Νόμος 3982/11 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις των άρθρων 17 - 40 υπάγονται οι δραστηριότητες που ασκούνται στις εγκαταστάσεις, οι οποίες περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 17 με στοιχεία 1, 2, 3, 4 και 5.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που θα εκδοθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εξειδικεύονται οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών. Κριτήρια για την ένταξη ή μη μιας μηχανολογικής εγκατάστασης παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις των άρθρων 17 - 40 είναι ο βαθμός επικινδυνότητας της εγκατάστασης για τους εργαζόμενους και τους περιοίκους, καθώς και η βαρύτητα των επιπτώσεων από τη λειτουργία της εγκατάστασης στο περιβάλλον.

 

3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων αυτών:

 

α) Οι δραστηριότητες που ανήκουν ή την εκμετάλλευσή τους έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

 

β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου.

 

γ) Τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης, τα φανοποιεία και τα λιπαντήρια αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων.

 

δ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων.

 

ε) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων.

 

στ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικώς νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εστιατόρια και πολυκαταστήματα, εφόσον είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο χώρο των επιχειρήσεων αυτών και εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες τους.

 

ζ) Οι κινητές ή σταθερές μονάδες που εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο συγκεκριμένο κατασκευαστικό δημόσιο ή ιδιωτικό έργο και βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης του έργου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος, με την προϋπόθεση ότι στην αντίστοιχη Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συμπεριλαμβάνεται και η λειτουργία των εν λόγω μονάδων.

 

η) Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994).

 

θ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις για την εξόρυξη, επεξεργασία μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων, όταν η επεξεργασία γίνεται εντός του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου και η άδεια λειτουργίας χορηγείται σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973) και το νόμο 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984), όπως ισχύει.

 

ι) Παρασκευαστήρια καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 39, 43 και 45 της Υγειονομικής Διάταξης Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) και των οποίων τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται από τα καταστήματα αυτά αποκλειστικά μέσω λιανικής πώλησης.

 

ι)α) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λιμένων.

 

ι)β) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών πλην αυτών που περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2.

 

ι)γ) Οι μεταποιητικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν ξεπερνά τα 10 kW.

 

ι)γ) Οι δραστηριότητες της 4ης Ομάδας Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών της υπουργικής απόφασης οίκοθεν ΔΙΠΑ/37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 44 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 52 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), με το άρθρο 82 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

4. Δεν θίγονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 ειδικές διατάξεις και κανονισμοί της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν παράλληλα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

 

5. Για την εγκατάσταση και για κάθε περίπτωση επέκτασης ή/και εκσυγχρονισμού των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ3/Α/4303/ΠΕ/26510/2012 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 603/Β/2012), καθώς και των δραστηριοτήτων των υποθαλάσσιων συστημάτων μεταφοράς ή/και αποθήκευσης φυσικού αερίου, απαιτείται Έγκριση Εγκατάστασης κατά τον έννοια της παραγράφου 11Α του άρθρου 17. Στις δραστηριότητες του ως άνω εδαφίου δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των παραγράφων 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε του άρθρου 20. Για τη χορήγηση Έγκρισης Εγκατάστασης για τις δραστηριότητες του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων χρήσεων γης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 109 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.