Νόμος 3710/08 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις προώθησης των σχετικών με τα εναλλακτικά καύσιμα δραστηριοτήτων των συνεργείων οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ι)γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)γ. Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων.}

 

2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Συνεργεία που ασχολούνται με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων με αέρια καύσιμα (συνεργεία αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων), ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 70 m2. Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής απαγορεύεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπόγειου χώρου ή ορόφου. Επίσης απαγορεύεται η ύπαρξη υπόγειας τάφρου επιθεώρησης.}

 

3. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985), καθώς και οι σχετικές άδειες λειτουργίας συνεργείων υγραερίου αυτοκινήτων που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988) εξακολουθούν να ισχύουν.

 

4. α. Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση και αντικατάσταση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση των αυτοκινήτων.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας συνεργείου υγραερίου αυτοκινήτων σε αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων για την απόκτηση άδειας λειτουργίας συνεργείου για την κίνηση αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα, γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

γ. Επιτρέπεται η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων ασχολουμένων με τη τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων υγραερίου αυτοκινήτων, βάσει των σχετικών διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως αυτό ισχύει, καθώς και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υγραερίου αυτοκινήτων βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985), όπως αυτός ισχύει, επί 3 έτη από της δημοσιεύσεως του προβλεπομένου στο εδάφιο α της παρούσας παραγράφου προεδρικού διατάγματος τηρουμένων των διαδικασιών των άρθρων 1, 2 και 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 23/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), με την παράγραφο 2 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική δομή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών αερίων καυσίμων του προεδρικού διατάγματος 66/2010 (ΦΕΚ 117/Α/2010), προκειμένου οι εν λόγω τεχνίτες να δύνανται να αναλαμβάνουν και την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του συνεργείου αερίων καυσίμων της υπ' αριθμόν οίκοθεν 41871/3068/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1519/Β/2010), προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνανται να αναλαμβάνουν τοποθετήσεις, επισκευές και συντηρήσεις εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/2016).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική δομή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' (μηχανοτεχνίτης) και β' (ηλεκτροτεχνίτης) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και στις περιπτώσεις α' (διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων) και β' (τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 1575/1985, προκειμένου οι τεχνίτες των παραγράφων αυτών να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οχημάτων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών των συνεργείων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνανται να αναλαμβάνουν επισκευές και συντηρήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/2016).

 

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.