Προεδρικό διάταγμα 1145/81 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κυκλοφορούντα και διατιθέμενα εν Ελλάδι κρεατοσκευάσματα ως και τα εξαγόμενα εις τις χώρας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας πρέπει να πληρούν τούς κάτωθι όρους:

 

α) Να έχουν παρασκευασθεί εις εγκατάσταση εγκεκριμένη και ελεγχομένη συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 5 και των κεφαλαίων Α, Δ και Ε του Παραρτήματος 1.

 

β) Να έχουν παρασκευασθεί, εναποθηκευτεί και μεταφερθεί, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 5 και του Παραρτήματος 1.

 

γ) Να έχουν παρασκευασθεί εκ:

 

α)α) Νωπών κρεάτων, ως ταύτα ορίζονται εις την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

 

β)β) Εκ κρεατοσκευάσματος τινός, που πληροί τους όρους του παρόντος.

 

δ) Να έχουν επεξεργασθεί δια θερμάνσεως, αλατίσματος ή αποξηράνσεως, των μεθόδων τούτων δυναμένων να συνδυασθούν με την κάπνιση ή ωρίμανση υπό ιδιαιτέρας μικροκλιματικές συνθήκες, ως και δια ορισμένων υποβοηθητικών του αλατίσματος. Δύναται επίσης να έχουν συνδυασθεί με έτερα τρόφιμα ή αρτύματα.

 

ε) Να έχουν παρασκευασθεί εκ νωπών κρεάτων πληρούντων τους όρους του Κεφαλαίου Γ του Παραρτήματος 1.

 

στ) Να έχουν υποβληθεί, συμφώνως προς τούς όρους του Κεφαλαίου Δ του Παραρτήματος 1 εις την κτηνιατρική επιθεώρηση.

 

ζ) Να πληρούν τούς ορούς τούς προβλεπόμενους εις το Κεφάλαιον Ε του Παραρτήματος 1, τα δε κυκλοφορούντα εν Ελλάδι να πληρούν και τούς τοιούτους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

η) Εφ' όσον υπάρχει πρώτη και δευτέρα συσκευασία, αυτή να έχει διενεργηθεί συμφώνως προς τούς ορούς τούς προβλεπόμενους εις το κεφάλαιον ΣΤ του Παραρτήματος 1.

 

θ) Να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας, συμφώνως προς τούς όρους του Κεφαλαίου Ζ του Παραρτήματος 1.

 

ι) Να συνοδεύονται κατά την διάρκειαν της προς ετέρας χώρας τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μεταφοράς των υπό πιστοποιητικού καταλληλότητας του Παραρτήματος 2.

 

ι)α) Να εναποθηκεύονται και μεταφέρονται υπό ικανοποιητικούς υγειονομικούς όρους, συμφώνως προς τούς όρους του Κεφαλαίου Θ του Παραρτήματος 1.

 

ι)β) Να έχουν τύχει αδείας κυκλοφορίας, ως προβλέπεται υπό του υπ' αριθμού [ΒΔ] 270/1973 βασιλικού διατάγματος περί αντικαταστάσεως διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 457/1966 περί όρων εισαγωγής και ελέγχου εγκυτιωμένων κρεάτων και κρεατοπαρασκευασμάτων, εφ' όσον πρόκειται περί εγκυτιωμένων τοιούτων.

 

2. Απαγορεύεται ή κυκλοφορία και διάθεσις κρεατοπαρασκευασμάτων τα όποια έχουν υποβληθεί εις ιονίζουσες ακτινοβολίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 445/1991 (ΦΕΚ 164/Α/1991).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.