Νόμος 2892/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950), που προστέθηκε με το άρθρο 38 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 14 του νόμου 1882/1990, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ) απόφασης δικαστικής με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, λόγω συμπλήρωσης των όρων της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία στο όνομα του προσώπου, στο οποίο γίνεται η αναγνώριση, υπάρχει τίτλος που έχει μεταγραφεί για το δικαίωμα αυτό, για το οποίο έχει υποβληθεί η δήλωση που προβλέπεται από το νόμο.}

 

2. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950, που προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984) και αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994), καταργούνται.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου από έγγαμο απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, εφόσον ο αγοραστής ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 προστίθεται εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσας θεωρείται ως ένας δήμος.}

 

5. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980, όπως τούτο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η απαλλαγή παρέχεται με τις ίδιες προϋποθέσεις στον επιζώντα σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του αποβιώσαντος, στο όνομα του οποίου είχε εγκριθεί δάνειο από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, για αγορά οικίας ή διαμερίσματος, που χορηγείται στους ως άνω κληρονόμους.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Το ανωτέρω χρονικό διάστημα απαιτείται και όταν μεταβιβάζεται η ψιλή κυριότητα οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου αυτού.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980, που αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 1828/1989, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Κατ' εξαίρεση, για αγορά οικίας ή διαμερίσματος ή οικοπέδου, παρέχεται απαλλαγή για μια ακόμη φορά και με τις ίδιες προϋποθέσεις, μετά την πάροδο διετίας τουλάχιστον από την αρχική αγορά, εφόσον μεταβιβάσθηκε αιτία πωλήσεως εξ ολοκλήρου η παλαιά οικία ή το διαμέρισμα ή το οικόπεδο, όχι όμως σε συγγενείς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού και το οποίο δεν πληρούσε τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του κατά το χρόνο χορήγησης της δεύτερης απαλλαγής. Το ακίνητο που αγοράζεται πρέπει να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που εκποιήθηκε, κατά 10 m2 τουλάχιστον ή ίσης επιφανείας με αυτό, εφόσον όμως έχει βοηθητικούς χώρους με επιφάνεια 10 m2 τουλάχιστον, τους οποίους το προηγούμενο δεν είχε.}

 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Αν ο αγοραστής μεταβιβάσει ή συστήσει επ' αυτού οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, πλην υποθήκης, πριν την παρέλευση πενταετίας, υποχρεούται πριν τη μεταβίβαση ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος, σε υποβολή δήλωσης και καταβολή εφάπαξ του φόρου που αναλογεί στην αξία του ακινήτου, κατά το χρόνο της νέας μεταβίβασης ή της σύστασης του εμπράγματου δικαιώματος, ή στο δηλούμενο τίμημα της νέας μεταβίβασης εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου του χρόνου της απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος.}

 

9. Η παράγραφος 14 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και κατά την αγορά πρώτης κατοικίας από ενήλικες άγαμους.}

 

10. Η παράγραφος 15 του άρθρου 10 του νόμου 2386/1996 καταργείται.

 

11. Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950, που αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1078/1980, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Σε κάθε άλλη περίπτωση σε 7% για το μέχρι 5.000.000 δραχμών τμήμα της αξίας και σε 9% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της.}

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3563/1956 (ΦΕΚ 221/Α/1956), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1078/1980, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων που ορίζονται με τις διατάξεις της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950, αυξάνονται από 7% σε 9% και από 9% σε 11 % αντίστοιχα.}

 

13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται:

 

α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 21.000.000 δραχμών.

β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 33.000.000 δραχμών.

 

Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 7.000.000 δραχμές για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 10.000.000 δραχμές για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

 

γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 10.000.000 δραχμών, ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 18.000.000 δραχμών.

 

Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 2.400.000 δραχμές για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 3.000.000 δραχμές για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.}

 

14. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία εφόσον ο αγοραστής δεν κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.

 

Κατ' εξαίρεση, παρέχεται απαλλαγή κατά την αγορά οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου από Έλληνες ή ομογενείς που εργάστηκαν στο εξωτερικό για 6 τουλάχιστον χρόνια και είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο της χώρας, έστω και αν δεν κατοικούν κατά το χρόνο της αγοράς μόνιμα στην Ελλάδα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.