Νόμος 4001/11 - Άρθρο 134

Άρθρο 134: Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και, όσον αφορά τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία και σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες κατά την παράγραφο 5, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 120, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 4.

 

2. Οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ ΦΕΥΦΗΟ, ΠΥΗ, ΦΔΣ, ΦΟΣΕΦΗΟ, οι υποχρεώσεις αυτών έναντι των χρηστών Η/Ο, οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων και τα δεδομένα που τηρούνται στο Μητρώο Υποδομών και Αγοράς Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις των ΠΥΗ, των ΦΟΣΕΦΗΟ, των ΦΔΣ και της αγοράς υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης γενικότερα. Η απόφαση δύναται επίσης να ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη των Υποδομών Φόρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

3. (πρώην 2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος Προμηθευτής:

 

(α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 600.000 € ή είναι Ενεργειακή Κοινότητα με συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 €.

 

β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση δραστηριότητας προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και

 

γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, η οποία αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018), με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

4. (πρώην 3) Πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο για τη χορήγηση της άδειας Προμήθειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει, κατά την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας, να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για έγχυση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

5. (πρώην 4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος έμπορος:

 

α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 €,

 

β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας εμπορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και

 

γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, που αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 137Α, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρέκκλισης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και σύμφωνα και με τους όρους της απόφασης 2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χορηγείται αποκλειστικά στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού άδεια για την προμήθεια των καταναλωτών στα Απομονωμένα Μικροδίκτυα και τα Μικρά Απομονωμένα Δίκτυα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 

7. (πρώην 6) Η άσκηση δραστηριοτήτων Προμήθειας ή Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία του εν λόγω κράτους - μέλους, παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας για την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας στην Ελλάδα, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 4, σύμφωνα με ειδική διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Αδειών, ώστε να μην εισάγονται διακρίσεις μεταξύ των Προμηθευτών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική Επικράτεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.