Νόμος 2240/94 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση του άρθρου 40 του νόμου 2218/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 40 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 40: Ειδικές ρυθμίσεις για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με περιφέρεια δύο ή περισσότερους νομούς ή νομαρχίες

 

Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των οποίων η περιφέρεια περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους νομούς ή νομαρχίες, εφαρμόζονται οι πιο κάτω ειδικές ρυθμίσεις:

 

1. Κάθε νομός ή νομαρχία αποτελεί Νομαρχιακό Διαμέρισμα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Έδρα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος είναι η έδρα του αντίστοιχου νομού ή της νομαρχίας. Σε κάθε Νομαρχιακό Διαμέρισμα εκλέγεται αριθμός Νομαρχιακών Συμβούλων ανάλογος με τον πληθυσμό του, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4.

 

Ο συνολικός αριθμός των μελών του Συμβουλίου της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι ίσος με το άθροισμα του αριθμού των μελών των Νομαρχιακών Συμβουλίων των Διαμερισμάτων.

 

2. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο και ο Νομάρχης κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος έχουν για την περιφέρεια του Νομαρχιακού Διαμερίσματος όλες τις αρμοδιότητες των άρθρων 13 και 16 αντίστοιχα.

 

3. Όργανα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που αποτελείται από όλους τους συμβούλους των Διαμερισμάτων. Όργανα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο, οι Νομαρχιακές Επιτροπές του Διαμερίσματος και ο Νομάρχης του Διαμερίσματος.

 

4. α. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο Πρόεδρο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ισάριθμους με τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα νομάρχες και υποψηφίους για μέλη του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Νομαρχιακών Συμβουλίων. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων του Συμβουλίου κάθε Διαμερίσματος είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των νομαρχιακών συμβούλων που εκλέγει και μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30%. Στον αριθμό των νομαρχιακών συμβούλων δεν περιλαμβάνονται ο υποψήφιος Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι υποψήφιοι νομάρχες. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 για την κατανομή των υποψήφιων συμβούλων κάθε συνδυασμού στις επαρχίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζεται χωριστά σε κάθε Διαμέρισμα με βάση τον πληθυσμό του Διαμερίσματος.

 

β. Η δήλωση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 περιλαμβάνει για κάθε υποψήφιο νομάρχη και νομαρχιακό σύμβουλο και ένδειξη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος για το οποίο είναι υποψήφιος. Στη δήλωση πρώτος γράφεται ο υποψήφιος Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

γ. Στα ψηφοδέλτια, μετά το επώνυμο το όνομα και το όνομα πατέρα του υποψηφίου Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των υποψήφιων νομαρχών και υποψήφιων συμβούλων αναγράφεται το Νομαρχιακό Διαμέρισμα για το οποίο είναι υποψήφιοι.

 

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μέχρι και προς τέσσερις (4) υποψήφιους συμβούλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

δ. Ο υπολογισμός των 315 και των 215 των εδρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, αντίστοιχα, γίνεται χωριστά για κάθε Διαμέρισμα, ανάλογα με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός σε ολόκληρη την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

ε. Η αναλογική κατανομή των εδρών στις περιπτώσεις του άρθρου 9 παράγραφοι 5 και 6, καθώς και η κατανομή των εδρών στις περιπτώσεις του άρθρου 10 παράγραφοι 2, 3 και 4 γίνεται χωριστά σε κάθε Διαμέρισμα, με βάση όμως τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

5. Το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για:

 

α. τον κανονισμό των εργασιών του και τον Οργανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,

β. την κατάρτιση και το συντονισμό της εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων,

γ. την κατάρτιση και εκτέλεση του γενικού μέρους του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του απολογισμού,

δ. την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,

ε. την άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων ε' έως ι' και κ)β' έως κ)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 για την Κεντρική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

6. Για τη συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14, με τις κατωτέρω διαφοροποιήσεις:

 

α. Το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνέρχεται για τη συγκρότησή του σε σώμα την τρίτη Κυριακή του Ιανουαρίου του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νομαρχιακής περιόδου και, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν προσκληθεί σε συνεδρίαση, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση την αμέσως επόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί.

β. Ο σύμβουλος ή οι σύμβουλοι, που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5, είναι σύμβουλος ή σύμβουλοι του Νομαρχιακού Διαμερίσματος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

γ. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 δεν ισχύει για το Συμβούλιο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του άρθρου αυτού.

 

7. α. Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και νομάρχες εκλέγονται οι υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

β. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της και ασκεί για την Κεντρική της Υπηρεσία τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων β' έως η'' της παραγράφου 1 του άρθρου 16. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί, με απόφασή του, να αποσπά για τη λειτουργία του γραφείου του μέχρι πέντε (5) υπαλλήλους από τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η απόσπαση γίνεται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους που μπορεί να παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο.

 

γ. Νομαρχιακές Επιτροπές συνιστώνται μόνο στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 15 εφαρμόζονται αναλόγως για τις Νομαρχιακές Επιτροπές των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων.

 

δ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αναπληρώνεται από το νομάρχη της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το νομάρχη άλλου Διαμερίσματος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

ε. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνει ως έξοδα παράστασης το ποσό που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 17 για το νομάρχη, καθώς και ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Η αποζημίωση της παραγράφου 4 για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου καταβάλλεται και για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

στ. Ο υποψήφιος Πρόεδρος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιλαχόντος συνδυασμού θεωρείται πρώτος επιτυχών σύμβουλος του συνδυασμού του στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο δήμος ή η κοινότητα που είναι δημότης.

 

ζ. Οι πράξεις των οργάνων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν. Οι διατάξεις του άρθρου 18 για τον έλεγχο των πράξεων των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τον έλεγχο των πράξεων των οργάνων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τις πράξεις του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Κάθε τμήμα του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει το γενικό μέρος και παραρτήματα, αντίστοιχα με τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. Στο γενικό μέρος γράφονται το έσοδα και τα έξοδα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι δαπάνες για την εκτέλεση του Επενδυτικού Διανομαρχιακού Προγράμματος και στα παραρτήματα τα έσοδα και τα έξοδα λειτουργίας και οι δαπάνες για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος του αντίστοιχου Διαμερίσματος.

 

Ποσοστό των εσόδων κάθε Διαμερίσματος, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί έσοδο του γενικού μέρους του προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

10. α. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 10 του άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλόγως και για τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η εκλογή του νομάρχη γίνεται από τους συμβούλους του Διαμερίσματος.

 

β. Οι διατάξεις των άρθρων 19 και 20 εφαρμόζονται αναλόγως και για τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.