Προεδρικό διάταγμα 47/01

ΠΔ 47/2001: Τροποποίηση - συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 327/1998 Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών στο Υπουργείο Αιγαίου (ΦΕΚ 221/Α/1998)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 47/2001: Τροποποίηση - συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 327/1998 Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών στο Υπουργείο Αιγαίου (ΦΕΚ 221/Α/1998), (ΦΕΚ 33/Α/2001), 22-02-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 8 παράγραφος 3 του νόμου 2026/1992 Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 43/Α/1992).

 

β) Του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 51/1975 (ΦΕΚ 125/Α/1975), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του νόμου [Ν] 1199/1981 (ΦΕΚ 206/Α/1981), 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και 24 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

γ) Του προεδρικού διατάγματος 327/1998 Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών στο Υπουργείο Αιγαίου (ΦΕΚ 221/Α/1998).

 

δ) Του προεδρικού διατάγματος 326/2000 Συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 1/1986 Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 267/Α/2000).

 

ε) Του προεδρικού διατάγματος 1/1986 Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 1/Α/1986), όπως ισχύει.

 

στ) Των άρθρων 19 (παράγραφος 5) και 25 (παράγραφος 9 εδάφιο β') του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας ... (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

ζ) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 359/1986 Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 158/Α/1986), όπως ισχύει.

 

η) Του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997 Αναμόρφωση Μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 40/Α/1997).

 

θ) Την υπ' αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ.112/111187/2000 (ΦΕΚ 630/Β/2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ι) Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1039386/441/Α0006/2000 (ΦΕΚ 571/Β/2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

 

ι)α) Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΔΟ/Φ.101.22/4724/08-05-2000 υπουργική απόφαση Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Αιγαίου (ΦΕΚ 651/Β/2000).

 

ι)β) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997.

 

2. Την υπ' αριθμόν 188/1997 γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από την Υπουργό Αιγαίου.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου (Φορέας 27-100), η οποία ανέρχεται στο ύψος των 20.000.000 δραχμών περίπου ετησίως και η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0515 Αμοιβές ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια του Υπουργείου Αιγαίου.

 

4. Την υπ' αριθμόν 39/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Αιγαίου και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-02-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.