Απόφαση dp-psk-33043-1184/95

Απόφαση ΔΠ/ΠΣΚ/33043/1184/1995: Τροποποίηση ρυθμίσεων στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοινότητας Χορτιάτη (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΣΚ/33043/1184/1995: Τροποποίηση ρυθμίσεων στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοινότητας Χορτιάτη (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 576/Δ/1995), 04-08-1995.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και των παραγράφων 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

5. Τις διατάξεις του από 15-04-1988 προεδρικού διατάγματος Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας στην Κοινότητα Χορτιάτη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 382/Δ/1988).

 

6. Τα αποτελέσματα της απογραφής 1991 από τα οποία προκύπτει ότι η Κοινότητα Χορτιάτη έχει 1901 κατοίκους (ΦΕΚ 882/Β/1993).

 

7. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νόμο 2240/1994 συμπλήρωση διατάξεων για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

9. Την υπ' αριθμόν 21/1995 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 392/Β/1995).

 

10. Τις 2757/1994 και 2758/1994 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες γίνεται δεκτό ότι τα από 26-08-1986 (ΦΕΚ 721/Δ/1986) και από 15-04-1988 (ΦΕΚ 382/Δ/1988) προεδρικά διατάγματα αποτελούν γενικές ατομικές πράξεις που συγκεντρώνουν τα αναγκαία εξωτερικά τυπικά στοιχεία του κύρους τους ώστε να είναι εξοπλισμένα με το τεκμήριο της νομιμότητας και έχουν διαφύγει λόγω παρόδου των προθεσμιών την ευθεία ακυρωτική προσβολή κ.λ.π.

 

11. Την σχετική με το θέμα απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χορτιάτη με αριθμό 115/1992 απόφαση.

 

12. Την γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης όπως διατυπώθηκε στη πράξη του 501/1995 κατά την 17η συνεδρία της 16-05-1995 ύστερα από την σχετική από 10-05-1995 εισήγηση του τέως Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 

13. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

14. Την διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή της Κοινότητας Χορτιάτη, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται τροποποίηση του σχεδίου πόλης της Ζώνης ενεργού Πολεοδομίας της Κοινότητας Χορτιάτη όπως εικονίζεται στα είκοσι τέσσερα (24) διαγράμματα κλίμακας 1:500 τα οποία έχουν θεωρηθεί από το προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και συνοδεύουν την παρούσα.

 

2. Συγκεκριμένα εγκρίνονται:

 

α. Συμπληρωματική αρίθμηση και των χώρων πρασίνου όπως και των θέσεων κτιρίων και εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού.

 

β.1. Τροποποίηση του περιγράμματος έξι κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, (ΚΠΧ 14, ΚΠΧ 15, ΚΠΧ 16, ΚΠΧ 17, ΚΠΧ 18, ΚΠΧ 21), στις ίδιες ήδη εγκεκριμένες θέσεις.

 

β.2. Καθορισμός θέσης νέου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων, (ΚΠΧ 12), σε κοινόχρηστο χώρο.

 

β.3. Τροποποίηση του σχήματος και μικρή μετατόπιση από την ήδη εγκεκριμένη θέση οκτώ κτιρίων πολλαπλών χρήσεων σε κοινόχρηστους χώρους (ΚΠΧ 1, ΚΠΧ 2, ΚΠΧ 3, ΚΠΧ 4, ΚΠΧ 5, ΚΠΧ 8, ΚΠΧ 9, ΚΠΧ 22).

 

β.4. Καθορισμός της θέσης έξι νέων κτιρίων πολλαπλών χρήσεων σε χώρους πρασίνου (ΚΠΠ 7 στο ΟT 023, ΚΠΧ 10 στο ΟT 001, ΚΠΧ 11 στο ΟT 001, ΚΠΧ 13 στο 005, ΚΠΧ 19 στο ΟT 12, ΚΠΧ 20 στο ΟT 025).

 

β.5. Μετατόπιση θέσης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων (ΚΠΧ 6) σε άλλο σημείο του οικοδομικού τετραγώνου 110Α με τροποποίηση και του σχήματός του.

 

β.6. Κατάργηση οκτώ θέσεων κτιρίων πολλαπλών χρήσεων που προβλέπονται από το αρχικό σχέδιο.

 

γ. καθορισμός θέσης υπόγειου ηλεκτρικού υποσταθμού σε κοινόχρηστο χώρο και έξι υπόγειων ηλεκτρικών υποσταθμών σε χώρους πρασίνου (ΟT 314Α, 002, 514Α, 006, 0012, 0016).

 

δ. Καθορισμός θέσεων τεσσάρων υπογείων δεξαμενών ύδατος σε χώρους πρασίνου (πράσινο μόνωσης δυτικά του οικοδομικού τετραγώνου 314, πράσινο μόνωσης βόρεια του οικοδομικού τετραγώνου 319, ΟT 404Β, πράσινο μόνωσης ανατολικά του οικοδομικού τετραγώνου 420).

 

ε. Καθορισμός θέσεων τριών αντλιοστασίων σε χώρους πρασίνου (πράσινο μόνωσης δυτικά του οικοδομικού τετραγώνου 314, οικοδομικού τετραγώνου 404Β, πράσινο μόνωσης βόρεια του οικοδομικού τετραγώνου 319).

 

στ. Καθορισμός θέσης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο στο πράσινο μόνωσης νοτιοανατολικά του οικοδομικού τετραγώνου 517.

 

ζ. Καθορισμός θέσεων δύο υπόγειων δεξαμενών φυσικού αερίου στο πράσινο μόνωσης βορειοδυτικά του οικοδομικού τετραγώνου 023.

 

η. Τροποποίηση της χάραξης ρυμοτομικών γραμμών χώρων πρασίνου (ΟT 012, 602Α, 629Α, 016, 017Β, 022, 008, 015, 610Γ, 026, 610Α, 613Α, 115Β, 636Α, 010, 011).

 

θ.1. Κατάργηση του οικοδομικού τετραγώνου 315 προς όφελος του πρασίνου μόνωσης και δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 315 σε βάρος του ιδίου πρασίνου μόνωσης με ταυτόχρονη κατάργηση οδού και διάνοιξη νέας οδού μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 315 και του πρασίνου.

 

θ.2. Κατάργηση του οικοδομικού τετραγώνου 407 προς όφελος χώρου πρασίνου και οδού και δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 407 σε βάρος χώρου πρασίνου και οδών.

 

θ.3. Κατάργηση του οικοδομικού τετραγώνου 406 προς όφελος κοινόχρηστου και δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 406 σε βάρος κοινόχρηστου.

 

θ.4. Δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 408Α (χώρος πρασίνου) σε βάρος καταργουμένου χώρου πρασίνου - καταργουμένου οικοδομικού τετραγώνου 407 - οδών.

 

θ.5. Δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 409Α (χώρος πρασίνου) σε βάρος καταργουμένου χώρου πρασίνου - τμήματος του μετατοπιζόμενου οικοδομικού τετραγώνου 409 - οδών.

 

θ.6. Κατάργηση του οικοδομικού τετραγώνου 111 προς όφελος κυρίως χώρου πρασίνου και δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 111 σε βάρος κοινοχρήστου χώρου.

 

ι.1. Μετατόπιση των οικοδομικών τετραγώνων 442, 409, 429, 428, 438, 436, 525, 639, 116, 410, 408, 312, 110, 109, 112, 116 με αντίστοιχο επανακαθορισμό των δομήσιμων επιφανειών των οικοπέδων τους.

 

ι.2. Τροποποίηση του σχήματος των οικοδομικών τετραγώνων 427, 437, 316, 106, 109 με αντίστοιχο επανακαθορισμό των δομήσιμων επιφανειών των οικοπέδων τους.

 

ι.3. Μείωση της έκτασης των οικοδομικών τετραγώνων 521, 522 με αντίστοιχο επανακαθορισμό των δομήσιμων επιφανειών των οικοπέδων τους.

 

ι)α. Καθορισμό των δομήσιμων επιφανειών των οικοπέδων στα οικοδομικά τετράγωνα 320, 321, 322, 323, 324, 325.

 

ι)β.1. Διεύρυνση των χώρων πρασίνου και χώρων κοινωφελών λειτουργιών στα οικοδομικά τετράγωνα 229Β, 414Β, 521Α, 004Α, 417Α, 419Β, 220Α, 221Α, 601Β.

 

ι)β.2. Μείωση της έκτασης των χώρων πρασίνου και χώρων κοινωφελών και ειδικών λειτουργιών στα οικοδομικά τετράγωνα 427Β, 427Α, 426Α, 429Α, 433Α, 438Α, 439Α, 436 Α, 515 Α, 640 Α, 114 Α, 113 Α, 003, 002, 502 Α, 205 Α, 310 Α, 317 Α, 107 Α, 106 Α, 107 Β, 021, 713.

 

ι)β.3. Τροποποίηση του σχήματος, με αυξομειώσεις της έκτασης των χώρων πρασίνου και χώρων κοινωφελών και ειδικών λειτουργιών στα οικοδομικά τετράγωνα 410 Α, 409 Α, 411 Α, 314 Α, 514 Α, 413 Β, 417 Β, 412 Β.

 

ι)γ. Διάσπαση του οικοδομικού τετραγώνου 222 σε τρία νέα, (ΟT 222Α - 222Β, 222Γ), με την διάνοιξη νέων οδών και καθορισμό δομήσιμων επιφανειών των οικοπέδων των νέων οικοδομικών τετραγώνων.

 

ι)δ. Μείωση του πρασίνου μόνωσης με την μετατόπιση της οδού δυτικά του οικοδομικού τετραγώνου 525.

 

ι)ε. Διάσπαση του οικοδομικού τετραγώνου 209 με την διάνοιξη οδού μεταβλητού πλάτους σε δύο νέα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς ΟT 209 και ΟT 209Α, με τροποποίηση και της δομήσιμης επιφάνειας του οικοδομικού τετραγώνου 209Α.

 

ι)στ)1. Κατάργηση του χώρου γηπέδου - ΟT 019 προς όφελος οικοδομήσιμου οικοδομικού τετραγώνου και κοινόχρηστου και καθορισμός νέου χώρου γηπέδου - ΟT 19 σε βάρος καταργουμένου τμήματος οικοδομήσιμου οικοδομικού τετραγώνου.

 

ι)στ)2. Καθορισμός χώρου πρασίνου - ΟT 19Α σε βάρος καταργουμένου τμήματος οικοδομήσιμου οικοδομικού τετραγώνου.

 

ι)στ)3. Κατάργηση τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 117 και τροποποίηση της οικοδομήσιμης επιφανείας οικοπέδου, προς όφελος χώρων πρασίνου γηπέδου - οδών.

 

ι)στ)4. Δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 117Α σε βάρος καταργουμένου χώρου γηπέδου.

 

ι)ζ. Κατάργηση του οικοδομικού τετραγώνου 638 προς όφελος κοινοχρήστων και δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 638 σε βάρος Κοινοχρήστων - οδού - χώρου πρασίνου.

 

ι)η. Τροποποίηση της δομήσιμης επιφάνειας οικοπέδων στα οικοδομικά τετράγωνα 511, 620, 626.

 

ι)θ. Δημιουργία νέου χώρου πρασίνου - ΟT 110 Α, σε βάρος κοινοχρήστων καταργουμένων χώρων πρασίνου και τμημάτων καταργουμένων οικοδομήσιμων οικοδομικών τετραγώνων.

 

κ.1. Δημιουργία νέου χώρου πρασίνου ΟT 315Γ σε βάρος χώρου προστατευτικού πρασίνου - καταργουμένων χώρων πρασίνου - τμήματος χώρου πρασίνου - οδών - τμήματος καταργουμένου οικοδομήσιμου οικοδομικού τετραγώνου.

 

κ.2. Δημιουργία νέου χώρου πρασίνου - ΟT 315Β σε βάρος καταργουμένων χώρων πρασίνου - οδού.

 

κ.3. Δημιουργία νέου χώρου πρασίνου - ΟT 315Α σε βάρος χώρου προστατευτικού πρασίνου.

 

κ.4. Διάνοιξη νέων οδών σε συνδυασμό με την δημιουργία των νέων οικοδομικών τετραγώνων 315Α, 315Β, 315Γ.

 

κ.5. Διεύρυνση χώρου προστατευτικού πρασίνου σε βάρος οδών - καταργουμένου χώρου πρασίνου - τμήματος καταργουμένου οικοδομικού τετραγώνου.

 

κ)α. Διάνοιξη νέας οδού και διάσπαση του χώρου πρασίνου - ΟT 20 σε δύο νέους χώρους πρασίνου (ΟT 20 και ΟT 20 Α).

 

κ)β. Κατάργηση χώρου πρασίνου δυτικά των οικοδομικών τετραγώνων 320 και 325.

 

κ)γ.1. Κατάργηση τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 611 για διάνοιξη νέας οδού και δημιουργία νέου χώρου πρασίνου - ΟT 604 Γ.

 

κ)γ.2. Διάνοιξη δύο οδών σε βάρος του οικοδομικού τετραγώνου 610 και δημιουργία τριών νέων οικοδομικών τετραγώνων 610 - 610 Α - 603 Β και καθορισμός του νέου οικοδομικού τετραγώνου 603Β σε χώρο πρασίνου.

 

κ)γ.3. Διάνοιξη οδού και διαπλάτυνση οδού σε βάρος χώρου πρασίνου και δημιουργία χώρου πρασίνου - ΟT 604 Β και οικοδομήσιμου οικοδομικού τετραγώνου 611Α.

 

κ)γ.4. Κατάργηση του οικοδομικού τετραγώνου 604 προς όφελος εν μέρει κοινοχρήστων και δημιουργία νέου όμοιου οικοδομικού τετραγώνου 604.

 

κ)γ.5. Κατάργηση χώρου πρασίνου προς όφελος κοινοχρήστων και για την δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων (οικοδομήσιμο ΟT 603 και χώρος πρασίνου ΟT 604 Β) και οδού.

 

κ)γ.6. Περιορισμός της έκτασης του χώρου γηπέδου (ΟT 603 Α) προς όφελος κοινοχρήστων και για την δημιουργία νέου οικοδομήσιμου οικοδομικού τετραγώνου.

 

κ)γ.7. Κατάργηση του οικοδομικού τετραγώνου 603 κυρίως προς όφελος κοινοχρήστου και επίσης δημιουργία νέου οικοδομήσιμου οικοδομικού τετραγώνου 610Β σε βάρος κοινοχρήστου χώρου γηπέδου - τμήματος καταργουμένου οικοδομικού τετραγώνου.

 

κ)δ. Καθορισμός των δομήσιμων επιφανειών των οικοπέδων στα διαμορφούμενα οικοδομικά τετράγωνα 315, 407, 406, 117Α, 638, 610, 611Α, 603, 604, 610Β.

 

κ)ε. Επιβολή χαρακτηρισμού πεζόδρομος σε οδούς του οδικού δικτύου όπως διαμορφώνεται μετά τις πιο πάνω τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως.

 

3. Καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση ειδικών κτιρίων και εγκαταστάσεων ως εξής:

 

Ι. Για τα κτίρια πολλαπλών χρήσεων.

 

α. Κάλυψη του συνόλου του καθοριζομένου περιγράμματος.

 

β. Αριθμός ορόφων 1.

 

γ. Μέγιστο ύψος κτιρίων 4 m.

 

δ. Κατασκευή στέγης πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος Α4 του από 15-04-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 382/Δ/1988).

 

ε. Επιτρεπόμενες χρήσεις των στοιχείων 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 16 του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

ΙΙ. Για τους ηλεκτρικούς υποσταθμούς και τις δεξαμενές ύδατος και αερίου κάλυψη του συνόλου του καθοριζόμενου περιγράμματος.

 

ΙΙΙ. Για τα αντλιοστάσια.

 

α. Κάλυψη του συνόλου του καθοριζόμενου περιγράμματος.

β. Αριθμός ορόφων 1 και μέγιστο ύψος κτιρίων 5 m.

 

ΙV. Για τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο.

 

α. Κάλυψη του συνόλου του καθοριζόμενου περιγράμματος.

β. Αριθμός ορόφων 2.

γ. Μέγιστο ύψος 7.5 m.

 

4. Τροποποιούνται οι όροι και περιορισμοί δόμησης σε οικοδομήσιμα ΟT ως εξής:

 

Ι. Στα οικοδομικά τετράγωνα 320, 321, 321, 322Α, 322Β, 322Γ, 323, 324 και 325 να ισχύουν όσα ορίζονται στο εδάφιο γ της παραγράφου Α-2 του άρθρου 4 του από 15-04-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 382/Δ/1988).

 

ΙΙ. Στα οικοδομικά τετράγωνα 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 310, 311, 312, 313, 314 να ισχύουν:

 

α. Ελάχιστο πρόσωπο 9 m και ελάχιστο εμβαδόν 225 m2.

β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 50%.

γ. Συντελεστής δόμησης 0.8.

δ. Μέγιστη πραγματοποιούμενη κάλυψη 112.5 m2 μέσα στην καθορισμένη δομήσιμη επιφάνεια.

ε. Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη εκμετάλλευση στο σύνολο των ορόφων 18 m2.

στ. Τήρηση κατά τα λοιπά των διατάξεων του από 15-04-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 382/Δ/1988).

 

ΙΙΙ. Στα ΟT. 218, 219, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 514, 515, 519, 520, 524 να ισχύουν:

 

α. Ελάχιστο πρόσωπο 10 m και ελάχιστο εμβαδόν 250 m2.

β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψη 50%.

γ. Συντελεστής δόμησης 0,8.

δ. Μέγιστη πραγματοποιούμενη κάλυψη 125 m2 μέσα στην καθορισμένη δομήσιμη επιφάνεια.

ε. Μέγιστη επιτρεπόμενη εκμετάλλευση στο σύνολο των ορόφων 200 m2.

στ. Τήρηση κατά τα λοιπά των διατάξεων του από 15-04-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 382/Δ/1988).

 

5. Η παρούσα μαζί με τα 24 διαγράμματα που την συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (νομοθετικό διάταγμα 1018/1971) και η ισχύς της να αρχίζει από την δημοσίευσή της.

 

Θεσσαλονίκη, 19-06-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.