Νόμος 4605/19 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τροποποίηση Καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το καταστατικό της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης, που κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το άρθρο 33 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ' του άρθρου 1 του Καταστατικού προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μπορεί, επίσης, να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης των γραφείων των γενικών και ειδικών γραμματέων, υφυπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υπουργών, στους οποίους υπάγονται οι φορείς αυτοί, καθώς και τις ανάγκες στέγασης του εποπτεύοντος την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων φορέων του.}

 

2. Στο άρθρο 1 του Καταστατικού προστίθεται περίπτωση ι)ζ' ως εξής:

 

{ι)ζ) Μπορεί να υποστηρίζει φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα κατά την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων ή από άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ή από άλλους πόρους.}

 

3. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για το προσωπικό που αποσπάται από το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).}

 

4. Η περίπτωση ζ' του άρθρου 8 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης σε φορείς εκτός των Ειδικών Υπηρεσιών και των Κοινών Γραμματειών των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του νόμου 4314/2014 καθώς και των υπηρεσιών συντονισμού, εφαρμογής ή διαχείρισης άλλων συγχρηματοδοτούμενων ενωσιακών και διεθνών προγραμμάτων ως εξής:

 

α)α) σε φορείς ή υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα κινητικότητας του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016),

 

β)β) σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα για την υποστήριξη στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το ενιαίο σύστημα κινητικότητας του νόμου 4440/2016 και έχει διάρκεια έως 5 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης της υποστήριξης έως 5 έτη. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και του φορέα υποδοχής, η οποία υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης για τη σύμφωνη γνώμη του. Αν απαιτείται άρση υφιστάμενης απόσπασης, αυτή περιλαμβάνεται στην απόφαση απόσπασης του προηγούμενου εδαφίου. Η δαπάνη μισθοδοσίας του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής,

 

γ)γ) σε φορείς ή υπηρεσίες ή ανεξάρτητες αρχές που εξαιρούνται από το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4440/2016, μέχρι ποσοστού 3% του συνόλου του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εταιρείας.

 

Η απόσπαση έχει διάρκεια έως 5 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης έως 5 έτη και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του αρμόδιου για τον φορέα υποδοχής Υπουργού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και του φορέα υποδοχής, η οποία υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης για τη σύμφωνη γνώμη του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις. Αν απαιτείται άρση υφιστάμενης απόσπασης, αυτή περιλαμβάνεται στην απόφαση απόσπασης του προηγούμενου εδαφίου.

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.}

 

5. Η περίπτωση η' του άρθρου 8 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η) Για τη στήριξη των αστικών αρχών που υλοποιούν Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), οι οποίες ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού της Περιφέρειας Αττικής, επιτρέπεται η απόσπαση έως 2 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανά αστική αρχή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ενιαίου συστήματος κινητικότητας του νόμου 4440/2016, ύστερα από δημόσια πρόσκληση της αστικής αρχής ή του αντίστοιχου δήμου, με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η απόσπαση των επιλεγέντων υπαλλήλων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από αίτηση της αστικής αρχής ή του αντίστοιχου δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης για τη σύμφωνη γνώμη του.

 

Οι υπάλληλοι που αποσπώνται μπορούν να καταλάβουν θέση ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις που διέπουν το φορέα που αποσπώνται. Η απόσπαση διαρκεί μέχρι τη λήξη της υλοποιούμενης ΟΧΕ και η δαπάνη μισθοδοσίας και τυχόν επιδόματος θέσης ευθύνης βαρύνει τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.