Απόφαση 6806/17

Απόφαση 6806/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κόκκινου Νερού, μετά από άρση απαλλοτρίωσης, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 184/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 105 από χώρο Αθλητισμού σε οικοδομήσιμο τμήμα, με όρους δόμησης όμοιους με τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα του ρυμοτομικού σχεδίου και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6806/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κόκκινου Νερού, μετά από άρση απαλλοτρίωσης, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 184/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 105 από χώρο Αθλητισμού σε οικοδομήσιμο τμήμα, με όρους δόμησης όμοιους με τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα του ρυμοτομικού σχεδίου και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό, (ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/2017), 02-11-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π..

 

7. Τις διατάξεις τις παραγράφους 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Την ένταξη της ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης με την υπ' αριθμόν 7646/1992 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας Έγκριση πολεοδομικής μελέτης ένταξης σε σχέδιο οικισμού Κόκκινου Νερού νομού Λάρισας (ΦΕΚ 102/Δ/1993) με τη δέσμευση για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (άθλησης).

 

14. Την με αριθμό 184/2013 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Β' Τριμελές Τμήμα) σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή του φερόμενου ιδιοκτήτη, ακύρωσε την άρνηση της Διοίκησης να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση και το αντίστοιχο βάρος και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί στην κατά το σκεπτικό οφειλόμενη ενέργεια.

 

15. Την υπ' αριθμόν 81/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η εν θέματι τροποποίηση καθώς:

 

Α. Γνωμοδοτεί κατά της εγγραφής εξειδικευμένου κονδυλίου στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς συνολικού ποσού 115.147,68 € και της επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης..

 

Β. ... ο Δήμος Αγιάς δεν έχει την πρόθεση και δυνατότητα να αποζημιώσει άμεσα την παραπάνω ιδιοκτησία με την προσήκουσα αποζημίωση με βάση τις τρέχουσες αντικειμενικές αξίες..

 

Γ. Η κρίση του Δήμου περί αδυναμίας αποζημίωσης, αιτιολογείται από συγκεκριμένα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης όλων των τελευταίων ετών, από τα οποία προκύπτει πραγματική αδυναμία εξεύρεσης χρημάτων για την απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου..

 

16. Τη με αριθμό 35/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς, κατόπιν της με αριθμό 926/17-11-2014 εισήγησης της Υπηρεσίας Δόμησης αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κόκκινου Νερού, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 105 από χώρο Αθλητισμού σε οικοδομήσιμο τμήμα με όρους δόμησης όμοιους με τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα του ρυμοτομικού σχεδίου και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (νόμος 3212/2003) σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό.

 

17. Τη με αριθμό 223/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κόκκινου Νερού, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 105 από χώρο Αθλητισμού σε οικοδομήσιμο τμήμα, με όρους δόμησης όμοιους με τα υπόλοιπα Ο.Τ. του ρυμοτομικού σχεδίου και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (νόμος 3212/2003) σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

18. Το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ Δημήτριο Βαλάρη, το οποίο συνοδεύει την με αριθμό 223/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και την από 09-08-2017 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

19. Την έκθεση Ελέγχου Τίτλων του εν λόγω ακινήτου των Αλβανού Βασιλικής και Καρακίτσου Ελένης, υπογεγραμμένη από δύο δικηγόρους και θεωρημένη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

 

20. Το με αριθμό 1009/2016/10-08-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 09-08-2017 εισήγηση της υπηρεσίας και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

21. Το 7ο απόσπασμα πρακτικού (Πράξη 41η) της ομόφωνης Γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Με την απόφαση που αναφέρεται στο 17° σχετικό, εντέλλεται η Διοίκηση να προβεί σε ρύθμιση του Πολεοδομικού καθεστώτος τμήματος της ιδιοκτησίας, όπου διαπιστώνεται συνδρομή λόγων άρσης απαλλοτρίωσης.

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ\ΓΔΠ\ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε ανωτέρω 10, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία επιβεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με απόφαση Νομάρχη και ήδη η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στους αιρετούς Περιφερειάρχες με το 1° σχετικό.

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

Με την υπ' αριθμόν 223/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κόκκινου Νερού, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 105 από χώρο Αθλητισμού σε οικοδομήσιμο τμήμα με όρους δόμησης όμοιους με τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα του ρυμοτομικού σχεδίου και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (150,57 m2 του νόμου 3212/2003), μετά από την υπ' αριθμόν 184/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.

 

Με την υπ' αριθμόν 81/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η εν θέματι τροποποίηση καθώς:

 

Α. Γνωμοδοτεί κατά της εγγραφής εξειδικευμένου κονδυλίου στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς συνολικού ποσού 115.147,68 € και της επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

 

Β. ... ο Δήμος Αγιάς δεν έχει την πρόθεση και δυνατότητα να αποζημιώσει άμεσα την παραπάνω ιδιοκτησία με την προσήκουσα αποζημίωση με βάση τις τρέχουσες αντικειμενικές αξίες.

 

Γ. Η κρίση του Δήμου περί αδυναμίας αποζημίωσης, αιτιολογείται από συγκεκριμένα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης όλων των τελευταίων ετών, από τα οποία προκύπτει πραγματική αδυναμία εξεύρεσης χρημάτων για την απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κόκκινου Νερού του Δήμου Αγιάς με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 105 επιφάνειας 1.420,44 m2 από Κοινόχρηστο Χώρο Αθλητισμού σε οικοδομήσιμο τμήμα, ιδιοκτησίας Βασιλικής Αλβανού, το γένος Μούμου και Ελένης Καρακίτσου, το γένος Μούμου, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 184/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Β' Τριμελές), για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με την υπ' αριθμόν 7646/1992 απόφαση Νομάρχη Λάρισας Έγκριση πολεοδομικής μελέτης ένταξης σε σχέδιο οικισμού Κόκκινου Νερού νομού Λάρισας (ΦΕΚ 102/Δ/1993) και δεσμεύτηκε για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου αθλητισμού, σύμφωνα με το διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

 

2. Την επιβολή εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος ε του νόμου 2508/1997, όπως ισχύει (άρθρο 11 παράγραφος 6 του νόμου 3212/2003 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012) επιφάνειας 150,57 m2 όπως φαίνεται με τα στοιχεία (Α, Β, Ρ2, Α) για κοινόχρηστο χώρο και (Ν, Ξ, Ο, Τ9, Τ8, Ν) για χώρο αθλητισμού στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

 

3. Την επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.

 

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.6806.17

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 09-10-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.