Απόφαση 8458/20

Απόφαση ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/8458/110/2020: Έγκριση τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο 4 του Νέου Οικισμού Μπαμπαλιού του Δήμου Αγρινίου, λόγω άρσης ρυμοτομικής δέσμευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/8458/110/2020: Έγκριση τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο 4 του Νέου Οικισμού Μπαμπαλιού του Δήμου Αγρινίου, λόγω άρσης ρυμοτομικής δέσμευσης, (ΦΕΚ 185/Δ/2020), 22-04-2020.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Την 258207/3469/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/2019): Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την 281668/3810/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/Β/2019): Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923): Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρου 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985: Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τον Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

9. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως 32 περί των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014): Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

13. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 και 55/1988 εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

14. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περί αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

15. Την 12101/1971 απόφαση Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας (ΦΕΚ 68/Δ/1971): Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου νέας θέσεως οικισμού Μπαμπαλιού Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

 

16. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Νεάπολης Νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΦΕΚ 1266/Δ/1994).

 

17. Την 88/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου (Τμήμα Τριμελές) με την οποία αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να άρει την ρυμοτομική απαλλοτρίωση με την τροποποίηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Μπαμπαλιού στο οικοδομικό τετράγωνο 4.

 

18. Το 6799/2008 πρακτικό Συνεδριάσεως της Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί μη ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμόν 88/2008 αποφάσεως.

 

19. Την αίτηση του Κωνσταντίνου - Μάριου Αζούκη με αριθμό πρωτοκόλλου 2897/9.7.2015 στο Δήμο Αγρινίου για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 4 του Νέου Οικισμού Μπαμπαλιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4315/2014.

 

20. Την 224/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, το οποίο αποφάσισε παμψηφεί υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 4 του Νέου Οικισμού Μπαμπαλιού του Δήμου Αγρινίου. Το οικοδομικό τετράγωνο προτείνεται να αποχαρακτηριστεί από κοινωφελής χώρος σχολείου και να μετατραπεί σε οικοδομήσιμο χώρο. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι, η διοίκηση δεν δύναται να επιβάλλει εκ νέου την αρθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση, η οποία είχε επιβληθεί με την υπ' αριθμόν 12101/1971 απόφαση Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 68/Δ/1971) και έχουν παρέλθει 44 έτη (και είναι αυτοδικαίως άκυρη), διότι δεν πληρείται η παράγραφος 4 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012. Επιπλέον δε, η ιδιοκτησία δεν θα εισφέρει σε γη σύμφωνα με την παράγραφο 2)β του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997.

 

21. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την οίκοθεν 381/02-02-2016 βεβαίωση του Δήμου Αγρινίου, με την υπ' αριθμόν 224/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που προτείνει την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 4 του Νέου οικισμού Μπαμπαλιού, δεν ρυμοτομείται κτίσμα με νόμιμη άδεια και δεν καθίσταται οικόπεδο από άρτιο σε μη άρτιο.

 

22. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την οίκοθεν 382/02-02-2016 βεβαίωση του Δήμου Αγρινίου δεν υπεβλήθη ένσταση κατά της 224/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

23. Το 2897/2015/02-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της υπόθεσης με την πρόταση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως στην Υπηρεσία μας.

 

24. Το Φ222/Ε8/ΕΦΑΑΙΤ/4877/08-08-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή του Νέου Οικισμού Μπαμπαλιού του Δήμου Αγρινίου.

 

25. Το 231030/4817/09-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως μετά την εφαρμογή του νόμου 4315/2014.

 

26. Το 44746/16-11-2016 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με απόψεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία τροποποίησης των σχεδίων πόλεως, στο οποίο αναφέρεται ότι: ... Μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014 και η ιδιοκτησία η οποία είχε δεσμευτεί για κοινωφελή χώρο - σχολείο, να μην υποχρεωθεί σε εισφορά σε γη.

 

27. Την 315521/6440/29-12-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιτωλοακαρνανίας σχετική με την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο 4 - Σχολείο του Νέου Οικισμού Μπαμπαλιού, Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου, με αποχαρακτηρισμό κοινωφελούς χώρου (σχολείου) επιφανείας Ε=3.089,93 m2 και χαρακτηρισμό του ως οικοδομήσιμου χώρου, ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου - Μάριου Αζούκη, λόγω άρσης ρυμοτομικής δέσμευσης μετά την υπ' αριθμόν 88/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου και χωρίς επιβολή εισφοράς σε γη.

 

Η πρόταση απεικονίζεται στο από Ιουνίου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα πρότασης τροποποίησης σχεδίου πόλης του Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ευθυμίου Μαυρίκα, όπως θεωρήθηκε στις 02-02-2016 από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην αναφερόμενη εισήγηση. Όροι δόμησης καθορίζονται οι αναγραφόμενοι στο τοπογραφικό διάγραμμα, που έχει θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

28. Το 253747/16/15-01-2019 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το απόσπασμα πρακτικού της από 28-09-2018 συνεδρίασης του (No 5/2018), σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως Αγρινίου στο 0.7. 4 -Σχολείο του Νέου Οικισμού Μπαμπαλιού του Δήμου Αγρινίου, λόγω άρσης ρυμοτομικής δέσμευσης, σύμφωνα με την με αριθμό 315521/6440/29-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

29. Το οίκοθεν 845/05-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου, με το οποίο διαβιβάστηκε εκ νέου το τοπογραφικό διάγραμμα της τροποποίησης του σχεδίου, όπως συμπληρώθηκε, ως προς τις χρήσεις γης, τον Μάρτιο του 2019 και θεωρήθηκε στις 04-04-2019 από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου.

 

30. Το 284640/18-12-2019 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε θεωρημένο το διάγραμμα τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο 4 - Σχολείο του Νέου Οικισμού Μπαμπαλιού, Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του συμβουλίου κατά την συνεδρίαση την 28-09-2018.

 

31. Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο 4 - Σχολείο του Νέου Οικισμού Μπαμπαλιού, Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου, στην ιδιοκτησία του Κωνσταντίνου - Μάριου Αζούκη, λόγω άρσης ρυμοτομικής δέσμευσης μετά την 88/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου, με αποχαρακτηρισμό του κοινωφελούς χώρου Σχολείου επιφανείας Ε=3.089,93 m2 και χαρακτηρισμό του ως οικοδομήσιμο χώρο, χωρίς επιβολή εισφοράς σε γη, όπως απεικονίζεται στο από Ιουνίου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης σχεδίου πόλης του Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ευθυμίου Μαυρίκα, όπως συμπληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019, θεωρήθηκε στις 04-04-2019 από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου και από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στις 18-12-2019.

 

Όροι δόμησης και επιτρεπόμενες χρήσεις γης του οικοδομήσιμου χώρου καθορίζονται οι αναγραφόμενοι στο τοπογραφικό διάγραμμα, που έχει θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227.1)α του νόμου 3852/2010).

 

a.8458.20

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 03-03-2020

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.