Προεδρικό διάταγμα 18/9/02

ΠΔ 18-09-2002: Καθορισμός ορίων του παραδοσιακού οικισμού Όλυμπος της νήσου Καρπάθου του νομού Δωδεκανήσου, ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και θέσπιση ζώνης προστασίας αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-09-2002: Καθορισμός ορίων του παραδοσιακού οικισμού Όλυμπος της νήσου Καρπάθου του νομού Δωδεκανήσου, ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και θέσπιση ζώνης προστασίας αυτού, (ΦΕΚ 830/Δ/2002), 26-09-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφια α και β του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 1/1986 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 158/Α/1986), όπως ισχύει και ειδικότερα του εδαφίου α)α της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αυτού καθώς και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 326/2000 Συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 1/1986 περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 267/Α/2000).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 47/2001 Τροποποίηση, συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 327/1988 (ΦΕΚ 33/Α/2001).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 110/2001 Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 101/Α/2001).

 

6. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΔΔΟ/Φ.101.22/4724/2000 Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 651/Β/2000).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

8. Τα στοιχεία του ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

9. Το ΔΠΕ/16372/2001 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Αιγαίου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου και το γεγονός ότι η προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 1 του νόμου 2831/2000 παρήλθε άπρακτη.

 

10. Τις από 06-12-2001 και 13-12-2001 αιτιολογικές εκθέσεις, εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

11. Τα 6/2001 και 3/2002 Πρακτικά του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

12. Την 6/3/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Δωδεκανήσου και την 54/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου για την οριοθέτηση του οικισμού, όπως αυτές μνημονεύονται στις παραγράφους 5 και 6 του προοιμίου της ΧΟΠ/ΕΠΑ/392/1987 απόφασης του Νομάρχη Δωδεκανήσου.

 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

14. Την 396/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Τελικές διατάξεις

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-09-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.