Νόμος 2218/94 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Ειδικές ρυθμίσεις για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με περιφέρεια δύο ή περισσότερους νομούς ή νομαρχίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των οποίων η περιφέρεια περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους νομούς ή νομαρχίες, εφαρμόζονται οι πιο κάτω ειδικές ρυθμίσεις:

 

1. Κάθε νομός ή νομαρχία αποτελεί Νομαρχιακό Διαμέρισμα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Έδρα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος είναι η έδρα του αντίστοιχου νομού ή της νομαρχίας. Σε κάθε Νομαρχιακό Διαμέρισμα εκλέγεται αριθμός Νομαρχιακών Συμβούλων ανάλογος με τον πληθυσμό του, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4.

 

Ο συνολικός αριθμός των μελών του Συμβουλίου της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι ίσος με το άθροισμα του αριθμού των μελών των Νομαρχιακών Συμβουλίων των Διαμερισμάτων.

 

2. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο και ο Νομάρχης κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος έχουν για την περιφέρεια του Νομαρχιακού Διαμερίσματος όλες τις αρμοδιότητες των άρθρων 13 και 16 αντίστοιχα.

 

3. Όργανα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που αποτελείται από όλους τους συμβούλους των διαμερισμάτων και η Τριμελής Επιτροπή.

 

Για τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα αιρετά όργανά τους, εκτός των ειδικών ρυθμίσεων αυτού του άρθρου, έχουν ανάλογη εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αφορούν τις άλλες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα αντίστοιχα όργανά τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 27 και 28 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

4.α. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο Πρόεδρο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ισάριθμους με τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα νομάρχες και υποψηφίους για μέλη του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Νομαρχιακών Συμβουλίων. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων του Συμβουλίου κάθε Διαμερίσματος είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των νομαρχιακών συμβούλων που εκλέγει και μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30%. Στον αριθμό των νομαρχιακών συμβούλων δεν περιλαμβάνονται ο υποψήφιος Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι υποψήφιοι νομάρχες. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 για την κατανομή των υποψήφιων συμβούλων κάθε συνδυασμού στις επαρχίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζεται χωριστά σε κάθε Διαμέρισμα με βάση τον πληθυσμό του Διαμερίσματος.

 

β. Η δήλωση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 περιλαμβάνει για κάθε υποψήφιο νομάρχη και νομαρχιακό σύμβουλο και ένδειξη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος για το οποίο είναι υποψήφιος. Στη δήλωση πρώτος γράφεται ο υποψήφιος Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

γ. Στα ψηφοδέλτια, μετά το επώνυμο το όνομα και το όνομα πατέρα του υποψηφίου Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των υποψήφιων νομαρχών και υποψήφιων συμβούλων αναγράφεται το Νομαρχιακό Διαμέρισμα για το οποίο είναι υποψήφιοι.

 

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μέχρι και προς τέσσερις (4) υποψήφιους συμβούλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

δ. Ο υπολογισμός των 315 και των 215 των εδρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, αντίστοιχα, γίνεται χωριστά για κάθε Διαμέρισμα, ανάλογα με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός σε ολόκληρη την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

ε. Η αναλογική κατανομή των εδρών στις περιπτώσεις του άρθρου 9 παράγραφοι 5 και 6, καθώς και η κατανομή των εδρών στις περιπτώσεις του άρθρου 10 παράγραφοι 2, 3 και 4 γίνεται χωριστά σε κάθε Διαμέρισμα, με βάση όμως τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

5. Το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για:

 

α. τον κανονισμό των εργασιών του και τον Οργανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,

β. την κατάρτιση και το συντονισμό της εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων,

γ. την κατάρτιση και εκτέλεση του γενικού μέρους του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του απολογισμού,

δ. την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,

ε. την άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων ε' έως ι' και κ)β' έως κ)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 για την Κεντρική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

6. Για τη συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14, με τις κατωτέρω διαφοροποιήσεις:

 

α. Το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνέρχεται για τη συγκρότησή του σε σώμα την τρίτη Κυριακή του Ιανουαρίου του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νομαρχιακής περιόδου και, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν προσκληθεί σε συνεδρίαση, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση την αμέσως επόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί.

β. Ο σύμβουλος ή οι σύμβουλοι, που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5, είναι σύμβουλος ή σύμβουλοι του Νομαρχιακού Διαμερίσματος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

γ. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 δεν ισχύει για το Συμβούλιο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του άρθρου αυτού.

 

7.α. Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και νομάρχες εκλέγονται οι υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

β. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της και ασκεί για την Κεντρική της Υπηρεσία τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων β' έως η' της παραγράφου 1 του άρθρου 16. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί, με απόφασή του, να αποσπά για τη λειτουργία του γραφείου του μέχρι πέντε (5) υπαλλήλους από τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η απόσπαση γίνεται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους που μπορεί να παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο.

 

γ. Νομαρχιακές Επιτροπές συνιστώνται μόνο στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και του άρθρου 15, όπως αυτό ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως για τις Νομαρχιακές Επιτροπές των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων.

 

δ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αναπληρώνεται από το νομάρχη της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το νομάρχη άλλου Διαμερίσματος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

ε. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνει ως έξοδα παράστασης το ποσό που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 17 για το νομάρχη, καθώς και ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Η αποζημίωση της παραγράφου 4 για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου καταβάλλεται και για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

στ. Ο υποψήφιος Πρόεδρος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιλαχόντος συνδυασμού θεωρείται πρώτος επιτυχών σύμβουλος του συνδυασμού του στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο δήμος ή η κοινότητα που είναι δημότης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 29 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

8. Οι πράξεις των οργάνων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν. Οι διατάξεις του άρθρου 18 για τον έλεγχο των πράξεων των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τον έλεγχο των πράξεων των οργάνων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τις πράξεις του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Κάθε τμήμα του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει το γενικό μέρος και παραρτήματα, αντίστοιχα με τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. Στο γενικό μέρος γράφονται το έσοδα και τα έξοδα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι δαπάνες για την εκτέλεση του Επενδυτικού Διανομαρχιακού Προγράμματος και στα παραρτήματα τα έσοδα και τα έξοδα λειτουργίας και οι δαπάνες για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος του αντίστοιχου Διαμερίσματος.

 

Ποσοστό των εσόδων κάθε Διαμερίσματος, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί έσοδο του γενικού μέρους του προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

10. Οι διατάξεις των παραγράφων 18, 19 και 20 του άρθρου 11, των παραγράφων 3 έως 10 του άρθρου 16, των άρθρων 19, 20 και 37 εφαρμόζονται αναλόγως και για τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος δίνει τον όρκο και εγκαθίσταται με το νομάρχη και τους νομαρχιακούς συμβούλους του νομαρχιακού διαμερίσματος της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με τις κατωτέρω διαφοροποιήσεις όσον αφορά το άρθρο 16 (παράγραφοι 3 έως 10).

 

Τα καθήκοντα του προέδρου ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος πρόεδρος, ο νομάρχης του νομαρχιακού διαμερίσματος της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο νομάρχης του άλλου νομαρχιακού διαμερίσματος και επί περισσότερων νομαρχιακών διαμερισμάτων ο μεγαλύτερος σε ηλικία νομάρχης των άλλων νομαρχιακών διαμερισμάτων.

 

Για την εκλογή νέου προέδρου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως. Πρόεδρος εκλέγεται ένας από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

11. Οι διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 2218/1994 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα όργανα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τις πράξεις αυτών. Αρμόδια επιτροπή για αυτά είναι η επιτροπή της έδρας της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

12. Η Τριμελής Επιτροπή της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποτελείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα αυτού, ως μέλη.

 

Στην Τριμελή Επιτροπή μπορεί να μεταβιβαστούν, με απόφαση του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αρμοδιότητες των περιπτώσεων α' έως στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15, καθόσον αφορά το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το γενικό μέρος του προϋπολογισμού και απολογισμού που αφορά την Κεντρική Υπηρεσία αυτής. Ομοίως, μπορεί να μεταβιβαστούν και αρμοδιότητες των περιπτώσεων ζ', κ)γ' και κ)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2218/1994.

 

Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 32 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

13. Οι λειτουργικές δαπάνες του Προέδρου και της κεντρικής Υπηρεσίας των διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2240/1994 για το έτος 1997 καλύπτονται με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία γράφεται σε ξεχωριστό ειδικό φορέα και κωδικό αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Διοικήσεων της έδρας των διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η διάταξη της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 εφαρμόζεται αναλόγως και για την ανωτέρω επιχορήγηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 40 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.