Νόμος 4015/11 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 33 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 προστέθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/2006), η παράγραφος 3 προστέθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 14 του άρθρου 18 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003) και, ακολούθως, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 28 του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005) και η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 14 του άρθρου 18 του νόμου 3147/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ) είναι ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των ΑΣΟ και δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Μέλη της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), που καταχωρίζονται στο μητρώο ΑΣΟ και ΔΟ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ενεργοί, καθώς και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

Μέλη της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων είναι οι ενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Συνεταιρισμοί (ΑΣ), οι Δασικοί Συνεταιρισμοί, οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Ανώνυμες Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

 

2. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών:

 

α) Έχει περιφέρεια ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και έδρα το δήμο που ορίζει το καταστατικό της.

 

β) Εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και επιμελείται για την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας.

 

γ) Ασκεί κάθε δραστηριότητα, που προάγει τις δραστηριότητες των Αγροτικών Συνεταιρισμών. Δεν ενεργεί η ίδια πράξεις παραγωγής, διακίνησης ή εμπορίας αγροτικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων εν γένει.

 

δ) Για την εξυπηρέτηση των μελών της αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, εργασιών, ερευνών και μπορεί να μετέχει σε κάθε διαγωνισμό για τη σύναψη συμβάσεων. Συνάπτει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την αγροτική γενικά και συνεταιριστική ειδικά ανάπτυξη.

 

ε) Ιδρύει εκπαιδευτικά κέντρα και συνεργάζεται με αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα.

 

στ) Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μετέχει στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών εργασίας, που αφορούν στο προσωπικό των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων.

 

ζ) Συντονίζει τις ενέργειες, που αφορούν στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ενισχύει το έργο των μελών τους.

 

η) Γνωμοδοτεί ύστερα από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα, που αναφέρονται σε οικονομικές ενισχύσεις και κίνητρα, που παρέχονται στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, καθώς και επί σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων, που αφορούν στα μέλη της.

 

θ) Μπορεί, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό της, να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Θέματα σχετικά με το χρόνο σύγκλησης, τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες, της γενικής συνέλευσης, του διοικητικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών ρυθμίζονται από το καταστατικό της.

 

4. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών υποχρεούται να τηρεί μητρώο των μελών της, στο οποίο φυλάσσονται τα καταστατικά και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα μέλη της.

 

5. Η ετήσια εισφορά των μελών της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών προς αυτήν, καθώς και κάθε αύξηση ή μείωση του ύψους της καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

 

6. Το καταστατικό της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών εγκρίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της.

 

7. Η γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων συγκροτείται από τους αντιπρόσωπους των ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της. Κάθε αγροτικός συνεταιρισμός εκλέγει στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 1 αντιπρόσωπο εφόσον αριθμεί μέχρι 250 φυσικά πρόσωπα - μέλη ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της, 2 αντιπροσώπους εφόσον αριθμεί από 251 έως 500 και για κάθε επόμενα 500 μέλη συμπληρωμένα εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος. Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις εκλέγουν έναν αντιπρόσωπο στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

 

Εάν ο αριθμός των αντιπροσώπων, που εκλέγεται στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, υπερβαίνει τους 400, το καταστατικό της μπορεί να προβλέπει αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 200.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

8. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.