Προεδρικό διάταγμα 11/5/89c - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, δεν ισχύουν για τους οικισμούς, τους αναφερόμενους στο άρθρο 1, οι διατάξεις:

 

α) Του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος περί ληπτέων υπόψιν μέτρων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 138/Δ/1981), όπως ισχύει.

 

β) Των άρθρων 5, 6, 7 (παράγραφοι 3, 6 έως και 10), 8 και 9 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1985).

 

γ) Των άρθρων 2 και επομένων του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978), εκτός των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 3.

 

2. α) Για τον οικισμό Μπατσί της νήσου Άνδρου ισχύουν οι διατάξεις του από [ΠΔ] 17-08-1978 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού του υφισταμένου προ του έτους 1923 οικισμού Μπατσί (Άνδρου) και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 605/Δ/1978) ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

β) Για τον οικισμό της χώρας Μυκόνου ισχύουν οι διατάξεις του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μυκόνου κ.λ.π. (ΦΕΚ 336/Δ/1976) ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

γ. Για τον οικισμό της Χώρας Ίου ισχύουν οι διατάξεις του από 19-08-1981 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των οικισμών Όρμου Γερμανώλη και Κάμπου της κοινότητας Ίου της νήσου Ίου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως αυτών, της κοινότητας Ίου και περιοχών τινών εκτός των διοικητικών ορίων αυτών (ΦΕΚ 587/Δ/1981), ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 13-09-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 528/Δ/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.