Απόφαση 6942/16

Απόφαση 6942/2016: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης Λάρισας μετά από άρση απαλλοτρίωσης (αποφάσεις υπ' αριθμόν 1041/2011 και 781/2011 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας), στα τμήματα των ιδιοκτησιών των Δημητρίου Δαλακούρα και Νικολάου Δαλακούρα και των Δήμητρας Λαμπριανίδου, Βάιας Λαμπριανίδου, Στεφάνου Λαμπριανίδη (επικαρπωτή), Κυριακής Λαμπριανίδου και Ειρήνης Λαμπριανίδου, με αποχαρακτηρισμό τμήματος της Οδού Καστελίου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1185 και 1181 και ενοποίησή τους με την δημιουργία ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου 1181, θέσπιση όρων δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (νόμος 2508/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6942/2016: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης Λάρισας μετά από άρση απαλλοτρίωσης (αποφάσεις υπ' αριθμόν 1041/2011 και 781/2011 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας), στα τμήματα των ιδιοκτησιών των Δημητρίου Δαλακούρα και Νικολάου Δαλακούρα και των Δήμητρας Λαμπριανίδου, Βάιας Λαμπριανίδου, Στεφάνου Λαμπριανίδη (επικαρπωτή), Κυριακής Λαμπριανίδου και Ειρήνης Λαμπριανίδου, με αποχαρακτηρισμό τμήματος της Οδού Καστελίου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1185 και 1181 και ενοποίησή τους με την δημιουργία ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου 1181, θέσπιση όρων δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (νόμος 2508/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, (ΦΕΚ 192/ΑΑΠ/2016), 05-10-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Το ισχύον στην περιοχή εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ένταξη στο σχέδιο πόλης με το από 04-01-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 121/Δ/1979), το οποίο αναθεωρήθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Λάρισας με αριθμό 5657/1989 (ΦΕΚ 550/Δ/1989), αναδημοσίευση στο (ΦΕΚ 77/Δ/2003) και τμήμα επιφάνειας 355,90 m2 έχει καθοριστεί ως Κοινόχρηστος χώρος, μέρος του ΚΧ 693Β.

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5625/59708/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/2009).

 

14. Την από 09-03-2012 αίτηση των Δημητρίου Δαλακούρα και Νικολάου Δαλακούρα και των Δήμητρας Λαμπριανίδου, Βάιας Λαμπριανίδου, Στεφάνου Λαμπριανίδη (επικαρπωτή), Κυριακής Λαμπριανίδου και Ειρήνης Λαμπριανίδου προς τον Δήμο Λαρισαίων, για τροποποίηση του σχεδίου πόλης Λάρισας, σε συμμόρφωση στις με αριθμό 1041/2011 και 781/2011 αποφάσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (τμήμα Α' τριμελές).

 

15. Τις με αριθμό 1041/2011 και 781/2011 αποφάσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (τμήμα Α' τριμελές) με τις οποίες έγινε δεκτό αίτημα για άρση επιβληθείσας απαλλοτρίωσης στα τμήματα των ιδιοκτησιών των Δημητρίου Δαλακούρα και Νικολάου Δαλακούρα και των Δήμητρας Λαμπριανίδου, Βάιας Λαμπριανίδου, Στεφάνου Λαμπριανίδη (επικαρπωτή), Κυριακής Λαμπριανίδου και Ειρήνης Λαμπριανίδου, εντός του σχεδίου πόλεως Λάρισας, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου.

 

16. Την απόφαση με αριθμό 283/15-04-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 14/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την με αριθμό 462/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

 

Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης Λάρισας μετά από άρση απαλλοτρίωσης (αποφάσεις υπ' αριθμόν 1041/2011 και 781/2011 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας), στα τμήματα των ιδιοκτησιών των Δημητρίου Δαλακούρα και Νικολάου Δαλακούρα και των Δήμητρας Λαμπριανίδου, Βάιας Λαμπριανίδου, Στεφάνου Λαμπριανίδη (επικαρπωτή), Κυριακής Λαμπριανίδου και Ειρήνης Λαμπριανίδου, με αποχαρακτηρισμό τμήματος της Οδού Καστελίου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1185 και 1181 και ενοποίησή τους με την δημιουργία ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου 1181, θέσπιση όρων δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (18,92 m2 από ιδιοκτησία Δημητρίου Δαλακούρα και Νικολάου Δαλακούρα και 0,78 m2 από ιδιοκτησία Δήμητρας Λαμπριανίδου, Βάιας Λαμπριανίδου, Στεφάνου Λαμπριανίδη (επικαρπωτή), Κυριακής Λαμπριανίδου και Ειρήνης Λαμπριανίδου (νόμος 2508/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα και σύμφωνα με τη με αριθμό 14/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4974/11-06-2014 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας, σύμφωνα με την οποία κατά της με αριθμό 283/15-04-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

18. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε από την Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό Χονδρονάσιου Κ. Ελευθερία και συνοδεύει την με αριθμό 283/15-04-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας και την από 21-04-2016 εισήγησή μας.

 

19. Το με αριθμό 8250/27-11-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 27-11-2014 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

20. Την με αριθμό 68/1η/10-03-2015 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας επιστροφής φακέλου, με την παρατήρηση να διευκρινιστεί στην εισήγηση το θέμα των χρήσεων γης.

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2728/24-4-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Δήμο Λαρισαίων σχετικά με τη συμπλήρωση του φακέλου σύμφωνα με το πρακτικό 1/10-03-2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1260/18-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Δήμο Λαρισαίων σχετικά την επιστροφή του σχετικού φακέλου λόγω του ότι έχει παρέλθει ο χρόνος συμπλήρωσής του.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1432/30-03-2016 (ΠΘ 2853/01-04-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων σχετικά με την επανυποβολή του εν λόγω φακέλου, καθώς και το συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

24. Το με αριθμό 2853/21-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 21-04-2016 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

25. Την με αριθμό 75/6η/18-07-2016 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας κατ' εισήγηση.

 

26. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Με την Απόφαση που αναφέρεται στο 15ο σχετικό, εντέλλεται η Διοίκηση να προβεί σε ρύθμιση του Πολεοδομικού καθεστώτος τμήματος της ιδιοκτησίας όπου διαπιστώνεται συνδρομή λόγων άρσης απαλλοτρίωσης.

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ/ΓΔΠ / Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (βλέπε ανωτέρω 10), τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία επιβεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με Απόφαση Νομάρχη και ήδη η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στους αιρετούς Περιφερειάρχες με το 1ο σχετικό.

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, και ο νόμος 4067/2012.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997), προκύπτει ότι το μέγεθος της οφειλόμενης εισφοράς σε γη αντιστοιχεί σε τμήματα επιφάνειας: 18,92 m2 από ιδιοκτησία (1) Δημητρίου Δαλακούρα και Νικολάου Δαλακούρα και 2,98 m2 και από ιδιοκτησία (2) Δήμητρας Λαμπριανίδου, Βάιας Λαμπριανίδου, Στεφάνου Λαμπριανίδη (επικαρπωτή), Κυριακής Λαμπριανίδου και Ειρήνης Λαμπριανίδου που και επιβάλλεται ταυτόχρονα με την άρση της απαλλοτρίωσης, αποφασίζουμε:

 

1. Σε συνέχεια της από 27-11-2014 εισήγησή μας και σύμφωνα με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1432/30-03-2016 (ΠΘ 2853/01-04-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων σχετικά με την επανυποβολή του εν λόγω φακέλου, καθώς και το συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο παραμένει σε ισχύ το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) ως προς τη χρήση γης των οικοδομικών τετραγώνων 1185 και 1181 σε Αμιγή Κατοικία, την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης Λάρισας μετά από άρση απαλλοτρίωσης (αποφάσεις υπ' αριθμόν 1041/2011 και 781/2011 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας), στα τμήματα των ιδιοκτησιών των Δημητρίου Δαλακούρα και Νικολάου Δαλακούρα και των Δήμητρας Λαμπριανίδου, Βάιας Λαμπριανίδου, Στεφάνου Λαμπριανίδη (επικαρπωτή), Κυριακής Λαμπριανίδου και Ειρήνης Λαμπριανίδου, με αποχαρακτηρισμό τμήματος της Οδού Καστελίου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1185 και 1181, σε συμμόρφωση των υπ' αριθμόν 1041/2011 και 781/2011 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Α' Τριμελές), για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 04-01-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 121/Δ/1979), το οποίο αναθεωρήθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Λάρισας με αριθμό 811/1989 (ΦΕΚ 183/Δ/1989), αναδημοσίευση στο (ΦΕΚ 42/Δ/2003) και τον αποχαρακτηρισμό τμήματος της Οδού Καστελίου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1185 και 1181 και ενοποίησή τους με την δημιουργία ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου 1181, σύμφωνα με το διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

 

2. Την Διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Την επιβολή εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος ε του νόμου 2508/1997, όπως ισχύει (άρθρο 11 παράγραφος 6 του νόμου 3212/2003 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012) επιφάνειας 18,92 m2 από ιδιοκτησία (1) Δημητρίου Δαλακούρα και Νικολάου Δαλακούρα και 2,98 m2 από ιδιοκτησία (2) Δήμητρας Λαμπριανίδου, Βάιας Λαμπριανίδου, Στεφάνου Λαμπριανίδη (επικαρπωτή), Κυριακής Λαμπριανίδου και Ειρήνης Λαμπριανίδου όπως φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:200 που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

 

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.6942.16

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 05-08-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.