Προεδρικό διάταγμα 18/10/17

ΠΔ 18-10-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας (νομού Βοιωτίας) με άρση απαλλοτρίωσης και μερική επανεπιβολή αυτής και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-10-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας (νομού Βοιωτίας) με άρση απαλλοτρίωσης και μερική επανεπιβολή αυτής και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/2017), 02-11-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 όπως ισχύει και 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και 25 παράγραφος 9)β, όπως ίσχυε πριν την κατάργηση του με το άρθρο 13Α παράγραφος 1)β του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014), του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), 31 και 32, του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4)α του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/1985), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36, όπως ισχύουν, του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Την 159/2005 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

 

8. Τις 17/221/16-11-2008 και 4/85/12-02-2014 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αράχωβας και Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, αντιστοίχως.

 

9. Την 56/2013 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

10. Την 32/2016 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Τις 33/2016 και 183/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-10-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.