Βασιλικό διάταγμα 11/5/73b

ΒΔ 11-05-1973: Περί τροποποιήσεως του από 08-07-1930 βασιλικού διατάγματος περί κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων (ΦΕΚ 331/Α/1930)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 11-05-1973: Περί τροποποιήσεως του από 08-07-1930 βασιλικού διατάγματος περί κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων (ΦΕΚ 331/Α/1930), (ΦΕΚ 150/Δ/1973), 25-05-1973.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 1, 5, 70, 74, 75, 76 και 78 αυτού, το από 08-07-1930 βασιλικό διάταγμα περί κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων (ΦΕΚ 331/Α/1930) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1939/1972 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, Τμήμα Μελετών, ως και την υπ' αριθμόν 106/1973 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση την Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το άρθρο 9 του από 08-07-1930 βασιλικού διατάγματος περί κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Εις τις δαπάνες των Δήμων και Κοινοτήτων δια την εκτέλεσιν των περί ων το παρόν διάταγμα εργασιών εις βάρος και δια λογαριασμό των υπόχρεων συνυπολογίζεται και ο νόμιμος τόκος από της βεβαιώσεως του οφειλομένου ποσού και εν πάση περιπτώσει ουχί προ της κατασκευής του έργου, εισπραττόμενος κατά το άρθρο 7 ομού μετά των λοιπών οφειλομένων.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 11-05-1973

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.