Νόμος 4439/16 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου 9 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008) Ρυθμίσεις προώθησης των σχετικών με τα εναλλακτικά καύσιμα δραστηριοτήτων των συνεργείων οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 9 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008) προστίθενται νέες παράγραφοι 5, 6 και 7, ως εξής:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική δομή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών αερίων καυσίμων του προεδρικού διατάγματος 66/2010 (ΦΕΚ 117/Α/2010), προκειμένου οι εν λόγω τεχνίτες να δύνανται να αναλαμβάνουν και την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του συνεργείου αερίων καυσίμων της υπ' αριθμόν οίκοθεν 41871/3068/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1519/Β/2010), προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνανται να αναλαμβάνουν τοποθετήσεις, επισκευές και συντηρήσεις εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική δομή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' (μηχανοτεχνίτης) και β' (ηλεκτροτεχνίτης) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και στις περιπτώσεις α' (διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων) και β' (τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 1575/1985, προκειμένου οι τεχνίτες των παραγράφων αυτών να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οχημάτων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών των συνεργείων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνανται να αναλαμβάνουν επισκευές και συντηρήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.