Προεδρικό διάταγμα 12/4/93

ΠΔ 12-04-1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 περιοχής δεύτερης κατοικίας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου (νομού Αττικής) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα του ίδιου Δήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-04-1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 περιοχής δεύτερης κατοικίας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου (νομού Αττικής) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα του ίδιου Δήμου, (ΦΕΚ 430/Δ/1993), 28-04-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 (παράγραφοι 1)α, 2), 4 και 5 του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 416/Δ/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία (ΦΕΚ 456/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 (παράγραφος 1) και 42 (παράγραφος 4) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 29 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 49 (παράγραφος 2)α) του νόμου 998/1979 Περί προστασίας δασών κ.λ.π. (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

8. Την Υ1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη (ΦΕΚ 744/Β/1992).

 

9. Την Υ1950/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Καραγκούνα (ΦΕΚ 728/Β/1992).

 

10. Την Ε15687/2060/1973 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων Περί εξαιρέσεως εκ της αρμοδιότητας του Νομάρχου ως προς την έγκριση, επέκτασιν, τροποποίηση κ.λ.π. των σχεδίων πόλεων και κωμών, περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 956/Β/1973).

 

11. Τα 9613/2136/08-06-1988 και 49077/2829/26-07-1988 έγγραφα της Διεύθυνσης Μελετών Μείζονος Πρωτευούσης προς τον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας για τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και ότι η προθεσμία του άρθρου 31 παράγραφοι 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ΦΕΚ 146/Α/1989), πέρασε άπρακτη.

 

12. Την 48654/2828/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Σύνταξη και έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 περιοχής δεύτερης κατοικίας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου (νομού Αττικής).

 

13. Την 68928/3257/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 περιοχής δεύτερης κατοικίας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου (νομού Αττικής).

 

14. Τα 105101/6257/07-10-1986 και 75800/3260/31-05-1988 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

 

15. Τις 262/1985, 22/1986, 19/1987, 161/1987, 219/1987, 9/1988, 10/1988, 13/1988, 17/1988, 19/1988, 22/1988, 35/1988, 46/1988, 49/1988, 551/1991 και 157/1991 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου.

 

16. Τις 3/18-07-1988, 34/42/19-12-1991, 32/20-06-1991 (συνεδρία 23) και 34/21-11-1991 (συνεδρία 38) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.

 

17. Τις 562/1990 και 11/1991 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

20. Τις 693/1989 και 423/1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-04-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.