Απόφαση 8848/16

Απόφαση 8848/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα ΙΙ (Κλωτσοτήρα - Τρικκαίογλου), με μετατόπιση των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών Γραμμών στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1081, σε βάρος του οικοδομικού τετραγώνου Γ1080 (χώρος πλατείας -Λαϊκή αγορά)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8848/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα ΙΙ (Κλωτσοτήρα - Τρικκαίογλου), με μετατόπιση των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών Γραμμών στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1081, σε βάρος του οικοδομικού τετραγώνου Γ1080 (χώρος πλατείας -Λαϊκή αγορά), (ΦΕΚ 242/ΑΑΠ/2016), 11-11-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις τις παράγραφος 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την με αριθμό Γ59224/2458/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 470/Δ/1985) με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πόλης Τρικάλων.

 

13. Το από 30-03-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 219/Δ/1990) με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙ (Κλωτσοτήρας - Τρικκαίογλου).

 

14. Την με αριθμό 2026/2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 764/Δ/2002) περί συνολικών τροποποιήσεων και άρσεων ασυμφωνιών στην πολεοδομική ενότητα Κλωτσοτήρα - Τρικκαίογλου του Δήμου Τρικκαίων.

 

15. Την με αριθμό 1338/2008 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/10-6-2008) περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα Κλωτσοτήρα - Τρικκαίογλου στα οικοδομικά τετράγωνα Γ1077, Γ 1078, Γ1079.

 

16. Την από 09-05-2016 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων προς το Συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας Τρικκαίων.

 

17. Την με αριθμό 104/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Τρικκαίων.

 

18. Την από 24-05-2016 συμπληρωματική και τροποποιητική Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρικκαίων.

 

19. Την με αριθμό 84/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.

 

20. Την με αριθμό 426/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 41290/2016 βεβαίωση της Διευθύντριας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 426/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

 

22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 46558/2016 βεβαίωση της Διευθύντριας Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων, με την οποία βεβαιώνει ότι η περιοχή στην οποία προτείνεται η τροποποίηση του θέματος δεν εμπίπτει σε περιοχή επιβεβλημένων προστατευτικών διατάξεων, σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

 

23. Τις από 02-08-2016 και 03-08-2016 δημοσιεύσεις στον τύπο.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 38762/28-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, του Δήμου Τρικκαίων, με τις ατομικές ειδοποιήσεις στους θιγόμενους άμεσα και έμμεσα.

 

25. Το Τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Ευαγγέλου Κωνσταντίνο και θεωρήθηκε στις 19-08-2016 από την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων και συνοδεύει την με αριθμό 426/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

 

26. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 41291/19-08-2016 βεβαίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων, περί του ισοζυγίου των Κοινοχρήστων Χώρων της Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙ (Κλωτσοτήρα -Τρικκαίογλου).

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 16552/2016/19-08-2016 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος.

 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7765/09-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 09-09-2016 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

29. Το απόσπασμα του 6ου Πρακτικού της Συνεδρίασης της 14-09-2016 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Πράξη 25η), με το οποίο το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, (όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές με το θέμα εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

2. Κατά της 20ης σχετικής απόφασης (426/2016) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 41290/19-08-2016 βεβαίωση της Διευθύντριας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων.

 

3. Για τη δημιουργία επί εδάφους του Κοινόχρηστου Χώρου, σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, προβλέπεται η δέσμευση μεγάλου τμήματος της ιδιοκτησίας του πρώην εργοστασίου Κλωτσοτήρα και η ρυμοτόμηση του κυρίως κτίσματος του στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1081.

 

4. Με την εφαρμογή της προβλεπόμενης ρυμοτομίας ο Δήμος Τρικκαίων θα πρέπει να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες κατά τον χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής για όλα τα ρυμοτομούμενα κτίσματα που βρίσκονται εντός του οικοδομικού τετραγώνου Γ1081.

 

5. Ο Κοινόχρηστος Χώρος Πλατείας - Λαϊκής Αγοράς (Γ1080) είναι διαμορφωμένος επί εδάφους επί σειρά ετών, όπως και η παρόχθια οδός.

 

6. Η προτεινόμενη ρύθμιση υπαγορεύεται από πολεοδομικά κριτήρια (ασφάλεια, κυκλοφοριακούς λόγους, διαμορφωμένη στο έδαφος υφιστάμενη κατάσταση, λόγοι αισθητικής παρέμβασης), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Δήμος Τρικκαίων δεν θα υποβληθεί σε ασύμφορη έως ανέφικτη αποζημίωση κτισμάτων καθώς και τυχόν δικαστικές διενέξεις με τους ιδιοκτήτες, πάντα προς δημόσιο όφελος.

 

7. Σύμφωνα με την παραπάνω 26η σχετική βεβαίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων, με αριθμό πρωτοκόλλου 41291/19-08-2016, και τον σχετικό πίνακα που τη συνοδεύει, θεωρημένος από την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων, με την οποίο υπολογίστηκε το ισοζυγίου των Κοινοχρήστων Χώρων της Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙ (Κλωτσοτήρα -Τρικκαίογλου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εγκεκριμένες, έως και σήμερα, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης της παραπάνω Πολεοδομικής ενότητας, το ισοζύγιο κοινόχρηστων χώρων είναι θετικό ως προς τους κοινόχρηστους χώρους κατά 1969,85 m2. Συνεπώς η μείωση που επέρχεται στους κοινόχρηστους χώρους της συγκεκριμένης ενότητας με την προτεινόμενη ρύθμιση, εμβαδού 784,66 m2 καθώς και το εμβαδόν του προκηπίου που καταργείται εμβαδού 289,89 m2, καλύπτεται από την συνολική αύξηση της επιφάνειας των κοινόχρηστων χώρων και το ισοζύγιο των Κοινόχρηστων Χώρων στην συγκεκριμένη Πολεοδομική Ενότητα παραμένει θετικό κατά 895,30 m2

 

8. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3237/8697/84/2000 στην οποία αναφέρεται ότι ...κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της. Στο πλαίσιο των νόμιμων αυτών παραγόντων περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα τα οποία όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά ερείσματα της ρυμοτομικής διαρρύθμισης και λαμβάνονται υπόψη μόνο επικουρικά (ΣτΕ 2670/1988, 3248/1991) ... κατά την τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων δεν συγχωρείται καταρχήν η μείωση ή η κατάργηση των χώρων αυτών (κοινόχρηστων χώρων), είναι εν τούτοις δυνατή η αναδιάταξη των χώρων αυτών χάριν πολεοδομικών λόγων, πλην όμως το καθαρό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων πρέπει αν δεν αυξάνεται να παραμένει τουλάχιστον ίσο με το προηγούμενο ποσοστό (ΣτΕ 6472/1995, 508/1993, 283/1995).

 

9. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποβλέπει σε κοινή ανάγκη ή ωφέλεια και είναι αιτιολογημένη πολεοδομικά και κυκλοφοριακά.

 

10. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα ΙΙ Κλωτσοτήρας - Τρικκαίογλου, με μετατόπιση των Ρυμοτομικών Γραμμών στην νοτιοανατολική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου Γ1081 και μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου Γ1081 και του Γ1080 (Πλατεία - Λαϊκή Αγορά), όπως αυτά φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.8848.16

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 06-10-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.