Απόφαση 7994/17

Απόφαση 7994/2017: Τροποποίηση σχεδίου διανομής του συνοικισμού Άκρης Ελασσόνας (έτους 1953) μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 7 και 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7994/2017: Τροποποίηση σχεδίου διανομής του συνοικισμού Άκρης Ελασσόνας (έτους 1953) μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 7 και  16, (ΦΕΚ 254/ΑΑΠ/2017), 02-11-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π..

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3784/1957, άρθρο 20, παράγραφος 1 (ΦΕΚ 207/Α/1957) περί εγκρίσεως ρυμοτομίας και κύρωσης οριστικής διανομής του συνοικισμού Άκρης Ελασσόνας.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11167/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, σύμφωνα με το οποίο η κύρωση της οριστικής διανομής του συνοικισμού Άκρης Ελασσόνας έγινε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3784/1957, άρθρο 20, παράγραφος 1 (ΦΕΚ 207/Α/1957).

 

16. Τη με αριθμό 28519/1962 απόφαση του Νομάρχη Λαρίσης περί μεταβιβάσεως κυριότητος κοινοχρήστων εκτάσεων απαλλοτριωθέντος αγροκτήματος εις τον τωρινό Δήμο Ελασσόνας (ΦΕΚ 225/Β/1962).

 

17. Το διάγραμμα και τον πίνακα οριστικής διανομής του συνοικισμού Άκρης Ελασσόνας του έτους 1953.

 

18. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 15821/02-07-2013 βεβαίωση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Ελασσόνας.

 

19. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 17733/29-07-2016 αίτηση του Τζίκα Γεωργίου του Νικολάου, με την οποία ζητήθηκε η προτεινόμενη ρύθμιση.

 

20. Τη μελέτη εξαίρεσης από την διαδικασία οριοθέτησης μικρού υδατορέματος.

 

21. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4195/09-03-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

22. Την 12/2017 απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας.

 

23. Την 93/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

 

24. Την από 09-03-2017 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Ελασσόνας.

 

25. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 10229/26-05-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας, ότι σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν ρυμοτομείται και δεν καθίσταται μη άρτιο κανένα οικόπεδο.

 

26. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 10228/26-05-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας, σύμφωνα με την οποία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 93/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας και τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

 

27. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 13523/10-07-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας σύμφωνα με την οποία με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

28. Τις δημοσιεύσεις σε δύο τοπικές εφημερίδες, στις 25-04-2017 και 26-04-2017, καθώς και τις επιδόσεις της με αριθμό 93/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας στους θιγόμενους άμεσα και έμμεσα.

 

29. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 17733/07-06-2017 και 13950/13-07-2017 έγγραφα του Δήμου Ελασσόνας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος και συμπληρωματικά δικαιολογητικά αντίστοιχα.

 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6814/11-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 11-09-2017 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

31. Το με αριθμό 58 απόσπασμα Πρακτικού της 8ης/12-10-2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Πράξη 58η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης και το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το υπ' αριθμόν 150/17-10-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, (όπως αυτά ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

2. Κατά της 23ης σχετικής απόφασης (93/2017) του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως καμία ένσταση, όπως βεβαιώνεται με την με αριθμό πρωτοκόλλου 10228/26-05-2017 σχετική βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας.

 

3. Κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της και να τεκμηριώνεται κατά τρόπο απόλυτα εμπεριστατωμένο.

 

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω 18ο και 21ο σχετικά, το ρέμα που απεικονίζεται στην οριστική διανομή του συνοικισμού Άκρης Ελασσόνας μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 16 και 7 έχει διευθετηθεί σε όλο το μήκος του από το έτος 1984, με την κατασκευή τεχνικού υπόγειου σωλήνα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων τα οποία και οδηγούνται σε μεγαλύτερο ρέμα Νότια του οικισμού Άκρης. Επίσης, μετά την κατασκευή του υπογείου αγωγού διαμορφώθηκε δημοτικός δρόμος προς εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού.

 

5. Οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

 

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου διανομής συνοικισμού Άκρης Ελασσόνας, έτους 1953, με χαρακτηρισμό ως δημοτική οδό της έκτασης μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 16 και 7, όπως περιγράφονται στο από Ιούλιος 2016 τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.7994.17

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 25-10-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.