Νόμος 4025/11 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Θέματα ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης Α' της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι υπηρετούν σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε όλα τα νοσοκομεία της επικράτειας, καταβάλλεται η μηνιαία αποζημίωση της Γ' Ζώνης.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Ιατροί που υποβάλουν υποψηφιότητα και κρίνονται διοριστέοι σε θέση του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά δεν αποδέχονται το διορισμό τους, όπως και ιατροί που διορίζονται, αλλά παραιτούνται πριν από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το διορισμό τους, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας ή από την ημερομηνία παραίτησης τους αντιστοίχως.}

 

3. Στην παράγραφο 32 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στους ήδη υπηρετούντες ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας που κατέχουν βαθμό Επιμελητή Α' η προϋπηρεσία του άρθρου 25 παράγραφος 5 του νόμου 3868/2010 προσμετράται για τη συμπλήρωση των ετών που απαιτούνται για την απόκτηση του δικαιώματος υποβολής αιτήσεως προς αξιολόγηση.}

 

4. Στην περίπτωση ΣΤ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η σειρά αρχαιότητας για τους υπηρετούντες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας Επιμελητές Α' που κατέλαβαν θέση με την ίδια προκήρυξη αλλά διορίσθηκαν με αλφαβητική σειρά με Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που φέρουν διαφορετική ημερομηνία ταυτίζεται για όλους με αυτήν του πρώτου Φύλλου διορισμού.}

 

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 58, εσωτερική παράγραφος 4 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) στη δεύτερη σειρά, μετά τη φράση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών προστίθεται φράση ως εξής:

 

{καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Αιρετές Περιφέρειες και στους Δήμους οι οποίοι απέκτησαν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985) και τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992)}

 

6. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του νόμου 3918/2011, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 28 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 50/Α/2011) Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ειδικευόμενων ιατρών των πρώην νοσοκομείων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που υπέγραψαν σύμβαση έναρξης ιατρικής ειδικότητας με τα Νοσοκομεία Υποδοχής του Εθνικού Συστήματος Υγείας μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και υπηρετούν από 01-06-2011 στον ενιαίο φορέα υποδοχής, βαρύνει από 01-06-2011 έως 31-12-2011 τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, και συμψηφίζεται με τα εισπρακτέα νοσήλια των νοσηλευομένων στις αναφερόμενες μονάδες. Από 01-01-2012 βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μισθοδοσίας ειδικευόμενων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.}

 

7. Η παράγραφος 15 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του Κλινικού Καθηγητού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τα προσόντα για την απονομή του τίτλου του Κλινικού Καθηγητή του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι ανάλογα εκείνων που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου. Ο τίτλος του Κλινικού Καθηγητή αφαιρείται, αν κατά την ανά πενταετία αξιολόγηση, ο συντονιστής Διευθυντής κριθεί αρνητικά για τη διατήρηση της θέσης του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται το εκλεκτορικό σώμα, το οποίο συγκροτείται από καθηγητές των ιατρικών τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ο τύπος του τίτλου, ο φορέας που τον απονέμει, τα ειδικότερα κριτήρια και ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.