Απόφαση 84534/15

Απόφαση 84534/2636/2015: Αναθεώρηση των χρήσεων γης των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών στις Πολεοδομικές Ενότητες Λευκαδίτικα, Υδραγωγείο, Αγία Ειρήνη και Νοσοκομείο Δήμου Πρέβεζας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 84534/2636/2015: Αναθεώρηση των χρήσεων γης των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών στις Πολεοδομικές Ενότητες Λευκαδίτικα, Υδραγωγείο, Αγία Ειρήνη και Νοσοκομείο Δήμου Πρέβεζας, (ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/2015), 20-10-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160, 161 (παράγραφος 1), 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014)

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Το από 29-05-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 585/Δ/1986) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη των περιοχών Λευκαδίτικα, και Νοσοκομείο.

 

8. Το από 07-01-1991 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 36/Δ/1991) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη Υδραγωγείο και Αγία Ειρήνη.

 

9. Την υπ' αριθμόν 4323/2009 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας, Τροποποίηση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΦΕΚ 465/ΑΑΠ/2009).

 

10. Τις υπ' αριθμόν 73/2012 και 110/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

11. Τις υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5746/103/2014 και 60452/1784/2015 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

 

12. Τα Πρακτικά της 13ης Συνεδρίασης (θέμα 1ο) / 2014 και της 21ης Συνεδρίασης (θέμα 1ο) / 2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σύμφωνα με τα οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

Και επειδή:

 

Με την υπ' αριθμόν 4323/2009 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας, Τροποποίηση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΦΕΚ 465/ΑΑΠ/2009) προτείνεται η τροποποίηση των χρήσεων γης των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών των Πολεοδομικών Ενοτήτων Λευκαδίτικα, Νοσοκομείο, Υδραγωγείο και Αγία Ειρήνη του οικισμού της Πρέβεζας και προβλέπεται ο καθορισμός χρήσης γενικής κατοικίας εκτός πρατηρίων βενζίνης στις προαναφερόμενες Πολεοδομικές Ενότητες, αποφασίζουμε:

 

Την αναθεώρηση των χρήσεων γης των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών στις Πολεοδομικές Ενότητες Λευκαδίτικα, Υδραγωγείο, Αγία Ειρήνη και Νοσοκομείο Δήμου Πρέβεζας, ως εξής:

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα, του από 29-05-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 585/Δ/1986) και του από 07-01-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 36/Δ/1991), με στοιχείο ΟΤ επιτρέπεται η χρήση Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ), όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 17 του νόμου 4269/2014 εξαιρουμένων των χρήσεων 1.4, 1.5, 1.13, 1.15.

 

Από την περίπτωση 1.6 του προαναφερθέντος άρθρου εξαιρούνται οι χρήσεις των υπεραγορών, πολυκαταστημάτων και των εμπορικών εκθέσεων.

 

Η περίπτωση με στοιχείο 1.14. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων του άρθρου 17 του νόμου 4269/2014 επιτρέπεται μόνο στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσοψη επί των οδών, Λεωφόρου Ιωαννίνων, Επτανήσου και Λασκαράτου.

 

Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 09-09-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.