Νόμος 4693/20

Ν4693/2020: Κύρωση της από 21-05-2020 τροποποίησης της από 03-06-2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με το νόμο 4564/2018 (ΦΕΚ 170/Α/2018) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4693/2020: Κύρωση της από 21-05-2020 τροποποίησης της από 03-06-2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με το νόμο 4564/2018 (ΦΕΚ 170/Α/2018) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 116/Α/2020), 17-06-2020.

 

H Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου η από 21-05-2020 τροποποίηση της από 03-06-2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019), με τα παραρτήματά της.

 

Άρθρο δεύτερο: Σύναψη συμβάσεων χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

 

1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 30-09-2020 σε περιοχές της Χώρας, στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών αεροδιακομιδής ή μεταφοράς με τα υπάρχοντα τη δεδομένη χρονική στιγμή εναέρια μέσα ασθενών, ιδίως αυτών που πάσχουν από κορωνοϊό COVID-19, για την πληρέστερη και αμεσότερη υγειονομική τους φροντίδα σε νοσοκομεία της Χώρας δύναται να τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

 

α) Να διατίθενται αεροσκάφη, μέσω ιδιωτικών δωρεών, κατάλληλα διαμορφωμένα για τη διενέργεια αεροδιακομιδών. Σε περίπτωση δωρεάς εκ μέρους φυσικών ή νομικών προσώπων πάσης φύσεως, το Ελληνικό Δημόσιο βαρύνεται με την κάλυψη όλων των εξόδων (καύσιμης ύλης, παρεπόμενων τελών ή επιβαρύνσεων) για τη διενέργεια της αερομεταφοράς.

 

β) Να τηρείται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας κατάλογος των αεροσκαφών, των λοιπών εναέριων μέσων και των χειριστών τους, που έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν τη μεταφορά δια αέρος ασθενών, που νοσούν ιδίως από κορωνοϊό COVID-19, με πρόβλεψη αποζημίωσης χρήσης ή και αμοιβής. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων κατάλληλων προς διενέργεια της αεροδιακομιδής εναέριων μέσων, κριτήρια για τη σύναψη μίσθωσης είναι η αμεσότητα στην παροχή της υπηρεσίας και η χαμηλότερη προσφορά. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας συντάσσει τον σχετικό κατάλογο και έχει την επιμέλεια της διαρκούς επικαιροποίησής του.

 

γ) Εφόσον δεν υφίσταται οικειοθελώς διατιθέμενο ιδιωτικό μέσο για την αερομεταφορά ασθενών, ιδίως νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, ή εφόσον δεν καλύπτονται οι ανάγκες για τη μεταφορά ασθενών από τα οικειοθελώς διατιθέμενα ιδιωτικά εναέρια μέσα λόγω του πλήθους και της αυξημένης συχνότητας περιστατικών αερομεταφοράς ασθενών στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και του έκτακτου χαρακτήρα τους, δύναται να διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας επίταξη ιδιωτικού αεροσκάφους από τα εγγεγραμμένα στον κατάλογο κατάλληλων προς αεροδιακομιδή αεροσκαφών. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης για την επίταξη του ιδιωτικού αεροσκάφους και την κάλυψη της αμοιβής του χειριστή του.

 

2. Κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω αναγκαστικής επίταξης ή μίσθωσης, η διαχείριση του αεροσκάφους και η διάθεση του προσωπικού του, καθώς και η κατοχή του τελούν υπό την ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ως δημόσιας αρχής που συντονίζει την αεροδιακομιδή. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας μεριμνά για την υποστήριξη της αεροδιακομιδής με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό (διασώστες, πλήρωμα), με τη συνδρομή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.. Η επίταξη δύναται να διενεργείται για χρονικό διάστημα έως 3 μηνών.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται εντός 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καθορίζονται η διαδικασία για τη διενέργεια της αποδοχής δωρεών της παραγράφου 1, ο τρόπος κάλυψης πάσης φύσεως εξόδων της αεροδιακομιδής, τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κάλυψή τους, η διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου προσφερόμενων αεροσκαφών προς μίσθωση, ο τρόπος αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους για την εγγραφή στον κατάλογο, η αμοιβή για τη χρήση των οικειοθελώς καταχωρούμενων στον κατάλογο ιδιωτικών αεροσκαφών, ο τρόπος προσδιορισμού της αποζημίωσης χρήσης και πτητικών μέσων και των επιταχθέντων αεροσκαφών και πτητικών μέσων. Με την ίδια απόφαση προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των ποσών αποζημίωσης χρήσης και αμοιβής παρεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Άρθρο τρίτο: Ρυθμίσεις οφειλών μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Οι δαπάνες του Υπουργείου Υγείας, που έγιναν κατά τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019, συνολικού ποσού 1.388.443,63 € και αφορούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι νόμιμες και πληρώνονται στη δικαιούχο με ένταλμα πληρωμής που εκδίδει η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και με μόνα παραστατικά τα εκδοθέντα κατά τα προαναφερθέντα έτη τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και τα πιστωτικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, οι αξίες των οποίων συμψηφίζονται κατά την εκκαθάριση.

 

Άρθρο τέταρτο: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Έκτακτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας

 

Από 01-03-2020 και για χρονικό διάστημα 4 μηνών, αυξάνονται το ανώτατο όριο ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για την οποία αποζημιώνονται έως 190 υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, μηνιαίως, από 20 σε 40 ώρες ανά υπάλληλο και το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας από 16 σε 25 ώρες ανά υπάλληλο. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η συμμετοχή έως 190 υπαλλήλων, εκτός από το συνεργείο υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης που συστήνεται στη Διεύθυνση στην οποία υπηρετούν, και στο συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, που συστήνεται στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, στην οποία διατίθενται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας. Τυχόν δε ήδη διενεργηθείσα υπερωριακή απασχόληση εντός των προαναφερόμενων ορίων λογίζεται ως νόμιμη δαπάνη.

 

Άρθρο πέμπτο: Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ)

 

Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) εντός της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή μεταξύ διαφορετικών Υγειονομικών Περιφερειών, που έχουν πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των οικείων διοικητών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007), ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου λήξεως αυτών, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι την 31-12-2020.

 

Άρθρο έκτο: Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

 

Η παράγραφος 19 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{19. Επιτρέπεται στους φορείς των παραγράφων 2)β και 2)γ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001), ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο έχουν λάβει την άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/α/2017) και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας για την αυθαίρετη δόμηση, να στεγάζουν τα εργαστήρια των Β' και Γ' Τμημάτων του Δεύτερου Μέρους του Παραρτήματος Α', σε χώρους κτιρίων που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι κύριας χρήσης. Οι χώροι αυτοί των εργαστηρίων δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου. Στους χώρους αυτούς πρέπει να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος για τη λειτουργία τους τεχνητός φωτισμός και αερισμός. Το σύνολο των χώρων των ως άνω φορέων υπάγεται, ως προς τον κανονισμό πυροπροστασίας, στην κατηγορία Γραφεία.}

 

Άρθρο έβδομο: Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)

 

Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΠΕ φαρμακοποιών, ΠΕ Χημικών και ΠΕ Βιολόγων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, οι οποίες λήγουν από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και την 30-11-2020, παρατείνονται μέχρι την 31-12-2020 με τους ίδιους όρους, προκειμένου αυτοί να επικουρούν το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.

 

Άρθρο όγδοο: Αποζημίωση φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με σύμβαση ορισμένου χρόνου

 

Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της απογευματινής λειτουργίας των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), από φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείου που απασχολούνται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας είτε με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου με δελτίο παροχής υπηρεσιών είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είτε ως επικουρικοί, αναγνωρίζονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται κανονικά.

 

Άρθρο ένατο: Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ)

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι ήδη λειτουργούσες αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), ανεξάρτητα από την αρχή από την οποία έχουν αδειοδοτηθεί, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου, εντός προθεσμίας 28 μηνών από τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 5 και 7. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η λειτουργία τους διακόπτεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών, μετά από έλεγχο της επιτροπής του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/1991), υποχρεούνται σε επανεξέταση και έκδοση νέων βεβαιώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και βάσει των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων.}

 

Άρθρο δέκατο: Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών

 

1. Μετά το άρθρο 33 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/2017), προστίθεται άρθρο 33Α ως εξής:

 

{Άρθρο 33A: Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών

 

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών έχει ως σκοπό την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς και μητρώων ασθενών.

 

2. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών είναι οι εξής:

 

α. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή άλλων Υπουργείων και Οργανισμών για την ανάπτυξη, επεξεργασία, επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.

 

β. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή άλλων Υπουργείων και Οργανισμών για τη δημιουργία, επικαιροποίηση και μηχανογράφηση των μητρώων ασθενών.

 

γ. Η διαμόρφωση και παραμετροποίηση των κλινικών δεδομένων με ενιαία μορφή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

δ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης μητρώων ασθενών και τη διαχείριση των εθνικών μητρώων ασθενών.

 

ε. Η ανάπτυξη κλινικών πρωτοκόλλων, τα οποία θα ενσωματωθούν στα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων και θα διασυνδεθούν με το σύστημα των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (KEN/DRGs).

 

στ. Η ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και των Μητρώων Ασθενών (δείκτες audit), που θα αξιοποιηθούν στην εισαγωγή κανόνων ορθής συνταγογράφησης.

 

ζ. Η συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την ανάπτυξη, επεξεργασία, επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, για τη δημιουργία, επικαιροποίηση και μηχανογράφηση των μητρώων ασθενών, καθώς και για την ενσωμάτωση αυτών στα πληροφοριακά συστήματα που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.

 

η. Η συνεργασία με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς, όπως τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και την Ανώνυμη Εταιρεία Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών ανώνυμη εταιρεία (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ) - Ελληνικό Ινστιτούτο DRGs, με σχετικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, με άλλα τμήματα ή διευθύνσεις ή όργανα του Υπουργείου Υγείας, με επιστημονικές ιατρικές εταιρείες, συλλόγους ασθενών, καθώς και με επιστημονικές ομάδες εργασίας και επιτροπές με συναφές αντικείμενο για την επίτευξη των σκοπών του τμήματος.

 

θ. Η εισήγηση για συγκρότηση επιστημονικών ομάδων εργασίας με αντικείμενο τη γνωμοδότηση σχετικά με την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης ή/και τη δημιουργία, επεξεργασία και επικαιροποίηση των μητρώων ασθενών.

 

ι. Η αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία ανωνυμοποιημένων δεδομένων από τη χρήση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και των μητρώων ασθενών για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και βελτίωσης της παρεχόμενης φροντίδας στον τομέα της υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης, επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

3. Το τμήμα στελεχώνεται από μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, που τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Παρέχεται η δυνατότητα να αποσπώνται για χρονικό διάστημα έως και 2 έτη στο εν λόγω τμήμα υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.}

 

2. Στο άρθρο 41 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2017, προστίθεται στοιχείο (29) ως εξής:

 

{29. Αυτοτελές τμήμα θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ διοικητικού.}

 

Άρθρο ενδέκατο: Παράταση συμβάσεων με παρόχους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 

Το άρθρο 22 του νόμου 4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/2020) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 22: Παράταση συμβάσεων με παρόχους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η ισχύς των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των κάτωθι κατηγοριών παροχών του και αφορούν:

 

α) παροχή υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων,

 

β) παροχή ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών / ειδών,

 

γ) παροχή διαιτητικών τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς,

 

δ) παροχή οπτικών ειδών και

 

ε) στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, παρατείνεται αυτοδίκαια με τους ίδιους όρους αναδρομικά από την ημερομηνία της λήξης τους, εφόσον αυτή έλαβε χώρα από 01-01-2020 και για χρονικό διάστημα 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10-10-2020.

 

2. Παρατείνεται αυτοδίκαια με τους ίδιους όρους και η ισχύς των συμβάσεων της παραγράφου 1 που λήγουν εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος και για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία λήξης τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10-10-2020.}

 

Άρθρο δωδέκατο: Ζητήματα προσωπικού

 

Το άρθρο δεύτερο της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού (ΦΕΚ 42/Α/2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο δεύτερο: Ζητήματα προσωπικού

 

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα 1 μηνός, με δυνατότητα παράτασης έως και 6 μήνες ακόμη από τη δημοσίευση του παρόντος, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων αρμοδιότητάς του από νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή υγειονομικούς φορείς μη πληττόμενων περιοχών σε πληττόμενες περιοχές από τη διάδοση του κορωνοϊού προς τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα 1 μηνός, με δυνατότητα παράτασης έως και 6 μήνες ακόμη από τη δημοσίευση του παρόντος, προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας από παραρτήματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας μη πληττόμενων περιοχών σε πληττόμενες περιοχές από τη διάδοση της ασθένειας προς τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας. Τυχόν μη συμμόρφωση με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού ή του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει κατ' ελάχιστον την ποινή της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσεται στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων, καθώς και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας εν γένει, εθελοντικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό και να του ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας.}

 

Άρθρο δέκατο τρίτο: Ζητήματα δημόσιων συμβάσεων

 

Το άρθρο τρίτο της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού (ΦΕΚ 42/Α/2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο τρίτο: Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων

 

1. Για το χρονικό διάστημα έως την 30-09-2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ινστιτούτο φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας για χρονικό διάστημα 3 ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.

 

2. Για το χρονικό διάστημα έως την 30-09-2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας ή να ανατίθενται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ή η οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης. Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα 3 ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.}

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων

 

Το άρθρο τέταρτο της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού (ΦΕΚ 42/Α/2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο τέταρτο: Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων

 

Για το χρονικό διάστημα έως την 30-09-2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να διατάσσεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, άλλων δημόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης, ο τρόπος αποζημίωσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.}

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

1. Συντονιστές Διευθυντές, οι οποίοι μετατίθενται σε κενή οργανική θέση Διευθυντών, δεν αναλαμβάνουν αυτοδίκαια τον συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας στην οποία μετατέθηκαν, εφόσον στην ίδια οργανική μονάδα υπηρετούν ήδη Διευθυντές σε άλλες υφιστάμενες οργανικές θέσεις.

 

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 ο υπεύθυνος για τον συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με υποψηφίους όλους τους υπηρετούντες σε οργανική ή προσωποπαγή θέση Διευθυντή, με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή Διευθυντή.

 

3. Η διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια, ο χρόνος προκήρυξης της θέσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Κάθε διαδικασία κρίσεως για την ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, λόγω μετάθεσης σε οργανικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ιατρών με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

 

4. Το παρόν καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συντονιστών διευθυντών της παραγράφου 1, για ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμήματος ή μονάδας.

 

Άρθρο δέκατο έκτο: Μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης

 

Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/2020) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα από 15-06-2020 έως 31-07-2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%.}

 

Άρθρο δέκατο έβδομο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-06-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.