούρου, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 263/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Α' Τριμελές), για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 15, 16 και 17 τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 7, 8 και 13 του Δήμου Λάρισας και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή (ΦΕΚ 388/Δ/1989) και δεσμεύθηκε για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης και εξακολούθησε να είναι δεσμευμένη με την υπ' αριθμόν 811/1989 απόφαση Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 138/Δ/1989) περί αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Λάρισας στις πολεοδομικές ενότητες Α, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Β3, Β4, Β6, Γ7, Γ1, Γ2, Γ3, ΓΑ και επαναδημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 42/Δ/2003) και την ενοποίηση της ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 1814, σύμφωνα με το διάγραμμα κλίμακας 1:200 που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

 

2. Τη δημιουργία πεζοδρόμου ανάμεσα στην ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου - όπως αυτή τελικώς ορίζεται - και το Χώρο Στάθμευσης Γ 1815 (Ρ), όπως φαίνεται με τα στοιχεία Τ4, Τ3, Τ4, Η, Τ4 στο διάγραμμα κλίμακας 1:200 που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

 

3. Την επιβολή εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος ε του νόμου 2508/1997, όπως ισχύει (άρθρο 11 παράγραφος 6 του νόμου 3212/2003 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012) επιφάνειας 16,90 m2 όπως φαίνεται με τα στοιχεία Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Γ στο διάγραμμα κλίμακας 1:200 που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

 

4. Την επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.

 

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.6599.17

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 20-09-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.