Νόμος 4144/13 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται:

 

α) οι υποπεριπτώσεις 1, 2 και 3 της περίπτωσης στ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 344/1976, η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 344/1976, τα άρθρα 36 και 37 του νόμου [Ν] 344/1976, η περίπτωση β' του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 344/1976 και η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011),

 

β) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3996/2011,

 

γ) η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 3996/2011,

 

δ) η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του νόμου 3996/2011,

 

ε) τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 και η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996), καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998),

 

στ) η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 295/Α/1998).

 

ζ) η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 84/Α/2010),

 

η) η παράγραφος ΙΙ του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 515/1970 (ΦΕΚ 95/Α/1970),

 

θ) το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 3659/2007,

 

ι) το άρθρο 20 του νόμου [Ν] 1199/1981,

 

ι)α) η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012),

 

ι)β) η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012),

 

ι)γ) το άρθρο 20 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) καταργείται από την ημερομηνία που ίσχυσε,

 

ι)δ) κάθε άλλη ρύθμιση αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.